جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


به تاریخ : 25/8/1370
پرونده : 70/118
شماره دادنامه : 25635/8/70
مرجع رسیدگی :شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهان :آقای فضل اله
خواندگان :خانم نه نه جان
خواسته :انتقال رسمی حقوق ناشی ازحواله دریافت اتومبیل

رای دادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال حق وحقوق ناشی ازحواله خودرو به شماره ... مورخ 19/5/1364 شرکت ایران خودرو (سهامی عام ) موضوع قرارداد عادی مورخ 4/5/1364 منعقده فیمابین خواهان ومورث خوانده دعوی می باشد.نظر به این که به موجب دادنامه انحصار ورثه شماره 14833/2/1370 شعبه 41 دادگاه حقوقی 2تهران وارث منحصر به فرد تنظیم کننده قرارداد عادی فوق الذکرمی باشد، امضاء ذیل سند را مورد تردید قرارداده و دادگاه جهت رسیدگی به اصالت سند ، نظرکارشناس دادگستری راجلب نموده ونظریه مزبور به شماره وارده 1996 مورخ 1/7/1370 ثبت دفترگردیده و با لحاظ اینکه اساس تطبیق مستنداتی بوده که مورد پذیرش طرفین قرارگرفته ونظریه کارشناس بااوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته واعتراض موجهی نیز نسبت به آن به عمل نیامده است ، نظریه مزبور قابل تبعیت می باشد ونتیجته "صحت اصالت مستند خواهان به نظر ثابت و مسلم است وقرارداد مزبور مفادا"حاکی است که مورث خوانده حقوق ناشی از حواله فوق الذکر را به خواهان دعوی منتقل نموده و عوض آن رادریافت نموده است و با عنایت به مفاد ماده 10 و 219 قانون مدنی وبالحاظ منتفی بودن شائبه غرر واعلام نفوذ تراضی های مشروع از سوی قانونگذار، قرارداد موصوف نحکوم به صحت ولزوم می باشد وبه همین جهت تعهد خوانده به تنها وارث وی منتقل می شودومندرجات بند3 حواله مزبوربه علت مغایرت آن با قانون شرط باطل تلقی می شود و اگرچه مورث خوانده تعهدی نسبت به تنظیم سند رسمی ننموده است مجرد صدور حکم ازسوی دادگاه موید نافذ بودن قرارداد و قائم مقام بودن خواهان در مقابل شرکت تحویل دهنده خودرو می باشد، لیکن تعهد مورث خوانده به تحویل خودروی موضوع قرارداد ملازمه عرفی با تنظیم سند انتقال داشته وتنظیم سند جهت ارائه آن به مقامات ذیربط واستفاده خواهان ازامتیازات حاصله ضرورت دارد .علیهذا دادگاه دعوی خواهان راثابت تشخیص وبه استنادمواد 10 ، 219 ، 220 ، 225 قانون مدنی خوانده رابه تنظیم سند رسمی انتقال حقوق ناشی از حواله خودروی موصوف دریکی از دفاتر اسناد رسمی به خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران - مسعودحائری

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
118
تاریخ تصویب :
1370/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :