جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/1004/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
((قطع نظر از اینکه در وقفنامه تصریح گردیده متولیان حق برداشت وجهی را به عنوان حق التولیه ندارند، ولی واقف ازدرآمد موقوفه هرچند تحت عنوان فوق مجاز توصیف گردیده که مخالف ماده 000 قانون مدنی است ، اصولا" اهلیت واقف همان طور که در لایحه اعتراضیه آمده است به هنگام ایقاف مسلم نبوده و نمی توان سلامت عقل وی را را توجه به 000 موجود در پرونده استصحاب نمود، چه با توجه به گزارش جامع کمیسیون پزشکی که حکایت دارد واقف از اول تا آخر اسفند 69 از آگاهی کامل برخوردارنبوده به گواهی گواهان که حکایت از عدم تعدل روان واقف داشته که بعضا" بیان داشته اند با اینکه سابقه دوستی و آشنایی زیادی با وی داشته اند وبه هنگام عیادت 000 آنها را نشناخته است و گواهی رئیس سابق بهداری 000 من حیث المجموع صحت و سلامت عقل و اهلیت واقف را در زمان ایقاف محل شهبه قرار می دهد و نمی توان حاکی از صحت ارکان عقد باشد، هر چند حکمی بر محجور بودن واقف صادر نشده ولی جهات یاد شده مثبت شاعر نبودن واقف است 0 بنابه مراتب حکم تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به ادله ابزاری بر صحت وقف اصدار یافته مخدوش و نقض می گردد و به شعبه دیگر ارجاع می گردد0)) (71/1004/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1004
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :