جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.به تاریخ : 30/10/1370
پرونده : 69/114
شماره دادنامه : 881
مرجع رسیدگی : شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهان : خانم اشرف
خوانده : خانم بتول
خواسته : انتقال ملک

رای ادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال دودانگ مشاع ازپلاک ثبتی شماره 111/3959 مفروزازپلاک 31 فرعی ازاصلی مرقوم می باشد.نظربه اینکه :
اولا"خوانده دعوی به شرح سندرسمی طلاق به شماره 936 مورخ 9/7/1362 دفترخانه رسمی طلاق تعهدنموده است که ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تنظیم سنداخیرالذکر دو دانگ مشاع ازپلاک ثبتی مذکور رابه خواهان انتقال قطعی دهدواین توافق باتوجه به مفادماده 10 قانون مدنی که تراضی های مشروع متعاقدین رانافذ اعلام نموده صحیح ولازم الوفاست واگرچه حسب مندرجات سندطلاق اطلاق ،خواهان دعوی ذیل سندمزبور راامضاءننموده و ممکن است گفته شودتعهدخوانده یک تعهدیک طرفی وقابل رجوع است لیکن به نظردادگاه صرف اقامه دعوی ازسوی متعهدله و درخواست ایفاءتعهد، کاشف ازقبول ویوتحقق عرفی قراداد می باشدوبرخلاف ادعای خوانده به شرح لایحه تقدیمی به شماره 3556 مورخ 24/10/1366ضرورتی به انطباق تعهدات بایکی ازعقودمعین نیست ،زیرا منظور از تاسیس ماده 10قانون مدنی ازجمله ،شکستن شرایط شکلی معاملات واعلام نفوذ توافق نامه های مشروط طرفین است .کمااینکه آیه شریفه یاایهاالذین امنواوفوابالعقود نیزمبین همین امراست .
ثانیا" اگرچه شماره پلاک ثبتی ملک موضوع تعهددرسندطلاق اشتباها" ذکرشده ،لیکن اشاره به اینکه موردتعهد،همان موضوع سندرسمی انتقال شماره 71022 مورخ 15/9/1354 دفترخانه شماره 52 تهران است حاکی است که موضوع تعهد بین متعاملین مشخص بوده است کمااینکه مندرجات لایحه خوانده تردیدی درمعلوم بودن بودن موضوع قراردادباقی نمی گذارد.
ثالثا" اگرچه تعهدسندرسمی طلاق تصریح نگردیده است لیکن تعهد به انتقال قطعی ازسوی خوانده دعوی عرفا"وقانونا"ملازمه باتنظیم سند رسمی دارد رابعا" به موجب پاسخ استعلام واصله ازاداره ثبت وارده به شماره 3506 مورخ 28/10/1370 دو دانگ ازپلاک ثبتی موصوف رسما" به نام خوانده دعوی می باشد.علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استنادمواد 10 و219و220 قانون مدنی ،خوانده رابه تنظیم سندرسمی انتقال دو دانگ مشاع از رقبه فوق الاشعاربه خواهان دریکی ازدفاتر اسنادرسمی محکوم می نماید.رای صادره حضوری است .
دادرس شعبه 44دادگاه حقوقی تهران مسعودحائری

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
114
تاریخ تصویب :
1370/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :