×

تحقق بزه اختلاس مستلزم احرازسوءنیت متهم میباشد

تحقق بزه اختلاس مستلزم احرازسوءنیت متهم میباشد

تحقق-بزه-اختلاس-مستلزم-احرازسوءنیت-متهم-میباشد

وکیل


رای شماره 202-16/12/48

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای :"اعتراض دادستان ششم برحکم برائت ...و...باتوجه به اوراق و محتویات پرونده واینکه وقوع بزه اختلاس ازناحیه فرجام خواندگان وسوء نیت آنان محرزنیست غیرواردبنظرمی رسدوحکم فرجام خواسته که بارعایت اصول دادرسی صادرگردیده است نتیحتاابرام می شود"

* سابقه *
رای اصراری شماره 202-16/12/48هیئت عمومی دیوان عالی کشور

یک نفربه اتهام اختلاس ازطریق سوءاستفاده ازمحتوی چهارفقره بیمه پستی به مبلغ 5800 ریال ودوفقره 1500ریال ویکی دیگربه اتهام شرکت در بزه های چهارفقره اختلاس موضوع قسمت اول اتهام متهم اول تحت تعقیب دادسرای شهرستان دزفول واقع شده اندوبرطبق ماده 152قانون مجازات عمومی وماده 2قانون مختلسین اموال دولتی مصوب آذر1306ورعایت ماده 28قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری ازدیوان جنائی استان ششم درخواست کیفرآنان می شود.
دیوان جنائی مزبورپس ازرسیدگی ازلحاظ فقددلیل برائت متهم دوم راصادرنموده ومتهم اول رابرطبق ماده 152قانون مجازات عمومی وماده 2و3 قانون مجازات مختلسین اموال دولتی بارعایت ماده 2ملحقه ورعایت ماده 45 مکررقانون مجازات عمومی درمورداختلاس محتوی چهارفقره بیمه پستی که در یک روزانجام گرفته به دوسال حبس مجردوانفصال ابدازخدمات دولت ورد وجوه مذکوروتادیه مبلغی غرامت ودرموردوجه اختلاس محتوی دوفقره دیگر بیمه به ششماه حبس تادیبی وردوجه مذکورومبلغی غرامت وانفصال ابداز خدمات دولت محکوم نموده که درصورت قطعیت کیفراشداجراشود.
براثرفرجام خواستن دادسرای استان ومحکوم شعبه 9دیوان عالی کشور فرجامخواهی دادسراراصحیح دانسته وازلحاظ اینکه شکستن حکم نسبت به متهم دیگرکه به اتهام شرکت بافرجامخواه تحت تعقیب بوده قهرادرباره فرجامخواه موثرخواهدبودحکم راشکسته ورسیدگی به هردوقسمت رابه شعبه دیگردیوان جنائی ارجاع نموده است .
براثرفرجام خواستن دادسرای استان هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر 16/12/48به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشورباحضورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورپس ازکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برشکستن رای فرجام خواسته به اکثریت آراءچنین رای داده اند:

مرجع :
مجموعه موازین قضائی ، جلددوم
ازانتشارات حسینه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 78 تا 88
12

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 202

تاریخ تصویب : 1348/12/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.