جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


به تاریخ : 14/2/1370
پرونده : 69/391
شماره دادنامه : 153
مرجع رسیدگی :شعبه 27 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهان :مارتیک
خوانده :حسین
خواسته : مطالبه

رای دادگاه
ایفاء دین ازجانب غیرمدیون وقتی جایز است که بااذن باشد والا حق رجوع ندارد.نظر به این که خواهان هیچگونه دلیل و مدرکی که مثبت ادعای وی بر اذن خوانده به پرداخت دین باشد،به دادگاه ابراز نداشته است ،بنابر مراتب دادگاه دعوی خواهان راغیر ثابت تشخیص و به بطلان آن اصدار رای صادره وفق مقررات قابل رسیدگی تجدیدنظر خواهی دردادگاههای حقوقی یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 47 دادگاه حقوقی 2 تهران اسماعیل پور

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

88
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
153
تاریخ تصویب :
1370/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :