جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


تاریخ : 6/7/1370
شماره دادنامه : 328
مرجع رسیدگی : شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان : آقای محمد
خوانده : بانونصرت
خواسته : صدورحکم براعلام صحت معامله وتنفیذقولنامه مورخ 4/3/1358

گردش کار
خواهان درتاریخ 11/6/1363 دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه عمومی تهران تسلیم نموده که به شعبه 14 دادگاه مزبور ارجاع و به کلاسه 63/316 ثبت شده وپس ازتعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین وتجدید چند جلسه دادرسی به علت منعکس در پرونده سرانجام در تاریخ 4/7/1367 دادگاه مزبور مبادرت به صدوررای شماره 4119/7/1367 دائر به رد دعوی مطروحه به لحاظ عدم قابلیت استماع آن نموده .دادنامه مذکور به لحاظ تجدیدنظر خواهی خواهان به موجب دادنامه شماره 162/13 23/2/1368 درشعبه 13 دیوان عالی کشور نقض ورسیدگی مجدد پرونده به این شعبه ارجاع گردیده .پس ازوصول پرونده به این دادگاه وثبت آن به کلاسه 68/171 ودعوت طرفین جهت رسیدگی وارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس وابلاغ آن به طرفین دروقت فوق العاده دادگاه تشکیل است وپس ازبررسی محتویات پرونده ومشاوره وباتوجه به نظریه قضائی صادره مورخ 16/5/70 و ابلاغ نظریه به طرفین و عدم اعتراض طرفین به نظریه قضایی درفرجه قانونی ختم رسیدگی رااعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدوررای می نماید.

رای دادگاه
دعوی آقای محمد علیه خانم نصرت حسب مندرجات دادخواست عبارت است ازاعلام صحت معامله ،موضوع قولنامه مورخ 4/3/1358 نظربه اینکه حسب مندرجات نامه های شماره 5564/ش 24/5/1364و13949/ش 13/10/1365 ناحیه شمال شرق ثبت تهران که درپاسخ به استعلامات شعبه 14دادگاه حقوقی یک تهران صادرگردیده سابقه ثبت انتقال ششدانگ هریک ازپلاک فرعی شماره 328و329 از 6718 بنام مرحوم حسین محقق و محرز است و نظربه اینکه مطابق نامه های مزبور هریک از دو پلاک ثبتی فوق به سه قطعه تفکیک گردیده وقطعات 2و3تفکیکی ازپلاک 329فرعی وقطعه 2تفکیکی ازپلاک 328فرعی به غیرواگذارگردیده وسه قطعه تفکیکی دیگراز هردو پلاک جمعا"به مساحت 5400مترمربع درمالکیت شخص نامبرده باقیمانده است ونظربه اینکه طبق گواهی نامه حصر وراث مورخ 30/5/1358صادره ازحوزه 9شورای داوری تهران مالک نامبرده فوت نموده و وراث منحصر مشارالیه عبارت بوده اندازچهارپسر و دو دختر ویک همسرلذا مالکیت خوانده که احداز دودختربه جامانده ازمالک متوفی می باشد لااقل به مقدار400سهم مشاع از 5400سهم تمامی سه قطعه افرازی باقیمانده از پلاک های مرقوم محقق ومحرزاست ونظربه اینکه دادگاه به منظور تحقیق بیشترواحراز واقع به منظورتشخیص میزان مالکیت خوانده از پلاکهای مرقوم مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس منتخب به شرح نظریه کتبی که درمهلت معینه واصل وبه شماره 295786/10/1369 در دفتر دادگاه ثبت گردیده ،صریحا"و منجزا"مراتب فوق راتایید نموده است ونظربه اینکه آن قسمت ازنامه سازمان ثبت اسنادواملاک که حاکی است ملک موردبحث به موجب نامه شماره 11/416/15617/4/1364 دادسرای انقلاب اسلامی مستقر درساختمان اوقاف بازداشت گردیده ،تاثیری دردعوی مطروحه ندارد،زیرا قطع نظر از اینکه اساسا" به موجب نامه شماره 26/65881تا19149/2/1367 دادیارشعبه 26دادسرای انقلاب اسلامی تهران ازتوقیف پلاک مرقوم رفع اثر به عمل آمده است و نظربه اینکه اعلام نظرکمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن پلاکهای مرقوم نیز مانع درخواست خواهان جهت رسیدگی به صحت معامله موضوع قولنامه نمی باشدزیراحسب مقررات ماده 6قانون اراضی شهری ومواد 37و39 آیین نامه اجرائی قانون مذکور تقاضای خواهان اساسا"به منظور فراهم نمودن موجبات احیاءوعمران اراضی موات می باشد ونظربه اینکه حسب محتویات پرونده واصله ازاداره کل زمین شهری استان تهران ،خواهان درمهلت مقررقانونی اقدامات لازم جهت تسلیم اسناد و مدارک مورد نیازبه سازمان عمران واراضی شهری دادخواست طرح قضیه درکمیسیون موضوع تبصره 2 تصویبنامه الحاق سه تبصره به ماده 10آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال 1358 معمول داشته است ونظربه اینکه قولنامه مورخ 4/3/1358 موضوع درخواست خواهان وگواهی نامه حصر وراثت ضمیمه پرونده وسایر اوراق ومدارک ابرازشده کلا"از وجود شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی حکایت می نمایدونه فقط ازجانب خوانده هیچ گونه دلیل یامدرکی که برفقدان شرایط مذکور دلالت نمایدارائه نگردیده بلکه مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1/12/1363 صریحا" و منجزاء صحت وقوع معامله وانتقال سهم الارث خود از رقبات مرقوم را به خواهان اقرارنموده است ،لذادعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و مستندا"به ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ناظر به ماده 6قانون مذکور و مصوبه الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون لغومالکیت اراضی موات شهری وبا رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نظرقضایی دادگاه به شرح فوق صادر وابلاغ گردیده که طبق گزارش دفتر در فرجه مقرر نسبت به نظریه مذکور از ناحیه طرفین اعتراضی نشده است .علیهذا دادگاه به استناد مواد مرقوم حکم دائر بر باعلام صحت معامله موضوع قولنامه مورخ 4/3/1358 وانتقال 400 مترمربع مشاع از 5400 مترمربع قطعات تفکیکی باقیمانده ازپلاکهای شماره 328و329 فرعی از 6718 صادرواعلام می گردد.این رای در حدود مقررات تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنها قابل تجدیدنظرخواهی است .
رئیس شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران جباری زاده

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
328
تاریخ تصویب :
1370/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :