جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


به تاریخ : 8/10/1373
پرونده : 73/128 و73/79
شماره دادنامه : 646و645
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان درپرونده 73/79 وخوانده درپرونده 73/128:احمد باوکالت آقای سید مهدی
خوانده درپرونده 73/79 وخواهان درپرونده 73/128:خانم اشرف
خواسته :درپرونده 73/79 الزام به تفکیک یک ونیم دانگ و درپرونده 73/128 خسارت ناشی ازانجام تعهدات

گردش کار
الف خانم اشرف درپرونده کلاسه 73/128 علیه آقای احمد طرح دعوی و طی آن اجمالا"مبلغ سی میلیون ریال رابابت جبران خسارت ناشی از تاخیردرانجام تعهدات موضوع قرارداد16/7/1370 مطالبه وضمنا"الزام خوانده رابه تحویل اصل دفترچه های مالکیت 18479/2395 خواستارشده است وفتوکپی قرارداد 16/7/1370 رانیز به عنوان مستند دعواارائه کرده است .مشارالیهادرتوضیح دعوی مطروحه عنوان کرده که حسب قرارداد 16/7/1370 خوانده متعهدبوده ظرف سیزده ماه ازتاریخ تنظیم قرارداد نسبت به ساخت وتکمیل آپارتمانها درپنج طبقه اقدام نموده وآن را تحویل نمایدامابه این تعهد خویش عمل ننموده و لذا مکلف است مبلغ سی میلیون ریال وجه التزام مقرر راپرداخت نماید.ضمنا"چون ملک در رهن است تقاضای الزام خوانده به استرداد عین دفترچه های مالکیت جهت فک رهن می شود.ب خواسته آقای احمد باوکالت آقای سیدمهدی در پرونده کلاسه 73/79 اجمالا"الزام خانم اشرف به تفکیک وانتقال رسمی یک دانگ ونیم مشاع ازپلاکهای ثبتی 1847922412/2395 است ومستند دعوی خودرا قرارداد 16/10/1370 عنوان کرده است .ج خانم اشرف در جهت پاسخگویی به دعوای مطروحه ازجانب وکیل آقای احمد به نحو خلاصه دفاع نموده که مطابق قرارداد16/7/1370 مقرربوده آقای احمد باهزینه خود نسبت به احداث 474 متر مربع احداث بنانموده ودرمقابل نیز یکدانگ ونیم مشاع (معادل طبقه چهارم ساختمان احداثی )رارسما" به نام وی نمایم شرط ضمنی قراردادمزبور این بوده که آقای احمد تا16/8/1371 بناراتکمیل وتحویل نماید حال آنکه به دلالت صورتجلسه تامین دلیل 20/8/1371 مشارالیه فقط نیمی ازتعهدات خود را عمل نموده وچون اصل قراردادانجام نشده طبعا"شرط ضمن آن نیزلازم الوفا نبوده وباطل است .د درجهت رسیدگی به دعاوی مطروحه دادگاه با توجه به محتویات پرونده مخصوصا"مستندات ارائه شده درآن ونیزمطالب معنونه ازسوی طرفین به شرح لوایح وارده ازآنان مراتب زیرامدنظر قرارمی دهد:1 خواسته آقای احمدالزام خانم اشرف به تنظیم سند رسمی برمبنای قرارداد 16/7/1370 وخواسته خانم اشرف نیز مطالبه مبلغ سی میلیون ریال خسارت بابت تاخیر درانجام تعهدات قراردادی ونیز استرداداصل دفترچه مالکیت است وهر دو طرف به قرارداد 16/7/1370 استناد جسته اند.بااین ترتیب ملاحظه می شود علاوه براینکه هیچیک از طرفین به صحت واصالت قرارداد16/7/1370 تعرض ننموده اند، بلکه آن راموکدا"مورد تایید قرارداده اند وبنابراین قرارداد مزبور مبنای بررسی روابط قراردادی طرفین قرارمی گیرد.2 باتوجه به اعتبارقرار داد 16/7/1370 (بین ) طرفین ازتجزیه آن مراتب زیر به نظر می رسد: الف درهنگام تنظیم قرارداد16/7/1370پلاکهای ثبتی 1847922412/2395 به صورت ساختمان وجود داشته که در قرارداد به آن به عنوان بنای کلنگی اشاره شده ودربند سوم قرارداد صراحتا"آمده که موردمعامله عبارت است از یکدانگ ونیم مشاع ازملک فوق التوصیف وثمن آن مبلغ چهل ودومیلیون وهفتصد وپنجاه هزار ریال تعیین گردیده ومقرر شده آقای احمدمبلغ مذکور رابه همراه مبلغ بیست وهشت میلیون ودویست و پنجاه هزار ریال صرف تخریب بنای کلنگی مورد معامله وبنای ساختمان جدید بر اساس پروانه ساختمانی 72373/9/1368 وبرای 474 مترمربع به ماخذ هرمترمربع یکصدوپنجاه هزارریال نماید وبین طرفین توافق شده که پس از ساخت بنای جدید،طبقه چهارم آن به همراه پارکینگ اختصاصی وانباری معادل یکدانگ ونیم مشاع ملک محسوب ودرسهم مالکانه آقای احمدقرارگیرد ومابقی وجوهی راکه وی صرف ایجادکل بنا نموده ازطریق چک عهده بانک تجارت شعبه فردوسی شمالی وصول نمایدو در مقابل آقااحمدمقید شده (سطر دهم ظهرقرارداد)در زمان تنظیم سندرسمی انتقال یکدانگ ونیم مشاع ،برای تضمین تعهد خود در تکمیل کل بنا، یک فقره چک سی میلیون ریالی نزدبنگاه معاملات ملکی شایان که قرارداد درآنجا تنظیم شده بسپارد که به دلالت آخرین عبارت قرارداد16/7/1370 چک عهده بانک صادرات بدون اینکه سندرسمی تنظیم شده باشدبه بنگاه معاملاتی مزبور سپرده شده است .ب به دلالت سطرنهم به بعد مندرجات ظهر قرارداد 16/7/1370 این شرط نتیجه بین طرفین مقرر بوده که تنظیم سند رسمی نسبت به یکدانگ ونیم مشاع ازملک بعد از زده شدن سقف طبقه پنجم ساختمان خواهدبود که به نظردادگاه به دلالت صورتمجالس اجرای قرارهای تامین دلیل ونظریات کارشناس پیوست آنهادرپرونده های 71/486 شعبه 46و72/314 شعبه 42 دادگاه حقوقی دو تهران این شرط حاصل شده است .ج قسمت پایانی قرارداد 16/7/1370 باسرفصل شرایط ساخت ،به تشریح جزئیات توافق طرفین درامر چگونگی ایجاد بناو نوع مصالحی که بایدبه کار رودپرداخته وبعدازبند 18 قرارداد به موضوع انصراف قرارداد اشاره و مقرر نموده طرف منصرف باید مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرف دیگربپردازد ودرپایان قرارداد نیزاضافه شده که مدت تکمیل وتحویل ساختمان سیزده ماه از تاریخ تنظیم قرارداد است وبرای تخلف ازاین امر وجه التزامی پیش بینی نشده وسی میلیون ریالی که خانم اشرف به عنوان وجه التزام ناشی ازتاخیر درانجام تعهدات قراردادی به آن اشاره کرده به صراحت متن قرارداد(سطردهم ظهرآن )موضوع چکی بوده که برای تضمین تعهد تکمیل ساختمان وبعد ازتنظیم سند رسمی نسبت به انتقال یکدانگ ونیم مشاع می باید تسلیم می شده ودرحالی که چک عهده بانک صادرات ایران به دلالت عبارت پایانی قرارداد 16/7/1370 درزمان تنظیم قراردادتحویل شده ،انتقال رسمی نیزانجام نشده است .د علاوه براین که مراتب فوق مویدا"به قرارداد 16/7/1370 نشانگر مستقر شدن حق آقای احمد نسبت به یکدانگ ونیم مشاع ازپلاکهای ثبتی 1847922412/2395(1847922412/2395)ونتیجتا" اسناد مربوط به آن است ،اساسا طبع تعهدات قراردادی طرفین درارتباط بامراجع رسمی که درقرارداد 16/7/1370 مذکور است به نحوی می باشد که اخراج دفترچه های مالکیت ازید وی را منافی باانجام تعهدات قرارداد می سازد.س درخصوص وضعیت ثبتی پلاکهای 22412و18479ازثبت استعلام شد که پاسخهای 1738253/9/1372و49077/3/1373 حکایت از مالکیت بانو اشرف بر پلاکهای مزبور داشته است .ضمنا" پاسخ 14452 20/4/1373 ثبت مزبور نشانگر تنظیم سندرهنی 15119641/5/1368نسبت به پلاکهای ثبتی مبحوث عنه است که دادگاه با توجه به پاسخ 482/239/ت 9/9/1371 بانک صادرات ایران شعبه مستقل جمهوری اسلامی /239 تهران که درآن اجمالا"اعلام شده خانم اشرف علیرغم تسویه بدهی ،تقاضای فک سند رهنی را ننموده است ،اساس موضوع تنافی تنظیم قرارداد16/7/1370 راباحقوق مرتهن درسندرسمی رهنی مذکورمنتفی می داند.ل باتوجه به مراتب فوق دادگاه ختم رسیدگی درمورد دعاوی مطروحه را اعلام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
1 درپرونده کلاسه 73/79 موضوع دعوای مطروحه ازجانب آقای احمدبا وکالت آقای سیدمهدی به خواسته الزام خانم اشرف به تفکیکی پلاکهای ثبتی شماره 1847922412/2395 وتنظیم سند رسمی نسبت به یکدانگ و نیم مشاع ازآن که معادل طبقه چهارم آپارتمانهای احداثی درآن به همراه پارکینگ اختصاصی وانباری مقررشده ،دادگاه باتوجه به بخشهای الف وب ازبند دوم ازقسمت ب گردش کارومستندا"به مواد10،184،220و338 قانون مدنی حکم به محکومیت خانم اشرف به تفکیک آپارتمانهای احداثی درپلاکهای ثبتی 23951847922412 وتنظیم سندرسمی انتقال طبقه چهارم آن به همراه پارکینگ اختصاصی وانباری صادر و اعلام می دارد.2در پرونده کلاسه 73/128 موضوع دعوای مطروحه ازجانب خانم اشرف علیه آقای احمدبه خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت خسارت ناشی ازتاخیر درانجام تعهدات قراردادی ونیز استرداد اصل دفترچه های مالکیت ملک ،دادگاه باتوجه به بخشهای ج و د ازبند دوم ازقسمت ب گردشکاردعوی راثابت ندانسته ولذامشارالیه رامحکوم به بی حقی می نماید.3 آرای صادره در محدوده نهم قانون تجدیدنظر ازآرای دادگاههامصوب 1372ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر دردیوان عالی کشور می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران اجتهادی

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

88
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
646
تاریخ تصویب :
1373/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :