جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.به تاریخ : 27/8/1370
پرونده : 70/166
مرجع رسیدگی : شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان : آقای ماشاءالله باوکالت آقای عزت الله
خوانده : خانم فریده
خواسته : خلع ید

رای دادگاه
خواسته وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خلع ید غاصبانه خوانده دعوی ازیک باب خانه جزءپلاک ثبتی شماره 1290/3740 موضوع قراردهای عادی مورخ 27/11/1363 می باشد.نظربه این که ازمجموعه عبارات قرارداد موصوف چنین مستفاداست که ملک موضوع دعوی جهت استیفاءمنفعت خوانده درقبال دریافت مبلغ مذکور در قرارداد واگذار گردیده است ودلالت سیاقی عبارات حاکی است که قصد واقعی طرفین اجاره محل مزبوربرای مدت یکسال بوده است وبه موجب قاعده ((العقود تابعه للقصود))آنچه قابل ترتیب اثربوده وبرای طرفین ایجاد تکلیف می نماید قصد واقعی آنهاست نه صرف الفاظی که در قرارداد به کار می رود یا عنوانی که برای آن انتخاب می شودبرخلاف نظروکیل خواهان وباعنایت به مواد771و 775 قانون مدنی و مواد 46و48 قانون ثبت قرارداد مستند دعوی را نمی توان عقدرهن تلقی کرد زیراعلاوه براشکالاتی که ازحیث شکل تنظیم اسنادوجود دارد عبارات قرارداد و شروط مندرج درآن به وضوح نشان می دهدکه اراده طرفین به انعقاد عقداجاره تعلق گرفته است وتنظیم قرارداد به نحو مذکور درعرف متداول بوده وبه همین جهت عدم قید مدت در قرارداد مخل صحت آن نیست زیرا رویه معمول در این گونه قراردادهااجاره محل برای یکسال درقبال دریافت وجهی به عنوان ودیعه و بازپرداخت آن پس از انقضاءمدت می باشد و نتیجتا" بالحاظ ماده 225 قانون مدنی عدم ذکرمدت ،نوع قرارداد را از اجاره منصرف ننموده وبموجب بطلان عقد هم نمی باشد.علیهذا با توجه به استدلالهای یاد شده وتفسیری که محکمه ازنوع روابط حقوقی طرفین ارائه می دهد طرح دعوی ازسوی وکیل خواهان باعنوان خلع ید غاصبانه مبنی برصحت نیست وبه همین جهت دادگاه دعوی مطروحه رابه کیفیتی که اقامه شده قابل استماع تشخیص نداده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید.
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران مسعودحائری

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
166
تاریخ تصویب :
1370/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :