جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای شماره : 3168-15/8/44

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ازمجموع اوراق پرونده واظهارات غلامحسین وحسن وحسین مالکیت متهم نسبت به موادافیونی مکشوفه ثابت نمی شودعلیهذادادنامه فرجام - خواسته نقض ورسیدگی طبق ماده 8قانون تشکیل محاکم جنائی خراسان ارجاع می گردد.

* سابقه *
حمل موادمخدره
کافی نبودن دلائل برای احرازمالکیت

فرجامخواه ازطرف دادسرای کاشمربه اتهام حمل مقدار(4050)گرم تریاک تحت تعقیب قرارگرفته ودردادگاه جنائی خراسان ،به استناد اظهارات حسن وغلامحسین به شش ماه حبس تادیبی وتادیه دومیلیون وبیست و پنج هزارریال جریمه نقدی محکوم شده است .
محکوم علیه ازحکم دادگاه فرجامخواسته وحکم موردشکایت به استناد اینکه :حسن وغلامحسین اختلاف گوئی کرده وخودشان متهم می باشدودلیل دیگری که مثبت مالکیت فرجامخواه باشدمشهودنیست ،نقض ورسیدگی مجددطبق قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان فوق الذکراحاله گردیده است .
دادگاه نامبرده باانجام تشریفات مقدماتی وتشکیل جلسه علنی سه نفری مجددارسیدگی نموده وپس ازاعلام ختم دادرسی ،به استنادگزارشهای مفصل و مشروح ژاندارمری شماره های 41/2407و41/2449ودرنظرگرفتن اظهارات حسین وغلامحسین وحسن مویدابه قرائن وامارات مستنبطه ازپرونده وبرابرماده 7 قانون منع کشت خشخاش ورعایت ماده 44آن قانون فرجامخواه رابه اکثریت آراءبه شش ماه حبس تادیبی وتادیه جریمه فوق الذکرازبابت (4050)گرم تریاک به قرارهرگرم پانصدریال محکوم کرده است .
محکوم علیه بدون ذکراعتراض خاصی فرجامخواسته وبعداطی لایحه فرجامی اظهارداشته مستعدمحکومیت اینجانب اظهارات غلامحسین است که وقتی قران رادرمحضربازپرس مشاهده میکنداظهارات خودراتکذیب نموده وعین حقیقت رابیان میکندغلامحسین وحسن هم اختلافگوئی کرده اندودرگزارش ژاندارمری نامی ازاین جانب برده نشده وضمناتقاضای نقض حکم محکومیت خودراکرده است .
توضیح اینکه اقلیت عقیده بربرائت فرجامخواه داشته است .
چون فرجامخواهی به همان علل اولیه بوده مطابق ماده 463قانون آئین - دادسری کیفری رسیدگی درصلاحیت هیئت عمومی دیوان کشورتشخیص شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده آقای معاون دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای می دهند.

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 60 تا 61
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1344 چاپ 1345

14
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3168
تاریخ تصویب :
1344/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :