جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.به تاریخ : 7/7/1372
پرونده : 70/789
مرجع رسیدگی :شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهان :آقای عباس باوکالت امیرحسین
خوانده :1اداره حج واوقاف شمیران 2محمدحسین باوکالت سیدمحمدجواد
خواسته :تنظیم اجاره نامه خلع ید

قراردادگاه
درخصوص خواسته وکیل خواهان دائربه الزام خوانده ردیف اول (اداره اوقاف شمیران )به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک ششم ازیک باب ساختمان احداثی درپلاک ثبتی شماره 3520 حسب ادعاتوسط متولی موقوفه (پلاک مزبور)احداث وارثا"به خواهان منتقل گردیده است والزام خوانده ردیف دوم به خلع یدازمحل موصوف ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف ،نظربه اینکه اولا" به موجب مفاد سند رسمی اجاره شماره 3175 مورخ 14/11/1344 متولی موقوفه حاج مهرعلی پلاک ثبتی فوق الذکررابه خوانده ردیف دوم اجاره داده است وازآنجاکه رای شماره 319 مورخ 10/4/1353 شعبه 10 دادگاه شهرستان سابق ،مورد اجاره رامحل کسب و پیشه تشخیص داده و دلیلی برنقض یابی اعتباری این رای ارائه نشده وبااین وصف باانقضاء مدت اجاره رابطه استیجاری فیمابین مستاجرسند رسمی وموقوفه خاتمه نمی یابد وازنظر مقررات حقوق موضوعه مورد اجاره کماکان درتصرف استیجاری مستاجراست ،بنابراین تقسیم زمین واجاره دادن قسمتهایی از پلاک مزبور به طورمشاعی به متصرفین بناهای احداث شده که حسب اظهار طرفین توسط دادستانی انقلاب صورت گرفته ،برفرض تحقق ،قابل ترتیب اثر نیست ومبنای قانونی آن برمحکمه پوشیده است ودرهرحال موثردرمانحن فیه نیست ،اگرچه لازمه تراضی خوانده دوم بااین امرقطع علاقه وزوال رابطه استیجاری نسبت به قسمتهای مذکورخواهدبود.ثانیا"طبق مفاد اجاره نامه ،مستاجرحق احداث بنادرعرصه رانداشته ودرصورت احداث به موجر(اداره اوقاف )تعلق خواهدگرفت .بنابراین احداث بناازسوی مستاجر حقی برای وی ایجادنمی کند ومتولی هم چون سمتی درمحل به جزنمایندگی موقوفه ،نداشته به طریق اولی حق احداث بنانداشته است تاارثا"به خواهان منتقل شود.سمت نمایندگی ومتولی بودن مورث طرفین نیز حق احداث بنابرای وی به عنوان شخص حقیقی ایجاد نمی کند.احداث بناکه حسب ادعای وکیل خواهان بایستی به مورث خواهان تعلق گیرد،عنوان آبادانی درموقوفه ندارد زیراعمران وآبادی آن است که درمال موقوفه زیادت ایجادشود نه مالکیتی برای شخص متولی به وجود آورد.مضافا" اینکه باتوجه به تنظیم سند اجاره ،اساسا"جنین حقی برای متولی منصورنیست .ثالثا" باتوجه به مطالب فوق شهادت شهودبه فرض که مودای اظهارات آنان احداث بنا توسط متولی باشد موثردرمقام نیست .رابعا" ازحیث تحلیلی ،تصرف درمحل اگر به عنوان سکونت باشد به هیچ وجه حقی برای مستاجرجهت الزام موجربه تنظیم سند رسمی اجاره نمی نمایدزیرا چنین حقی صرفا"برای اماکنی که جهت کسب وپیشه به اجاره داده می شود شناخته شده است گذشته ازآنکه اگرخواهان خود راازطریق وراثت مالک یک ششم ازبناتلقی می کند،تنظیم سنداجاره مفهومی ندارد وطبق مقررات آیین نامه قانونی ثبت اسناد واملاک باید نسبت به اعیانی سند مالکیت اخذ شودکه درمانحن فیه چنین حقی برای خواهان وجود نداردوچنانچه این درخواست ناظربه عرصه باشد وبه نامه اداره اوقاف دائربه دعوت جهت تنظیم سند خطاب به خواهان استناد شود باید گفت گذشته ازاینکه درنامه ارسالی به خواهان یکی از جهات دعوت روشن شدن وضعیت محل متصرفی خواهان بوده ودعوت برای تنظیم سند هم به لحاظ منافع موقوفه بوده است ،اساسا"باتوجه به استدلالهایی که شد برفرض که اداره اوقاف صریحا"هم چنین حقی برای خواهان شناسایی کرده باشد،حقی برای خواهان ایجاد نمی شود.زیرانه متولی حق احداث بنا برای شخص خودش راداشته ونه مفاداجاره نامه رسمی چنین حقی را به او اعطاء می کند.علیهذا چون دادگاه حقی برای خواهان دراعیان وعرصه متنازع فیه قائل نیست دعوی تنظیم سند رسمی اجاره وبه تبع آن خلع ید و مطالبه اجرت المثل غیر ثابت بوده به استناد اصل عدم ،حکم به بطلان دعوی وکیل خواهان صادرواعلام می شود.رای صادره حضوری وقابل تجدیدنظردردادگاه حقوقی یک تهران است .
رئیس شعبه 44 دادگاه حقوقی 2تهران مسعودحائری

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
789
تاریخ تصویب :
1372/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :