جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


رای شماره : 3166-15/8/44

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه فرجامخواه اعتراضی نکرده است تاموردتوجه ودقت واقع شودولی بامراجعه به پرونده کاراین اشکال برحکم فرجامخواسته وارداست که با کیفیت مطروحه وجریان امربه ویژه اینکه درحال استعمال موادافیونی مشارالیهارادستگیرکرده انددادگاه هم برای استعمال وهم برای داشتن مقدار جزئی تریاک مجازات خاصی تعیین کرده وحال آنکه درچنین شرائطی لازمه استعمال تریاک وجودموادافیونی به مقدارمتناسب کاراست وچون حکم دادگاه که بدون توجه به مراتب فوق صادرشده صحیح بنظرنمی رسدبانقض حکم ممیزعنه رسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان سیستان وبلوچستان ارجاع می شود.

* سابقه *
استعمال موادمخدره
اخفاءمقدارجزئی برای استعمال

گلشاه هفتادساله به اتهام استعمال واخفاءموادافیونی در13/12/40 موردتعقیب کیفری دادسرای شهرستان زاهدان واقع وباتوجه به گزارش کلانتری وصورت مجلس تنظیمی واظهارات نامبرده به استنادمواد7و9قانون منع کشت خشخاش وماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری وماده 25قانون مجازات عمومی کیفرخواست 155-31/2/42تنظیم وبه دادگاه جنحه ارسال می شود.
دادگاه جنحه باانجام تشریفات قانونی وباتوجه به دلائل مندرج در کیفرخواست وبارعایت ماده 2ملحقه وماده 45مکررقانون مجازات ازجهت اخفاءچهارگرم موادافیونی به استنادماده 7قانون منع کشت خشخاش اورابه دوماه حبس تادیبی قابل خریدبه روزی پنجاه ریال وپرداخت دوهزارریال جزای نقدی ودرمورداستعمال موادافیونی به استنادماده 9به شش ماه حبس تادیبی باقیداجرای مجازات اشدمحکوم می نماید.
براثرشکایت پژوهشی محکوم علیهاودادستان ازقلت مجازات دادگاه استان به موضوع رسیدگی کرده وحکم صادرراخالی ازاشکال وموردتاییدقرار میدهد.
براثرفرجامخواهی متهم شعبه 8 دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره 861 15/8/42چنین رای می دهد:گرچه اعتراض موثری ازطرف فرجامخواه ایرادنشده ولکن بامراجعه به پرونده امرچون سابقه محکومیت موثراوباتوجه به ماده 24 قانون مجازات عمومی روشن نیست بعلاوه لازمه استعمال تریاک داشتن مقدار جزئی تریاک است وازاین جهت رعایت تعددوسابقه محکومیت موثربرخلاف قانون بنظرمی رسدبانقض حکم ممیزعنه رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان بلوچستان ارجاع می شود.
دادگاه استان مجددارسیدگی کرده وچنین رای می دهد:ارتکاب گلشاه هفتادساله به مخفی کردن چهارگرم سوخته تریاک واستعمال ماده افیونی به دلالت صورت مجلس 13/12/40واظهارات نامبرده نزدماموران شهربانی و دیگرمحتویات پرونده مسلم است وباتوجه به اینکه ملازمه بین استعمال ومخفی کردن مقداری سوخته موجودنیست چه تحقق استعمال بدون داشتن ومخفی کردن تریاک یاسوخته هم امکان پذیروتلازم وقتی صادق است که باانتفاءیکی از ملازمان دیگری هم منتفی باشدودراین موردچنین تصوری مرفوع وامکان استعمال تریاک بدون آنکه مستعمل شخصاتریاکی هم داشته باشدموجوداست وباتوجه به دادنامه شماره 5408-12/10/39دیوان عالی کشورواینکه متهمه دارای سابقه محکومیت شش ماه حبس تادیبی است دادنامه صادرازدادگاه جنحه زاهدان که برمحکومیت گلشاه به دوماه حبس تادیبی وپرداخت دوهزارریال جریمه نقدی ازجهت مخفی کردن ماده افیونی وبه شش ماه حبس تادیبی ازنظراستعمال صدور یافته باقیداجرای مجازات اشدخالی ازاشکال تشخیص وتاییدمی شود.
محکوم علیهابدون ذکراعتراض حین اعلام رای فرجام خواه می شود.
رسیدگی به موضوع باتوجه به استدلال دودادگاه اخیراستان بلوچستان و اصراری بودن آن درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربنظررسیده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وپس ازقرائت گزارش ومطالعه اوراق پرونده باکسب عقیده آقای معاون دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زیررای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 57 تا 60
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1344 چاپ 1345

14
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3166
تاریخ تصویب :
1344/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :