جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


رای شماره : 5151-22/11/40

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات ماهوی جناب آقای دادستان کل واداره انحصارات درمورد تبرئه متهم ازقاچاق آن قسمت ازپارچه هاکه مدعی است که ازدونفردراصفهان خریداری کرده واردمی باشدزیراحسب محتویات پرونده ودلائلی که ازطرف اداره انحصاردخانیات محل اقامه شدنه تنهاکالای توقیف شده بانمونه های ضمیمه اظهارنامه ازحیث وزن وجنس وبافت (طبق نظریه آزمایشگاه شیمیائی گمرک )اختلاف فاحش داردبلکه مطابق تاریخی که برروی پارچه های مکشوف قید شده فروشندگان نمی توانستندپارچه هائی راکه درتاریخ موخربروقوع معامله ادعائی درژاپون تولیدوبه ایران حمل شده ،به تاریخ مقدم تاتاریخی که متناسب بامدت حمل کالاازژاپون به ایران باشدبه فرجامخوانده بفروشند بنابه مراتب مذکورچون دلائل وشواهدوقرائن موجوده درپرونده مخالف اصول وکیفیاتی است که دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم ازارتکاب قاچاق مال موضوع عایدات دولت قرارداده لذاحکم فرجامخواسته به استناد ماده 430مکررآئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به دادگاه استان مرکزارجاع می شودونسبت به درخواست فرجامی متهم ازمحکومیت خود چون ازحیث رعایت اصول وجهات دیگرقانونی اشکالی مشهودنیست حکم فرجامخواسته مبرم است .

* سابقه *
معرفی فروشنده کالا

شخصی به عنوان برائت درامرقاچاق 655طاقه منسوجات ابریشم والیاف مصنوعی دادخواستی به دادگاه شهرستان اصفهان تقدیم داشته ودادگاه جنحه اصفهان پس ازرسیدگی نسبت به 350طاقه آن بارعایت تبصره ذیل ماده 409 آئین نامه اجرائی قانون تعرفه گمرکی مصوب 1334متهم راتبرئه ونسبت به صدو نودوشش طاقه کودری ساده و85طاقه کودری گلدارومازاد23طاقه کودری پیژامه ای طبق تبصره ماده یادشده اجناس مکشوفه راقاچاق تشخیص وبرطبق مادتین 1و8قانون مجازات مرتکبین قاچاق نامبرده رابه پرداخت دویست و هفتادویکهزاروششصدوپنجاه دوریال وپنجاه دینارجریمه کالای مزبورومبلغ هشتادویکهزاروچهارصدونودوپنح ریال وهفتادوپنج دینارمعادل صدی سی مبلغ جریمه وبارعایت ماده 45قانون مجازات عمومی نیزبه یازده روزحبس تادیبی ازقرارروزی 50 ریال وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم کرده است .
دراثرپژوهشخواهی متهم واداره گمرک شعبه دوم دادگاه استان دهم به موضوع رسیدگی وبشرح دادنامه شماره 107مورخ 29/7/36ودلائل مندرج درآن ،ضمن فسخ دادنامه بدوی راجع به ضبط کالااورامحکوم به بطلان دعوی نموده ودرثانی نامبرده راازپرداخت جریمه قانونی که درقبال آن بازداشت می باشدمعاف وبرائت وی راازاین حیث اعلام داشته است .
اداره گمرک ودادسراومتهم فرجامخواسته اندوشعبه 11دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی حکم فرجامخواسته رانقض کرده است .
شعبه اول دادگاه استان دهم که مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده به اکثریت باحذف یکهزارریال هزینه دادرسی حکم بدوی رااستوارنموده است .
اداره کل انحصارات استان دهم ودادستان ازدادنامه اخیرفرجامخواهی نموده اند،موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح زیررای داده اند:

مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5151
تاریخ تصویب :
1340/11/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :