جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.به تاریخ : 3/8/1371
پرونده : 71/209
مرجع رسیدگی :شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان ها: آقای محمد وخانم کیهان
خوانده :بانک مسکن
خواسته :مطالبه اجرالمثل

نظریه دادگاه
دعوی خانم کیهان وآقای محمد به طرفیت بانک مسکن وبه خواسته 1 مطالبه اجرت المثل زمان تصرف 1/10/1366 لغایت 3/3/1371 به میزان هفده میلیون ویکصدهزارریال .2 مطالبه یکدستگاه کپسول آتش نشانی قابل پذیرش نیست زیرااولا"به موجب فتوکپی مدارکی که خواهانها در پرونده ارائه داده انداداره املاک بانک مسکن درمردادماه 1366 صرفا" به آنان اعلام داشته که عطف به درخواست شمایکدستگاه آپارتمان به شماره 1492 ازشهرک آپادانابه شماتخصیص یافته وضرورت دارد مبالغی راکه ریز آن آمده به حساب بانک واریز وسپس به بانک مراجعه تا ترتیب امضای قرارداد اجاره به شرط تملیک وتحویل آپارتمان به شما داده شود و در صورت اثبات خلاف شرایط مقرر،بانک هیچگونه تعهدی نخواهد داشت ومسلم است که به صرف چنین نامه ای رابطه قراردادی به نحوی که خواهانهامستحق خواسته های مطروحه نمایدو برقرارنشده است . بلکه همانگونه که محتویات پرونده حکایت دارد در3/3/1371 قرارداد اجاره به شرط تملیک (موضوع سند رسمی 80039)فیمابین طرفین منعقد گردیده وازآن زمان است که خواهانهامی توانندخود رامالک منفعت در نتیجه ذیحق درمطالبه حقوق ناشی ازآن محسوب دارند.ثانیا"به موجب قسمتی ازماده یک سندرسمی 80039 خواهانها صراحتا"اقرار نموده اند که آپارتمان مورداجاره رادر3/3/1371 صحیحا"وسالما"وباعلم واطلاع ازعدم هرگونه عیب ونقصی تحویل گرفته اندوبااین ترتیب دلائل تامین شده موضوع صورتمجلس اجرای قرار تامین دلیل درپرونده کلاسه 71/183 شعبه 77 دادگاه حقوقی 2 تهران خصوصا" اظهارنظر کارشناسی آن علاوه براین که دلالت بر اعتبار آن در دادرسی نداشته ومدرک ادعای صاحب آن نخواهدبود،اساسا"تاب تعارض بامندرجات سندرسمی رانداشته وموثر در مقام نیست .ثالثا"در قرارداد رسمی 3/3/1371 منعقده فیمابین خواهانهاوخوانده که حاکم بررابطه قراردادی آنها می باشد ذکری از تعهد خوانده به تحویل یک دستگاه کپسول آتش نشانی نشده تاخواهانها بتوانند آن رامطالبه نمایند.باتوجه به مراتب فوق دادگاخه درنظر دارد به استناد ماده 1359 قانون مدنی (وموادبعدی آن درباب شرایط وآثاراقرار)وهمچنین مادتین 1290و1292 همان قانون راجع به اسناد واعتبارآنهاو نیز ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مطروحه ازجانب خواهانها را در هرسه قسمت محکوم به بطلان اعلام نماید.این نظریه ظرف پنج روز ازتاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض برای رسیدگی در دیوان عالی کشور می باشد.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض نسبت به انشای حکم وصدور دادنامه اقدام خواهد شد.
مشاوردادگاه اجتهادی

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
209
تاریخ تصویب :
1371/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :