جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.به تاریخ : 17/7/1363
پرونده : 63/158
شماره دادنامه : 440
مرجع رسیدگی : شعبه 5محکمه عمومی تهران
خواهان : آقای محمدباقرباوکالت محمد
خوانده : آقای حسام
خواسته : ابطال سندانتقال

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای محمدباقرباوکالت آقای محمدبه طرفیت آقای حسام به خواسته ابطال سندانتقال شماره 1252063/6/1360 دفتراسنادرسمی شماره 320تهران و دفترچه شناسنامه شماره 397983 مربوط به وسیله نقلیه شماره ... تهران ج درقسمتی که حکایت از انتقال به خواهان دارد واسترداد مبلغ 000/170 تومان ثمن معامله به اضافه خسارات دادرسی نظربه اینکه که درسند فوق الاشعارودفترچه شناسنامه اتومبیل ، موردمعامله یک دستگاه اتومبیل سواری شخصی مدل 1969 سیستم بنز220 به شماره شهربانی ... تهران ج دارای موتور شماره 20772/10توصیف شده ونظریه افسرکارشناس در پرونده واصله ازآگاهی به کلاسه 46277ط ج که خلاصه آن درصورتجلسه مورخ 15/12/1362 درپرونده 62/479این شعبه منعکس گردیده دلالت دارد که شماره موتور به شرح فوق وشماره شاسی اتومبیل دستکوب ومخدوش وغیرفابریک می باشد واظهارنظر مذکور موید این معنی است که آنچه درسند قیدشده وموردمعامله واقع گردیده با آنچه درعالم خارج بین طرفین مبادله شده انطباق نداشته ومعامله صحیح نبوده است ونظربه اینکه ادعای خواهان نسبت به مبلغ 000/700/1 ریال وجه پرداختی مورد قبول واذعان خوانده قرار گرفته و با وصف فوق موجب وجاهت قانونی برای بقاء وجه خواهان نزد خوانده به نظر نمی رسد،لذامستندا"به مواد 348و353و366 قانون مدنی ضمن ابطال سند فوق التوصیف و دفترچه اتومبیل به شماره فوق در قسمتی که دلالت بر انتقال خواهان داردخوانده رابه پرداخت مبلغ 000/700/1 ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان درحق وی محکوم می نماید.رای حضوری است .
رئیس محکمه منوچهردولت آبادی مستشارمحکمه یحی جلیلوند

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
158
تاریخ تصویب :
1363/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :