جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.به تاریخ : 29/6/1373
پرونده : 71/388
شماره دادنامه : 388
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان : حسن
خواندگان : 1 علی 2 فاطمه هردو باوکالت ابراهیم
خواسته : مطالبه وجه

رای دادگاه
ملحض خواسته خواهان مطالبه مبلغ دومیلیون وپانصدوشصت هزارونهصدو نودو دو رال بابت درآمد پارکینگ شفیعی است .خواهان اجمالا" توضیح داده که علی مدتها متصدی پارکینگ متعلق به وی بوده وحق توقف از اتومبیلها دریافت می داشته است وبرای تسویه حساب بین آنها نوشته 12/7/1363 تنظیم شده (چون مشارالیه سوادنداشته به امضای همسرش بانو فاطمه که امورمالی وی راتصدی می نموده امضاءشده )که به موجب آن کل درآمد پارکینگ مبلغ سه میلیون وچهارصدوچهل هزاروهفتصدوهفتادهزار ریال تعیین شده که به مبلغ هفتادونه هزارهفتصدوهفتادو هشت ریال بابت مخارج احتساب وازمابقی که بدهکاربوده مبلغ هشتصدهزار ریال آن راپرداخته است واینک مبلغ خواسته بدهکاراست که از پرداخت آن امتناع می ورزد.
2 وکیل خواندگان اولا"ایرادعدم توجه دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم رانموده واضافه کرده که وی اساسا"رابطه قراردادی با خواهان نداشته است .ثانیا"درمورد دعوی علیه علی هیچیک ازحسن وعلی دخالتی درتنظیم صورت 12/7/1373 نداشته اند
وسندمزبور نمی تواند علیه علی مورد استناد قرار گیرد.وکیل مزبور ضمنا"اضافه کرده که دعوی حاضرپس ازصدور رای هیات حل اختلاف وزارت کارواموراجتماعی به نفع علی اقامه شده است .3 دادگاه اولا"درنظر داردکه ایرادوکیل خانم فاطمه وارداست ،زیراعلاوه براین که مستندات دعوی دلالتی بر وجود رابطه قراردادی بین مشارالیه وخواهان ندارد اساسا"درمتن دادخواست خواهان نیزاشاره ای به این امرنشده وصرفا" ازخانم فاطمه به عنوان متصدی حسابهای همسرش علی یاد شده است . ثانیا"مدافعات وکیل علی ازنظردادگاه موجه نیست زیراعلاوه برآنکه تعرضی ازجانب وی به اصالت مستند دعوی صورت نگرفته بلکه صحت صدور آن نیزتاییدکرده النهایه اضافه نموده که فاطمه وحسن آن راتنظیم وامضاءنموده اند.هرچندادعای وکیل علی دراین خصوص ثابت است امااز مجموع اظهارات فاطمه درجلسه 29/6/1373دادگاه اجمالا"دایربه اینکه چون همسرم علی سوادنداشت لذاحساب وکتابهای وی رامن می نوشتم وبه موجب نوشته 12/7/1363 درآمد پارکینگ 344077 ریال وخارج آن 79788 ریال شد ومقرر گردید که مبلغ مزبور باحقوق ودستمزد شوهرم تهاتر شود ونیز اظهارات علی به شرح همان صورتجلسه اجمالادایربه این که درآمد پارکینگ به طور متوسط ماهیانه سی هزارریال بوده ومن آن را پس ازبرداشت حقوقم به حسن می دادم ولی ازوی رسیدی ندارم وهمچنین اظهارات تنظیم کننده مستند دعوی که به عنوان مطلع درجلسه 22/8/1372 حاضر شده اجمالا"دایر به اینکه اختلافاتی مربوط به گاراژ بین حسن وعلی بود نزد من آمدند که حل شود و نتیجه همان شد که در مستند دعوی منعکس است وعلی مبلغ مذکوررابه حسن بدهکاراست .دادگاه ادعای خواهان راثابت می داند.4 بنابه مراتب فوق اولا"به استناد بند2 ماده 198 قانون آیین دادرسی قرارعدم توجه دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم صادرواعلام می شود.ثانیا"درمورد دعوای حسن علیه علی مستند به ماده 1309 قانون مدنی و 357 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم است مبلغ دومیلیون وپانصد وشصت هزارونهصد ونود و دو ریال بابت اصل خواسته ونیز مبلغ بیست ونه هزار وششصدوپنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر درحق خواهان بپردازد.آرای صادره در محدود ماده نهم قانون تجدید نظر ازآرای دادگاههای مصوب 1372 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشورمی باشند.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران اجتهادی

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
388
تاریخ تصویب :
1373/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :