×

دراتهام سرقت کافی نبودن دلائل اتهام موجب برائت است

دراتهام سرقت کافی نبودن دلائل اتهام موجب برائت است

دراتهام-سرقت-کافی-نبودن-دلائل-اتهام-موجب-برائت-است

وکیل


رای شماره : 1840-23/6/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
همانطورکه دادگاه جنائی ضمن رای خودمتذکرشده دلائل اقامه شده برعلیه متهمین هیچیک به تنهائی ومن حیث المجموع آنهامثبت ارتکاب ومجرمیت سه نفرمتهم مذکورنیست دادنامه فرجامخواسته درآن قسمت که اصراری تشخیص شده ابرام می شود.

* سابقه *
سرقت
کافی نبودن دلائل اتهام

بطوری که درگزارش ژاندارمری وقراربازپرس دادسرای شهرستان گرگان انعکاس یافته بی بی بیگم عیال غلامعلی ساکن قریه اصفهان کلاته گرگان براثر بدرفتاری وکتک کاری غلامعلی شوهرش بصورت قهربه منزل بانوربابه مادرش رفته وازمراجعت بخانه شوهرامتناع داشته غلامعلی پیغام داده است که اگر عیالم به خانه نیایدهرکاری ازدستم برآیدخواهم کردوازاین بابت گله مند نباشندوچون بازهم بانوبی بی ازرفتن به خانه غلامعلی امتناع داشته بالاخره در شب هشتم شهریورماه 38غلامعلی نامبرده شوهربی بی بیگم به اتفاق ده نفردیگر به اسامی سیدهاشم وقاسم ومحمدوحسین واسمعیل وعلی ویحیی وکریم ورحیم و یوسف که بعضی ازآنهاشهرت وسابقه دزدی دردهات وقراءاطراف داشته اند ازباغ مجاورخانه بانوربابه مادربی بی بیگم به پشت بام رفته وباخراب کردن قسمتی ازکالی پوش بام وارداطاق شده اثاثیه بانوربابه وبانوبی بی وعباس وبانوزینب خواهرعباس رابه سرقت برده اندکه براثرشکایت وتعقیب در موقع بازپرسی وجستجوی منزل متهمین مقدارشش مثقال تریاک ویک مثقال شیره ویک دستگاه آلت شیره کشی هم ازخانه سیدهاشم یکی ازمتهمین کشف ورحیم یکی دیگرازمتهمین ،عباس یکی ازشاکیان رامضروب نموده است .بازپرس شهرستان گرگان قرارمجرمیت متهمین نامبرده راطبق ماده 226قانون کیفر عمومی بارعایت ماده 2ملحقه درباره هاشم ورحیم صادرودادسرای شهرستان گرگان نیزبه همین کیفیت نسبت به یازده نفرمتهمین ضمن کیفرخواست از دادگاه جنحه گرگان درخواست مجازات نموده است .
دادگاه جنحه گرگان پس ازرسیدگی به استنادپنج فقره گزارش اداره ژاندارمری وتحقیقات بازپرسی وکشف اموال مسروقه ازمنزل سیدهاشم وسید علی واظهارات اسمعیل یکی ازمتهمین وایجادجنجال وممانعت ازطرف دونفر ازمتهمین موقع بازرسی منازل آنهاوسایراوضاع واحوال موجوددرپرونده مجرمیت سیدهاشم ومحمدوحسین ویحیی وعلی وکریم ویوسف ورحیم هست نفراز متهمین رامحرزدانسته وطبق ماده 226قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 45 همان قانون هریک ازمشارالیهم رابه سه ماه حبس تادیبی محکوم نموده ودر موردایرادضربه عباس علت عدم حضورشاکی درجلسه دادرسی قرارموقوفی تعقیب صادرونسبت به اسمعیل وقاسم دیگرازمتهمین بعلت فقددلیل کافی حکم برائت صادرودرباره غلامعلی برحسب تقاضای وکیلش تجدیدوقت ورسیدگی را نسبت به مشارالیه به جلسه دیگرمحول داشته است .
محکوم علیهم درخواست رسیدگی پژوهشی نموده اند.
شعبه سوم دادگاه استان مازندران درجلسه بیست وپنجم آبان ماه 38در باره علی وسیدهاشم ویوسف ویحیی چهارنفرازمتهمین زندانی که درجلسه دادرسی حاضربوده اندرسیدگی پژوهشی بعمل آورده دلائل اتهام راکافی برای محکومیت ایشان ندیده بافسخ حکم بدوی برائت چهارنفرمتهم نامبرده را اعلام داشته ونسبت به چهارنفرپژوهشخواه دیگرپرونده رامفتوح گذارده است .
دادسرای استان مازندران ازحکم برائت این چهارنفردرخواست رسیدگی فرجامی نموده است .
شعبه هشتم دیوان عالی کشور،درخواست رسیدگی فرجامی دادسرای دیوان عالی کشوررابه این شرح :"ازاظهارات شاکیان که وقوع سرقت رااعلام واشیاء مسروقه راتعریف نموده ومامورین ژاندارمری وقوع سرقت رابنحوی که اعلام شده تصدیق ودرضمن بازرسی منازل متهمین ازمنزل بعضی ومجاورمنزل بعضی دیگر اشیاءمسروقه بدست آمده ومامورین اشیاءمکشوفه راباباقیمانده آنهادر منزل شاکی تطبیق ومطابقت آنهاراتصدیق نموده ودرزمین متصل به منزل متهم دیگرمقدارزیادی بوته هندوانه مشاهده وبوته هاراعقب زده زیربوته هاچاهی مشاهده کرده اندکه روی آنراباسنگ گرفته وکاه اطراف وروی آن وداخل چاه ریخته شده درب چاه رابازکرده وداخل آن اشیاءمتعلق به شاکی بدست آمده که محل کشف آنهاتامحل سرقت فاصله زیادی داشته وطبق تحقیقاتی که به عمل آمده بعدازوقوع سرقت احدازمتهمین ازمحل سکونت خودخارج وعنوان شده برای فروش طلاآلات مکشوفه به تهران رفته وگزارش مامورین ژاندارمری حکایت داردموقعی که مامورین درصددبازرسی منزل متهم برآمده اندمتهمین درمقام جلوگیری ،مزاحمت مامورین رافراهم نموده اندبااینوصف مامورین با تدابیرعملی به بازرسی پرداخته اشیاءرابدست آورده اندکه ازاشیاءمسروقه تشخیص شده وطبق حکایت پرونده این مراتب که متهمین درمقام جلوگیری از بازرسی بوده وکشیده به صورت شاکی زده اندموردتاییداحدازمتهمین قرار گرفته ،قرائن ونشانیهابرصحت اظهارات شاکیان وگزارش مامورین در پرونده موجوداست که دادگاه به آن نشانیهاهم توجه نکرده حکم صادره برخلاف اوضاع واحوال ودلائل موجودصادرگردیده ومخدوش است ،رسیدگی ماهوی ونقض دادنامه درخواست می شود."موجه دیده وحکم فرجامخواسته رانقض نموده است .
رسیدگی مجدددرشعبه دوم دادگاه استان مازندران جریان یافته وچون در موقع رسیدگی پژوهشی سابق درشعبه سوم دادگاه استان نسبت به چهارنفرمتهم دیگرپرونده مفتوح بوده دراین موقع رسیدگی پژوهشی نسبت به آن چهارنفر باقیمانده نیزبه شعبه دوم محول شده است .
شعبه دوم دادگاه استان درجلسه نوزدهم آذرماه 39درباره سیدهاشم وعلی ویحیی سه نفرازمتهمین تبرئه شده ضمن رای سابق دادگاه استان که طرف درخواست فرجام ماهوی واقع گردیده اندوسه نفردیگرازمتهمین پژوهشخواه بنام حسین وکریم ورحیم ازحکم دادگاه جنحه که پرونده پژوهشی نسبت به آنها مفتوح بوده باحضورنماینده دادسرای یک جارسیدگی پژوهشی به عمل آورده وبا فسخ مجددحکم بدوی به استنادفقددلیل کافی بربرائت شش نفرمتهمین فوق الذکرحکم داده است .
دادسرای استان مازندران ازحکم صادرمبنی بربرائت هرشش نفرکه در باره سه نفرآنهاحکم برائت مجددصادرشده رسیدگی فرجامی ونقض دادنامه فرجامخواسته راتقاضانموده است .
ازنظراینکه رای ثانوی درموردبرائت سیدهاشم وعلی ویحیی اصراری به نظررسیده ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح زیر رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 72 تا 76
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1840

تاریخ تصویب : 1342/06/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.