جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.به تاریخ : 10/7/1370
شماره دادنامه : 472
مرجع رسیدگی : شعبه 44 دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان : فاطمه
خوانده : سهراب
خواسته تنظیم سندرسمی انتقال

رای دادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل سال 1360 و تحویل آن ، موضوع تعهدنامه عادی مورخ 18/3/1359 بااحتساب خسارات دادرسی می باشد.نظربه اینکه اولا"خوانده دعوی به موجب قراردادعادی موصوف تعهدنموده است که حقوق وامتیازات ناشی ازتقاضای خود را در مورد یک دستگاه اتومبیل پیکان به خواهان منتقل نماید و فی الواقع خوانده ، تعهد معلقی نموده که باتوجه به استعلام به عمل آمده معلق علیه آن حاصل شده است واین قرارداد باتوجه به اخذ واستناد به آن ازسوی خواهان یک تعهد دوطرفه و مشمول ماده 10 قانون مدنی است واز نظر محکمه درنفوذ قانونی آن تردیدی وجود ندارد وبه حکم ماده 219قانون مزبور بین طرفین لازم اتباع می باشدو بااین وصف تعهد خوانده یک تعهد مستقلی است که قواعد مربوط به عقود معین درآن جاری نمی شود وفی المثل قرارداد را نمی توان عقد بیع دانست وبه دلیل عدم وجود مبیع ویامعلوم نبودن آن به بطان عقداظهارنظرنمود.ثانیا" برخلاف اظهارات خوانده دعوی به شرح لایحه ثبت شده به شماره 2274 مورخ 14/7/1369 قراردادفوق الاشعار تعهد برامر نامعلوم نیست زیراخوانده درقبال دریافت مبلغ چهل هزار تومان ،حقوق ناشی از تقاضا(دریافت اتومبیل )را به خواهان منتقل نموده وطرفین هنگام تراضی نسبت به عوضین قرارداد و الزمات ناشی ازآن وقوف و آگاهی کامل داشته اند. النهایه تعهدیکی ازطرفین (خوانده دعوی )معلق به دریافت اتومبیل از شرکت ایران ناسیونا گریده است .ثالثا"گذشته ازاین که خواهان مدعی پرداخت مبالغی اضافه برآنچه در قرارداد آمده ،شده است اساسا"در قرارداد مذکور ترتیبی برای پرداخت مابقی ثمن (در صورت وجود)پیش بینی نشده است وتعهد خوانده ازاین حیث مطلق وبدون قیداست .رابعا" ادعای جایزبودن قرارداد نیزباتوجه به حکم مندرج درماده 219قانون مدنی (اصل لزوم درقراردها)قابل پذیرش نمی باشد وخامسا"خوانده دعوی صریحا" به تحویل اتومبیل موضوع قرارداد،تعهدنموده وتنظیم سندرسمی انتقال نیزازلوازم عرفی تعهد وتحویل می باشد وعدم تصریح در مورد تعهدبه تنظیم سندرسمی باتوجه به حکم مذکور درمواد220و225 قانون مدنی مدنی نافی تعهد خوانده ازاین جهت نمی باشد. سادسا"حسب پاسخ استعلام واصله از دایره شماره گذاری اداره راهنمایی و رانندگی تهران وارده به شماره 3791 مورخ 14/11/69اتومبیل فوق الاشعاررسما" به نام خوانده دعوی می باشد.علیهذادادگاه باتوجه به استدلالهای یاد شده دعوی خواهان راثابت تشخیص وبه استناد مواد مذکور ومواد1 و2 قانون مسئولیت مدنی الف حکم به الزام خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال اتومبیل موصوف به خواهان رادریکی ازدفاتراسناد رسمی صادر واعلام می نماید.ب خوانده رابه پرداخت مبلغ 4660 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده است محکوم می نماید.رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران مسعودحائری

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
472
تاریخ تصویب :
1370/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :