جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.تاریخ 25/9/66 کلاسه پرونده ه/66/56 شماره دادنامه 58

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب قسمت اخیرماده 85 آئین نامه استخدامی شهرداری پایتخت بمدت خدمت مستخدمی که بدون میل واراده خودبنابه تشخیص شهرداری بواسطه عدم نیازبارعایت سایرشرایط بازنشسته شده است حداکثرده سال ازحیث احتساب حقوق بازنشستگی افزوده میشود.نظرباینکه حق وتکلیف مزبوردرقبال تحقق شرایط مربوط ازجمله اعمال اختیارمقرردرصدرماده 85 وبمنظورجبران محرومیت مستخدم ازادامه خدمت وبرخورداری ازآثارمالی مترتب برآن در احتساب حقوق بازنشستگی تجویزگردیده است ،بنابراین تعمیم آن بموردی که مستخدم خودباانصراف ازاثرات مالی ناشی ازافزایش مدت مزبورخواستار بازنشستگی شده است مجوزی ندارد. ودادنامه شماره 476-15/7/65 شعبه ششم دیوان ازجهتی که مفیداین معنی است موافق مقررات تشخیص داده میشود.این رای باستناد قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و دهم دیوان و تقاضای رای وحدت رویه .
مقدمه : 1- شعبه دهم دیوان ، درکلاسه پرونده 63/715 نسبت به شکایت آقای سیدحسن غیاثی بطرفیت شهرداری تهران بخواسته احتساب ده سال درحقوق بازنشستگی براساس ماده 85 آئیننامه استخدامی طی دادنامه 637-31/2/65 چنین رای داده است :هرچندمندرجات درخواست شاکی حکایتی ازتقاضای نامبرده بربازنشستگی باسنوات خدمت که درپاسخ دادخواست وتوضیحات نماینده شهرداری عنوان گردیده نداردوقیدجمله مورخ 25/2/63 ازطرف شاکی درصورتجلسه مورخ 19/2/63 هیئت سه نفری موضوع ماده 85 آئیننامه استخدامی شهرداری تهران مبنی برموافقت باتصمیم هیئت مزبوربا بازنشستگی حسب سنوات خدمت باتوجه به تاکیدوتقریح به اجبارنامبرده به لحاظ گرفتاری خانوادگی نمیتواند منشا اثر قرارگیرد. اصولا چون طبق ماده 85 آئیننامه استخدامی شهرداری تهران که درحکم کارگزینی بازنشستگی به آن استنادشده بهرتقدیردرصورت اتخاذتصمیم بربازنشسته نمودن مستخدم افزایش حداکثرده سال دراحتساب حقوق بازنشستگی جزءحقوق قانونی مستخدم پیش بینی ومقررگردیده است .علیهذاصدورحکم بازنشستگی بدون افزایش سنوات مذکورحسب موردمغایرقانون تشخیص وشکایت باین کیفیت وارد میباشد.
2- در پرونده 63/643 شعبه ششم درخصوص شکایت آقای جهانبخش شیرازی بطرفیت شهرداری تهران بخواسته اعتراض به رای بازنشستگی مبنی بر 2 سال ارفاق که برخلاف ماده 85 قانون بازنشستگی ادعاشده طی دادنامه 476- 15/7/65 چنین انشاءرای نموده است .باملاحظه تعهدنامه مورخ 3/5/63شاکی دررای هیئت سه نفره دائربراینکه باارسال ارفاق موافقت نموده معترض نباشدوملاحظه تقاضای بازنشستگی مورخ 17/12/62 شاکی وسایرمدارک موجود درپرونده تخلفی ازمقررات ازناحیه شهرداری مشهودنگردیده درنتیجه شکایت غیروارداعلام میشود.
بااعلام تعارض آراءصادره ازجانب شهرداری تهران طی لایحه 11844/ 13945/211مورخ 8/4/66 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق ضمن اعلام تعارض بااکثریت آراءبشرح زیر مبادرت بصدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 398 تا 399
روزنامه رسمی شماره 12640 - 29/4/1367

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
58
تاریخ تصویب :
1366/09/25
تاریخ ابلاغ :
1367/04/29
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :