جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


به تاریخ :11/2/1364
پرونده : 63/594
شماره دادنامه : 64/90
مرجع رسیدگی :شعبه 35 دادگاه عمومی تهران
خواهان :شرکت تهران باوکالت هاشم
خوانده :علی
خواسته :مطالبه 930000 ریال

رای دادگاه
خواسته خواهان با وکالت آقای هاشم مستندا"به قراردادشماره 151 17/5/1362 وچهاربرگ قبض ورسید وجه ،استردادمبلغ 930000 ریال وجوه پرداختی به خوانده بابت ساختن قالب وخسارات می باشد.خوانده ضمن شرح مطالبی متذکر شده که قالب های مورد تعهد راساخته وحاضر است تحویل نماید.نظر به این که رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی فوق الاشعاراست ونظر به این که خوانده به موجب قراردادمزبور متعهدشده قالب های موضوع قرارداد رادرقبال دریافت 1500000 ریال تولید وتاریخ 1/10/1363 تحویل نماید ونظر به این که قراردادمزبور قراردادی است لازم وصحیح ومادام که ازطریق قانونی فسخ یا براساس توافق اقامه نشده ،مندرجات آن برای طرفین لازم ومتبع است ونظر به که حسب مستفاد ازماده 275 قانون منی متعهد رانمی توان مجبورنمود چیز دیگر غیر آنچه موضوع تعهد است ایفاواجرانماید ونظر به این که درمانحن فیه موضوع تعهد خوانده تولید وتحویل قالب هابااوصاف مندرج درقرارداداست .دعوی استردادوجه بع جهانی که توجیه شد فاقد محمل قانونی است علیهذابا استفاده ازمفهوم مواد10،219،223 و275 قانون مدنی دعوی غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر واعلام می گردد.رای درمدت قانونی فرجام پذیراست .
رئیس محکمه یحیی جلیلوند

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

88
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
90
تاریخ تصویب :
1364/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :