×

الاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای الف وب وج و د ماده 10 قانون راراسا بدون مراجعه به هیاتها اعمال نمایند

الاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای الف وب وج و د ماده 10 قانون راراسا بدون مراجعه به هیاتها اعمال نمایند

الاترین-مقام-دستگاههای-دولتی-میتوانند-مجازاتهای-بندهای-الف-وب-وج-و-د-ماده-10-قانون-راراسا-بدون-مراجعه-به-هیاتها-اعمال-نمایند

تاریخ رسیدگی 17/9/1366 کلاسه پرونده ه/66/69 شماره: 56

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باعنایت بماده 14 قانون هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری ،مصوب اسفندماه 1362 که براساس آن ، بالاترین مقام دستگاه دولتی میتواند مجازاتهای بندهای الف . ب . ج . د . و ماده 10 قانون هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری را راسا بدون مراجعه به هیئتهای بدوی وتجدیدنظر،اعمال نمایند، دادنامه شماره 132-6/4/1364،صادره ازشعبه پانزدهم دیوان ،که متضمن مراتب فوق الذکرمیباشد،منطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای وفق ماده 20برای شعب دیوان وسایرمراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی 17/9/1366 کلاسه پرونده ه/66/69 شماره دادنامه 56

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وپانزدهم دیوان .
مقدمه :1-درپرونده کلاسه 1/64/293شعبه اول ،شاکی آقای غلامحسین یوسفی نژاد،شکایت نموده که شعبه بشرح دادنامه شماره 897 مورخ 4/7/1366 چنین رای صادرکرده است :ابلاغ شماره 2535-8/11/1363،صادره ازناحیه مدیرعامل سازمان بنادروکشتیرانی ،دائربرانفصال موقت بمدت یکسال ، که باستنادماده 10 صادرگردیده صحیح نمیباشد.زیرا،ماده 14 قانون رسیدگی بتخلفات اداری ،مقررمیدارد:رئیس مجلس شورای اسلامی ،وزراء وبالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتواند،مجازاتهای بندالف .ب .ج ، راراسابدون مراجعه به هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری درموردکارمندان متخلف ،اعمال نمایند.درحالیکه مجازاتهای اعمال شده ،ازناحیه مدیر عامل سازمان بنادروکشتیرانی ،همان طوری که درابلاغ هم درج گردیده باستناد بند د ماده 10بوده واین خلاف قانون است .لذاحکم به ورودشکایت صادر میگردد.
2-شعبه پانزدهم دیوان ،دردعوی آقای داراب چراغی بطرفیت گمرک ایران ،بخواسته لغوحکم پرداخت حقوق ومزایا،اعاده حیثیت وجبران خسارت درپرونده کلاسه 15/63/165بشرح دادنامه شماره 132-6/4/1364، چنین اشاءرای نموده است :(شکایت شاکی واعتراض وی ازحکم برکناری از خدمت شماره 1490/272/815/82 مورخ 8/6/1363،موجه بنظرنمی رسد.زیرا، حکم مذکورباستنادبند.د.ماده 10 قانون ،هیتهای رسیدگی بتخلفات اداری مصوب اسفندماه 1363 صورت گرفته است .وبراساس ماده 14 قانون مرقوم بعنوان مجازات اداری ،وبامضای مدیرکل گمرک ایران صادرگردیده است .و نظرباینکه درنحوه صدورآن ،تخلفی مشاهده نمیگردد،حکم به ردشکایت صادر میگردد.
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف ریاست کل دیوان ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 18/8/1366بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض گیلانی وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل شدوپس ازبررسی آراءمذکوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی باتفاق آراءاقدام بصدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 939 تا 940
روزنامه رسمی شماره 12526 - 2/12/1366

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 56

تاریخ تصویب : 1366/09/17

تاریخ ابلاغ : 1366/12/02

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.