×

سرعت ونقص فنی وسیله نقلیه ازمواردبی احتیاطی وبی مبالاتی بوده ودر صورت وقوع قتل ،موجب مسئولیت است

سرعت ونقص فنی وسیله نقلیه ازمواردبی احتیاطی وبی مبالاتی بوده ودر صورت وقوع قتل ،موجب مسئولیت است

سرعت-ونقص-فنی-وسیله-نقلیه-ازمواردبی-احتیاطی-وبی-مبالاتی-بوده-ودر-صورت-وقوع-قتل-،موجب-مسئولیت-است
رای شماره : 6254-27/12/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات دادسرای استان باتوجه به به جریان پرونده وگفته های متهم مشعربراینکه درموقع مواجهه وبرخوردبه ماشین باری درسرازیری ماشین اوبه جوی افتاده که این حکایت ازبی مبالاتی وبی احتیاطی اودرامررانندگی محسوب می شودوهمین مطلب موردتاییدکاردان فنی است که نظریه مزبورحکایت ازبهم خوردن تعادل وسیله نقلیه وکنترل درموقع حرکت درسرازیری بوده واردبنظر می رسدوچون حکم برائت مشارالیه بدون توجه به نکات مندرج درگزارش کاردان فنی ازحیث سرعت ووجودنقص فنی اعم ازترمزدستی وپائی صادرگردیده و مخالف باشواهدودلائل منعکسه درپرونده ومخالف اصول است بانقض آن رسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی استان مرکزارجاع می گردد.

* سابقه *
بی احتیاطی وبی مبالاتی - سرعت ونقص فنی

شخصی به اتهام قتل غیرعمددونفروایرادجرح برچندنفربراثرسرعت در رانندگی باتوجه به فرارمتهم واظهارشاگردراننده وگواهی گواهان ونظریه کاردان فین وگواهی نامه پزشک وصورت مجلس تنظیمی وگزارش ژاندارمری و اعتراف به راندن اتومبیل مستندابه ماده 2و3قانون تشدیدمجازات رانندگان وماده 31قانون مجازات عمومی موردتعقیب دادسرای شاهرودقرار گرفته وعلیه اودردادگاه جنائی تهران اقامه دعوی کیفری می شود.
دادگاه بااحضارمتهم وتعیین وکیل واخطاربه مشارالیه ووکیل اوو تشکیل جلسه مقدماتی واعلام عدم مشاهده نقص درتحقیقات درجلسه علنی باحضور متهم ووکیل اورسیدگی به عمل آورده پس ازاستماع مدافعات مشارالیه ووکیل اوبه اکثریت به استنادآنکه :
ادله اقامه شده موجب حصول علم ویقین بربزهکاری متهم نیست ،برائت اورااعلام کرده است .
دادسرای استان ازاین حکم فرجامخواسته ،اعتراض می کنند:معیوب بودن ترمزوداشتن سرعت وفرارمتهم وگواهی گواهان مثبت مجرمیت است و رسیدگیبه شعبه 8دیوان عالی کشورارجاع می شود.شعبه مزبوره چنین رای داده است :
گرچه اعتراض دادیاراستان ماهوی است که نظرفرجامی واقع نمی شود لیکن چون نماینده دادستانی کل نیزضمن فرجامخواهی ماهوی اعتراض کرده است که "دادنامه فرجامخواسته بشرحی که آقای دادیاراستان متذکرشده است مخدوش ودلائل وقرائن وشواهدموجوددرپرونده مخالف اصول وکیفیتی است که دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده چه باتوجه به گواهی کاردان فنی اتومبیل هم عیب ونقص مکانیکی داشته وهم باسرعت زیاددرحرکت بوده که همین دوعلت کافی درانطباق موردباماده 2تشدیدکیفررانندگان و احرازبزهکاری متهم می باشدبادرخواست رسیدگی ماهوی نقض دادنامه مورد تقاضامی باشد"واعتراض مزبورموجه بنظرمی رسدبه اجازه ماده 430مکررآئین دادرسی کیفری حکم فرجامخواسته نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می گردد.
شعبه 2دادگاه جنائی مرکزکه مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده چنین رای داده است :
قدرت الله متهم است دراثربی مبالاتی وسرعت درراندن ماشین وبکار انداختن آن باعیب ونقص فنی اتوبوس راباعده ای سرنشین واژگون ،دونفررا مقتول وعده ای رامصدوم ومجروح کرده است متهم منکربزه انتسابی است وادعا می کندکه ترمزبریده وموجب حادثه شده است بادرنظرگرفتن محتویات پرونده واظهارات کاردان فنی وشاگردراننده واظهارات مسافرین که درغیاب متهم ازآنان تحقیق شده است دلائل برای احرازبزه انتسابی به متهم باانکاروی کافی نیست زیرااولاموضوع سرعت باتوجه به نحوه حرکت اوکه موردتاییدشاگرد راننده وسرنشینان ماشین قرارگرفته است ازناحیه متهم ثابت نیست زیرا قطع نظرازاینکه محل مطابق تعبیروتفسیری که وکیل اوکرده وکارشناس در نظریه خوداعلام داشته است مساعدبرای سرعت نبوده اصلا پیاده شدن شاگرد راننده برای گذاشتن تخته زیرماشین برای خنثی نمودن سرعت احتمالی دلیل است که ماشین سرعتی نداشته وراننده به مجرداحساس نداشتن ترمزودور احتمالی ماشین به این اقدام احتیاطی مبادرت کرده است علیهذابه صرف اظهارکاردان بدون اعلام آثاروعلائم موجودسرعت نمی توان آنرامحرزومسلم دانست ثانیادرموردنداشتن ترمزچون ماشین ازمشهدتاگردنه زیدرکه فرسخها فاصله دارددرجاده کوهستانی پرپیچ وخم که سرتاپافرازونشیب است حرکت کرده نمی توان نظریه کاردان راقبول وبه صحت این عمل اذعان کردزیراطی این مسافت کوهستانی باماشین سنگین مثل اتوبوس که حامل جمعی مسافروباراست قابل قبول نیست والاحادثه زیدردرهمان گردنه های نزدیک ترعمل وتکلیف ماشین تعیین می شدکمااینکه سرنشینان ماشین عمومابریدن آنی ترمزراتا اندازه ای تاییدودرغیاب متهم بطورساده وبی آلایش گفته اندکه عمل حادثه بافعل متهم ارتباطی نداردواوبی تقصیراست ثالثانسبت به عیب ونقص فنی قطع نظرازاینکه به حکایت صورت معاینه قبلاماشین ازطرف راهنمائی معاینه شده وباثبوت بی عیبی آن قبول نقص بعدی بدون دلیل خلاف آن ،قابل قبول نیست اصلاتمام مسافرین وشاگردراننده اظهاری دراین موردنکرده اند.بدیهی است که اغلب مسافرین گفته اندتامحل حادثه ماشین آنهاعیبی نداشته است که این خودمبین بی عیبی ماشین وخالی بودن آن ازنقص وعیب مکانیکی است والاممکن نبودکه ماشین معیوب ازمشهدتاگردنه زیدربدون توقف وحدوث عیب حرکت نمایدوچون مطابق مدارک موجوددرپرونده دلیلی به فرارمتهم نیست و نامبرده بعلت اینکه مصدوم ومضروب شده بوده درتحت درمان قرارگرفته و به فرض تحقق ،این مطلب مبین تقصیراودرحادثه نیست ودادگاه نمی تواندبه دلائل استنادی کیفرخواست ونظریه کاردان فنی اکتفاءوحادثه رامعلول عمل متهم بداندنظربه مراتب بالادادگاه عمل رامعلول بریدگی آنی ترمزتشخیص داده بعلت اینکه دلائل مفیدعلم ویقین درمجرمیت متهم که لازمه قضاوت درامر جنائی است باانکارمتهم نیست بعلت عدم کفایت ادله حکم برائت اوراصادر واعلام می دارد.
دادستان استان مرکزفرجامخواهی نموده است ،چون دورای صادرازمحاکم جنائی ازلحاظ استدلال یکی بوده رسیدگی درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند.

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 68 تا 72
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6254

تاریخ تصویب : 1342/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.