جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 74/2848/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( تجدیدنظرخواهی آقای 000 از دادنامه شماره 188384/7/1373 صادره از دادگاه 000 با توجه به تنظیم بودجه و عایدی موقوفه در وقفنامه مورخه 1269 و این که با وضع موجود عمل به آن مشکل است زیرا عایدی تا بیست تومان برای تکیه دولت تعیین شده و مازادبر بیست تومان برای تکیه دباغان اگر مبلغ سهیمه تکیه دباغان معلوم می شد مثلا" ده تومان تعیین می شد ممکن بود اظهارنظرشود که تکیه دولت 000دو برابر تکیه دباغان سهمیه دارد اما مقدار سهمیه تکیه دباغان تعیین نشده در حال حاضر قابل اجرا نیست ، اگر کسی اظهار نظر کند که از تعیین سهمیه تعمیرات این قسمت استفاده می شودزیرا در قسمت تعمیرات دارد اگر تکیه دولت 000 احتیاج به تعمیرات داشته باشد تا سه تومان خرج کند بعد درباره تکیه دباغان می گوید اگر احتیاج به تعمیران داشته باشد دو تومان خرج کند ولی بعد قید مازاد بر بیست تومان را اضافه کرده بنابراین از این قسمت وضع خارج و صرف آن مشخص نمی شود و نه وضع تعمیرات و شاید فتوای حضرت آیت الله مرحوم گلپایگانی ناظر به همین جهت باشد دراستفتاء حضرت آیت الله خامنه ای اگرچه وقفنامه 1269 معتبر تشخیص داده باشد ولی ظاهرا" استفتاء و سوال مجمل بوده و کاملا"مطلب مشخص نشده ومضافا" مساله تعیین حق التولیه هم احتیاج به تدبیر بیشتری دارد با نقض رای صادره پرونده به شعبه همعرض ارجاع می گردد0)) (74/2848/7)

* سابقه *

در این پرونده هیئت امنای حسینیه سیدالشهدا و دباغان ( واقع در شهرستان 000) به طرفیتاداره اوقاف دادخواست تنفیذ وصیتنامه مورخه محرم الحرام 1269 موقوفه مرحوم ((الف )) قریه 000 که درآمد آن صرف و خرج عزاداری حضرت سیدالشهدا تکیه دولت 000وتکیه دباغان واقع در شهر000 گردد0 به این شرح که یک تومان تا بیست تومان در تکیه 000 خرج شود مازاد بر بیست تومان در تکیه دباغان که هر دو تکیه از بناهای مرحوم 000 خان می باشد خرج شود و ناظر به موقوفه مرحوم میرزا000 می باشد چنانچه تکیه دولت 000 احتیاج به تعمیر داشته باشد مبلغ سه تومان خرج تعمیرات کنند تا خطه آبادی درآید و اگر تکیه دباغان احتیاج به تعمیر داشته باشد مبلغ دو تومان مازاد بر بیست تومان خرج تکیه دباغان شود متولی خود را وقف و حق التولیه بیست عشرونیم و بعد از واقف حق تولیت بالعکس یعنی هشت و نیم با موقوفه و یک و نیم عشر حق التولیه و ناظر که عشر تعلق به ناظر و یک عشر متولی در حین رسیدگی به هر دو پرونده موقوفه مرحوم ((الف )) آقای ((ب )) به عنوان ثالث وارد محاکمه شد و طی دادخواستی مدعی شده که تولیت موقوفه مرحوم ((الف ))با ایشان می باشدو لازم بود دعوی به طرفیت ایشان مطرح گردد وبعداضافه نموده غیر از وقفنامه 1269 وقفنامه دییگری به تاریخ 1272 در اخیتاردارد که به همین وقفنامه اخیر عمل می شود0 زیرا وقفنامه دوم به امضای جمعی از علما مانند مرحوم شیخ مرتضی انصاری رسیده است 0
]استفتانامه ای [ از حضرت آیت الله العظمی مرحوم گلپایگانی ضمیمه پرونده است که با ارسال فتوکپی از معظم له استفتا شده و مرحوم گلپایگانی مرقوم داشته صحبت این قسم وقفنامه مورد تردید است شاید روی همین حساب مرحوم متولی با مشورت علما، وقفنامه دیگررا تنظیم کرده است 0 استفتای دیگر از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پرونده موجود دارد که سوالها مقداری ناقص و معظم له وقفنامه اول را مقدم بر وقفنامه دوم تشخیص داده است 0
دادگاه با دعوی از طرفین و استماع اظهارات آنان و استفاده از کارشناس بالاخره ختم رسیدگی را اعلام و رای به صحت واصالت وقفنامه مورخه 1369 و تقدیم او بر وقفنامه مورخه 1372 صادر و اعلام کرده است 0 یادآوری می شود در وقفنامه مورخه 1272 علاوه برقریه 000 رقبات دیگر وقف شده نیز علاوه بر تکیه دولت و تکیه دباغان 000از تکایای دیگری نام برده شده و سهم هر کدام از تکایا به این نحو که تکیه دولت و تکیه دباغان 000 از تکایای دیگری نام برده شده و سهم هر کدام از تکایا به این نحو که تکیه دولت سی تومان وعلی آباد مسکن واقف سی تومان ، رضی آباد سالی بیست تومان الخ 0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2848
تاریخ تصویب :
1374/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :