جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.به تاریخ : 21/9/1369
پرونده : 67/67200/68923/580
شماره دادنامه : 959960961
مرجع رسیدگی : شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهان پرونده 67/200 وخوانده پرونده 67/920: ربابه
خواهان پرونده 67/923 وخوانده پرونده 68/580: سازمان زمین شهری
خواهان پرونده 68/580: خانم محترم
خواندگان پرونده 67/200: 1 محترم 2 اعظم 3 شهناز 4 محمود 5 مهناز
خواسته : خلع ید،ابطال سندوتنظیم سند.

رای دادگاه
اولا":درخصوص خواسته خواهان واردثالث (سازمان زمین شهری )به طرفیت خانم ربابه مبنی برابطال سندرسمی مالکیت پلاک شماره 52649/2395 به علت تخلف خوانده ازشرط مندرج دربند 9 قرارداد واگذاری مورخ 30/5/358،نظربه اینکه اولا"بنیادمسکن انقلاب اسلامی به موجب قرارداد عادی مورخ 21/9/1358 قطعه زمین موضوع دعوی رابه خانم ربابه تخصیص داده ونامه شماره 2094/10 مورخ 30/5/1367 همان مرجع نیز حاکی است که علت این تخصیص معرفی افرادی ازسوی بانوی مشارالیها به عنوان افرادتحت تکفل بوده است واین نحوه واگذاری به موجب لایحه قانونی راجع به تاییدواگذاری های انجام شده وسیله بنیادمسکن انقلاب اسلامی ایران مصوب 13/11/1358 شورای انقلاب مورد تایید قانونگذار واقع گردیده استوسازمان عمران اراضی شهری مکلف بوده است صرفنظر ازاصل واگذاری ،سایرشرایط مزبوره رااحراز نماید.ثانیا"برخلاف ادعای خواهان ثالث ،دادگاه ازماده 18آیین نامه مالکیت اراضی موات شهری" href="/tags/19135/قانون-لغو-مالکیت-اراضی-موات-شهری/" class="link">قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن مصوب 23/5/1358 هیات وزیران استنباط نمی کند که متقاضیان زمین لزوما"بایستی متاهل باشندواین استدراک محکمه درمواد 56 آیین نامه مربوط به قانون اراضی شهری مصوب سال 1360و51 آیین نامه قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 و51آیین نامه قانون اراضی شهری سال 1366 عینا"تکرارگردیده است .ثالثا" ادعای دیگرخواهان واردثالث مبنی براین که متقاضی زمین طبق مدارک موجود درپرونده مربوطه درسازمان زمین شهری ،خانم محترم (احد ازخواندگان دعوی اصلی ) می باشد وتعهد نامه مربوطه نیز توسط وی تنظیم گردیده النهایه خوانده وارد ثالث باتوسل به حیله و تقلب موجب سند رسمی به نام شخص خودگردیده است نیز مقرون به صحت نمی باشد زیرا حسب مدارک موجود درپرونده به ویژه موافقتنامه سازمان زمین شهری دایر به تشکیل پرونده برای خانم محترم مورخ 9/2/1364وتعهدنامه مشارالیها مورخ 19/7/1364 موخر برتنظیم سند رسمی مالکیت به نام خوانده است زیراسندمذکوردرتاریخ 28/1/1364 صادروبه خانم ربابه تسلیم گردیده است وبراین اساس چگونه ممکن است که حیله وتقلب رابه فرد اخیرالذکر منتسب نمود،حال آنکه قبل ازتشکیل پرونده توسط خانم محترم مشارالیها موفق به دریافت سند مالکیت شده است ؟رابعا":مجرد طرح دعوی خلع ید ازسوی مالک به طرفیت افرادی که به عنوان تحت تکفل جهت دریافت زمین معرفی شده اند محقق عنوان عدم استحقاق ونتیجته "حصول خیار اشتراط وفسخ قراردادواگذاری نخواهد بود.بنابر استدلالهای مذکور به نظر دادگاه ازسوی خوانده دعوی وارد ثالث تخلفی ازشرط مندرج درقراردادنگرفته ،به استناد موادمذکور واصل عدم ،حکم ببطلان دعوی خواهان وارد ثالث راصادرواعلام می نماید.
ثانیا"درخصوص دعوی خانم محترم به طرفیت سازمان زمین شهری دایر به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی فوق الاشعار نظر به استدلالهای مذکور واینکه هیجگونه قرارداد یا تعهد والزام قانونی به عنوان مبنای خواسته ارائه نگردیده وبه عبارت دیگرزمانی الزام اشخاص یاموسسات یاسازمان های دولتی به انجام امری ممکن است که التزام قراردادی یاقانونی وجود داشته باشد که درمانحن فیه چنین التزامی وجود ندارد.علیهذابه استناد اصل برائت ، حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می شود.بدیهی است درصورت وجوداستحقاق برای خواهان وحصول شرایط قانونی ،خوانده نسبت به انجام تکالیف خوداقدام خواهدنمود.ثالثا" درخصوص دعوی خانم ربابه به طرفیت خانمهامحترم اعظم شهناز مهناز وآقای محمود دایر به خلع ید خواندگان از پلاک ثبتی صدرالاشعار نظر به این که مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی ولایحه شماره 2157 مورخ 12/7/1367 و صورتجلسه 9/11/1367 و لایحه شماره 2116 مورخ 20/6/1368 ومفاداستشهادیه محلی که به امضای خواهان نیز رسیده وهمچنین مفادنامه شماره 2094/10 مورخ 30/4/1367 بیناد مسکن انقلاب اسلامی این است که خواهان به هردلیل ((تعهد به انفاق خواندگان خواندگان ازحیث مسکن ))نموده و سازمان عمران اراضی شهری برهمین اساس مبادرت به انعقاد قرارداد واگذاری بامشارالیهانموده است ولتزمه این تعهد که دلیلی بربطلان وبی اعتباری آن ارائه نشده این است که مادامی که افراد مستحق نفقه ملائت پیدانکرده وقادربه تهیه مسکن به نحواستقلال نشده اند،منفق همچنان ملزم وماخوذ به تعهد خود می باشد ودادگاه ازمحتویات پرونده واظهارات طرفین و مفاد صورتمجلس اجرای قرارمعاینه وتحقیق محلی چنین ملائتی که موجب انتفاء واتمام تعهد خواهان باشد محقق نمی داند،زیراآقای محمود مشغول به انجام خدمت مقدس سربازی بوده وخانم مهنازنیز به تحصیل اشتغال دارد وخانمهااعظم وشهناز نیز اگر چه مشغول به کار وتهیه هزینه معیشت خانواده هستند لیکن درآمد آنان به میزانی نیست که تکافوی تهیه مسکن رابنماید وخانم محترم نیزاگرچه حسب اظهارات طرفین ومشاهدات عضو مجری قرارمجددا"باشوهرسابق خودازدواج نموده وممکن است گفته شود که تعهد خواهان درمورد وی به دلیل ازدواج مشارالیهاو اینکه تهیه مسکن زوجه است منتفی گردیده است لیکن ازآنجاکه حسب تحقیقات معموله ،شوهرخانم محترم قادربه تهیه مسکن برای مشارالیه درشرایط فعلی نیست و وضع اشتغال وی موید استنباط دادگاه است وبراین مبنی برفرض که تعهد به انفاق درمورد وی منتفی باشد خواهان بلحاظ درجه قرابت نسبی که باخوانده مذکور دارد به حکم ماده 1200 و1204قانون مدنی ملزم به انفاق نامبرده خواهد بود کمااین شرط الزام به انفاق مندرج درماده 1198 قانون مدنی درمورد خواهان بلحاظ داشتن مسکن و نیز ازدواج مشارالیها و تعهدات زوج او محقق بوده وبه نظردادگاه شرط استحقاق نفقه ازجهت مسکن مذکور درماده 1197 همان قانون نیز حاصل است و اظهارات خواهان دایر به این که حکم محترم باتشکیل پرونده درسازمان زمین شهری درخصوص دریافت زمین دارای ملائت بوده وازتکفل وی خارج گردیده است نیز موثر درالزام قانونی خواهان نیست زیرامجرد تشکیل پرونده بدون این که زمینی به وی تعلق گرفته ودر آن احداث ساختمان شود،موجب انتفاءوالتزام خواهان نمی باشد.بنابر این قبل ازملائت خواندگان واشتغال آنان به نحوی که مشارالیهم را قادربه تهیه مسکن خود نماید،تعهد خواهان تداوم خواهد داشت و بر همین مبنی وبه استناد مواد مذکور دعوی خلع ید که متفرع بر تحقق شرط ملائت محکوم به رد می باشد.رای صادرحضوری است .
دادرس شعبه 44 دادگاه حقوقی 2تهران مسعودحائری

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
96
تاریخ تصویب :
1369/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :