×

عبورایرانی ازمرزکه بدون تذکره صورت بگیردصرفا موجب پرداخت جریمه بمقامات گمرکی است وموضوع زمانی ازطرف مقامات ایرانی قابل تعقیب است که مرتکب مبادرت به تکراردرعبورغیرمجازازمرزبکند

عبورایرانی ازمرزکه بدون تذکره صورت بگیردصرفا موجب پرداخت جریمه بمقامات گمرکی است وموضوع زمانی ازطرف مقامات ایرانی قابل تعقیب است که مرتکب مبادرت به تکراردرعبورغیرمجازازمرزبکند

عبورایرانی-ازمرزکه-بدون-تذکره-صورت-بگیردصرفا-موجب-پرداخت-جریمه-بمقامات-گمرکی-است-وموضوع-زمانی-ازطرف-مقامات-ایرانی-قابل-تعقیب-است-که-مرتکب-مبادرت-به-تکراردرعبورغیرمجازازمرزبکند
رای شماره 216-21/5/49

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای :"ازطرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض خاصی که قابل امعان نظر فرجامی باشداظهارنشده واعتراض دادستان استان باتوجه به استدلال دادگاه درزمینه عدم انطباق موضوع اتهام عبورغیرمجازازمرزباماده استنادی دادگاه موجه وواردنیست وچون ازنظررعایت اصول وقواعددادرسی وتطبیق بزه انتسابی باقانون وتعیین کیفراشکال موثری که موجب نقض باشدبنظرنمی رسد حکم فرجام خواسته به اکثریت آراءابرام می شود."

* سابقه *
رای اصراری شماره 216-21/5/49هیئت عمومی دیوان عالی کشور

کسی به اتهام شروع به معامله ده کیلوتریاک واخفاءتریاک وعبورغیر مجازازمرزو یکنفردیگربه اتهام معاونت درواردکردن تریاک موردتعقیب دادسرای شهرستان خوی واقع شده اندودردیوان جنائی استان 4دومی ازلحاظ عدم کفایت ادله تبرئه شده واولی نسبت به شروع معامله ده کیلوتریاک به استنادنبودن دلیل تبرئه شده ونسبت به اتهام عبورازمرز(به استناداینکه در24/2/45دستگیرو به مقامات قضائی تسلیم شده وسپس آزادگردیده وتعقیب مجدداوبی مورداست )کیفرخواست ردوراجع به اتهام اخفاءتریاک برطبق ماده 7قانون منع کشت خشخاش بارعایت ماده 44 قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغی محکوم گردیده است .
محکوم ازمحکومیت خودودادستان استان ازبرائت متهم دوم وبرائت متهم اول ازاتهام شروع به معامله تریاک وردکیفرخواست راجع به عبورازمرز فرجام خواسته اندوشعبه اول دیوان عالی برائت آنان رااستوارولی نسبت به ردکیفرخواست (به استناداینکه پرونده حکایت نداردکه قبلابه این موضوع رسیدگی شده باشد)همچنین درقسمت محکومیت متهم اول به پرداخت کل جریمه حکم راشکسته ورسیدگی مجددبه همان دادگاه ارجاع می گردد.
دادگاه مزبورنسبت به متهم اول برای اخفاءتریاک برطبق قسمت اخیر ماده 7قانون منع کشت خشخاش ورعایت ماده 44قانون مجازات عمومی اورابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت چهارمیلیون وصدوهفتادوپنجهزارریال جریمه متضامناباکس دیگری که قبلانسبت به اوحکم صادرشده بوده محکوم نموده و نسبت به متهم دوم (به استناداینکه برطبق ماده 26قانون تذکره تکرارعبور ازمرزقابل تعقیب کیفری است )کیفرخواست راردکرده است .
متهم اول ازمحکومیت خودودادستان استان ازردکیفرخواست فرجام خواسته اندوهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرتاریخ 21/5/49به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساو مستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل پس ازبررسی اوراق پرونده وکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی بر:
"درتاریخ 18/9/44شخصی بنام "ر"مامورژاندارمری راازوجودمقداری تریاک درقریه چهریق مطلع می سازدومخبرمذکورباهدایت مامورین ژاندارمری خودرابه "م "که دلال وواسطه معامله بوده خریدارتریاک معرفی و واسطه مذکورمخبررابرای معامله تریاک نزد"ک "و"ف "که مالک تریاک بوده اندمی برددرنتیجه مقدار8350گرم تریاک کشف و"ف "احدازصاحبان تریاک و"م "واسطه معامله دستگیرمی شودو"ک "متواری می شود.
بموحب کیفرخواست 251-26/3/45دادسرای شهرستان خوی "ف "به اتهام شرکت درشروع معامله 8350 گرم تریاک و"م "به اتهام معاونت درشروع به معامله تحت تعقیب قرارمی گیرند.
دادگاه جنائی استان 4بموجب رای 271-13/7/45"ف "رایکی ازصاحبان تریاک مکشوفه دانسته وعمل اورادخالت دراخفاءتریاک مذکورباغیر تشخیص داده به استناد ماده 7قانون منع کشت خشخاش ورعایت تخفیف نامبرده رابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت چهارمیلیون ویکصدوهفتادوپنج هزارریال جریمه محکوم کرده است و عمل "م "رامعاونت دراخفاءتریاک تشخیص وبه استنادماده 8 قانون مذکورورعایت تخفیف نامبرده رابه 10ماه حبس تادیبی محکوم کرده است که این رای بموجب دادنامه شماره 4579- 21/5/46شعبه 12دیوان عالی کشورابرام شده است درتاریخ 3/5/45"ک " متهم فراری دستگیرمی شودوباتوجه به اعتراف اوکه به معیت متهمان دیگربه ترکیه رفته تریاک واردکرده است بموجب کیفرخواست شماره 63-16/7/45 وکیفرخواست شماره 339-29/10/45به اتهام شروع به معامله 10کیلومواد افیونی وعبورغیرمجازازمرزواخفاءموادافیونی (8350گرم تریاک )به شرکت "ف "تعقیب می شوددادگاه جنائی استان 4بموجب حکم شماره 468 20/12/45اوراازاتهام شروع به معامله 10کیلوتریاک تبرئه کرده است ودر موردعبورازمرزترکیه به این استدلال که متهم درتاریخ 24/2/45دستگیرو تعقیب وتحویل مراجع قضائی خوی شده وسپس آزادگشته است تعقیب مجدداورا مجازنداسته ودراین قسمت کیفرخواست راردکرده است ودرموضوع شرکت در اخفاء8350گرم تریاک به اتفاق " ف "به استنادماده 7 قانون منع کشت خشخاش ورعایت ماده 44قانون مجازات عمومی نامبرده رابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغ چهارمیلیون ویکصدوهفتادوپنج هزارریال جریمه متضامنابا"ف "محکوم نموده است شعبه اول دیوان عالی کشوربه موجب دادنامه شماره 421/1قسمتی ازحکم مذکوررانقض وچنین رای داده است :
"اعتراض دادستان درموردکیفرخواست نسبت به اتهام "ک "به عبور ازمرزوارداست چه آنکه این پرونده حکایتی ازاینکه درمورداتهام فوق قبلا رسیدگی ومنتهی به صدورحکم شده است نداردلازم بوده است دادگاه برای رفع این نقیصه اقدام مقتضی درصورت لزوم بارعایت تعددجرم راصادرنمایدو همچنین باوجوداینکه دادگاه متهم فرجام خواه رادرمورداخفاء8350 گرم موادافیونی شریک "ف "متهم دیگرکه قبلانسبت به اوحکم محکومیت صادرشده دانسته معهذانامبرده رابه پرداخت تمام جریمه متعلقه تریاک مکشوفه محکوم کرده درصورتیکه طبق تبصره ماده 17قانون منع کشت خشخاش جرائم نقدی ازشرکاءمتضامناقابل وصول است ومحکوم کردن هریک به پرداخت تمام مبلغ جریمه بنحوی که مذکورشدبرخلاف قانون می باشدلذاچون رسیدگی ازجهت فوق الذکرناقص وحکم فرجامخواسته به علل مذکوردرقسمت ردکیفرخواست در مورداتهام "ک "به عبورازمرزوهمچنین نسبت به تعیین جریمه نقدی مخدوش است طبق ماده 456قانون آئین دادرسی کیفری این قسمت ازحکم نقض ورسیدگی مجددبه همان دادگاه صادرکننده ارجاع می شود)دادگاه جنائی استان 4پس از نقض بشرح حکم شماره 24- 27/1/47"ک " راازنظردخالت دراخفاءتریاک مکشوفه به استنادماده 7 قانون منع کشت خشخاش ورعایت ماده 43قانون مجازات عمومی به 6ماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغ چهارمیلیون ویکصدو هفتادوپنجهزارریال جریمه متضامنابا"ف "متهم دیگرمحکوم نموده است و درخصوص عبورغیرمجازازمرزبه نظردادگاه جنائی باتوجه به منطوق ماده 26 قانون تذکره 1311ومستفادازنظامنامه مربوط عبورایرانی بدون تذکره از مرزازطریق غیرمجازوقتی ازطرف مقامات قضائی قابل تعقیب کیفری است که مرتکب تکرارعبورازمرزشودوالاعابرایرانی ملزم به پرداخت جریمه مقرر است که ازطرف مقامات گمرکی اخذخواهدشدودادگاه جنائی به استدلال مذکور کیفرخواست رادراین قسمت قابل طرح ندانسته وردنموده است .
"ک "ازمحکومیت خودودادستان استان ازردکیفرخواست نسبت به اتهام عبورغیرمجازازمرزفرجامخواسته اندماحصل اعتراض "ک "اینست که نامبرده بیگناه است ودادگاه توجهی به بی تقصیری وی ووضع عائله اونکرده است ودادستان استان معتقداست که عبورازمرزجنحه بزرگ محسوب ومرتکب قابل تعقیب کیفری است وبایستی حکم بارعایت ماده 2الحاقی صادرمی گردید.
دلائل اتهام علیه "ک "عبارتست از:
1- شهادت رجب فرزندابوطالب
2- کشف 8350گرم تریاک .
3- تحقیقاتی که ازمامورین کشف به عمل آمده .
4-اظهارات "م "متهم .
5-اظهارات "ف "متهم .
6-اقاریر"ک "متهم که دلائل مذکوردرگزارش 205-21/9/44و7441 7/5/45 ژاندارمری منعکس است .
بنابه مراتب بالاتقاضای ابرام حکم صادرشده می شود.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:

مرجع :
1 مجموعه موازین قضائی ، جلددوم
ازانتشارات حسینه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 177 تا 181

2 مجموعه رویه قضائی کیهان
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 81 تا 86

12

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 216

تاریخ تصویب : 1349/05/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.