×

ترخیص کالابیش ازمیزان اجازه داده شده قاچاق محسوب ومستوجب کیفر است

ترخیص کالابیش ازمیزان اجازه داده شده قاچاق محسوب ومستوجب کیفر است

ترخیص-کالابیش-ازمیزان-اجازه-داده-شده-قاچاق-محسوب-ومستوجب-کیفر-است
رای شماره : 6242-27/12/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
قسمتی ازاعتراضات وکیل فرجامخواه درزمینه مثبت بودن جرائم انتسابی واردبنظرمی رسدچه باتوجه به اینکه طبق اظهارنامه شماره 244که فقط اجازه خروج پنج صندوق کالای سیگاربه وزن پنجاه کیلوگرم باظرف ازطرف گمرک بعنوان سفات فرانسه وضمنادوبسته اثاثیه شخصی هم به وزن 149کیلو گرم طبق پاساوان 362/662اجازه ترخیص داده شده که مجموع اوزان این هفت بسته مطابق اظهارنامه های تقدیمی اولیه وموافقت باترخیص آن کلا199کیلو گرم می شده است وحال آنکه بنابه محتویات پرونده جمع وزن صندوق های خارج شده ازگمرک 835کیلوگرم زائدبرمیزان موردتقاضاسیگارازگمرک خارج شده وباتوجه به اینکه اظهارنامه هاعمومامخدوش وقلم خوردگی داشته ومخصوصادر اظهارنامه 144832مربوط به سفارت آرژانتین که به زبان انگلیسی ده صندوق ویسکی ازطرف سفارت مزبوراظهارشده ودرستون مشخصات به زبان فارسی ده صندوق تبدیل به سه بسته محتوی چهل صندوق گردیده بااین جریان روشن ومسلم است که نامبرده برخلاف سمتی که درترخیص مقدارکالای مشخص ومعین داشته اقدام به ترخیص زائدازمیزان خواسته نموده وچون حکم برائت نامبرده مخالف مستندات ودلائل وقرائن موجوددرپروندبوده بزه انتسابی محرزبنظرمی رسد وضمن گسیختن حکم فرجامخواسته رسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود.

* سابقه *
قاچاق
دادخواست برائت
ترخیص کالابیش ازمیزان اجازه داده شده

درتاریخ 17شهریور1337یکی ازوکلای دادگستری به وکالت شخصی بطرفیت اداره گمرک ودادستان شهرستان تهران دادخواست برائت درامرقاچاق تقدیم دادگاه شهرستان نموده وبرائت موکل خودراازپرداخت مبلغ 400/832/1 ریال که بابت جریمه قاچاق ازاوخواسته اندمطالبه می نمایدوضمناچنین توضیح داده که موکل حق العمل کارسفارت خانه های خارجی بوده وهرجنسی که از گمرک ترخیص نموده تحویل سفارت خانه مربوطه کرده وازاتهام بری است .
دادگاه جنحه تهران بشرح دادنامه شماره 73-10/8/37باتوجه به محتویات پرونده ،بعلت آنکه اداره گمرک درقسمت ادعای خودراجع به قاچاق سیگاردلائلی اقامه ننموده ومالی که بعنوان قاچاق ازمتهم کشف شده صورت مجلس هم تنظیم نشده حکم برائت اوراصادرمی کندولی راجع به قاچاق مشروبات خارجی چون دفاع موثردرقبال ادعای گمرک ودلائل گمرک مبنی بردستخوردگی صندوق هاواظهارنامه هاواختلاف داشتن آنهاباهم ازلحاظ وزن وتعداد ننموده به استنادقسمت اخیرماده 8وهمچنین ماده 39قانون مجازات مرتکبین قاچاق اورابه سه ماه حبس تادیبی وپرداخت صدی سه علاوه برجریمه مقرره محکوم می نماید.
اداره گمرک ازبرائت متهم درقسمت اتهام متهم به قاچاق سیگارووکیل اوازمحکومیت موکل نسبت به قاچاق مشروبات الکلی تقاضای رسیدگی پژوهشی می کند.
شعبه هفتم دادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی بشرح دادنامه شماره 951 9/7/37بموجب دلائل منعکس درحکم به اکثریت دادنامه دادگاه جنحه رامورد تاییدقرارمی دهددرحالی که اقلیت عقیده بربرائت اوداشته است .
طرفین ازحکم مزبورتقاضای رسیدگی فرجامی می کنند.شعبه هشتم دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره 200-8/2/38دادنامه فرجامخواسته را،درقسمت سیگارچون ترخیص آن که بایددرحدودپنجاه کیلوگرم باشدبه ششصدوهشتادوشش کیلوگرم ترقی داده وراجع به مشروبات که تحقیق ناقص بوده ،درهردوقسمت نقض ورسیدگی رابه دادگاه صادرکننده حکم فرجامخواسته ارجاع نموده است .
شعبه چهارم دادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی های معموله دادنامه پژوهشخواسته رادرخصوص سیگاراستوارودرقسمت محکومیت بافسخ آن متهم را تبرئه نموده است .
براثرفرجامخواهی دادسرای استان شعبه هشتم دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره 3951-1/9/38چنین رای داده است :
گرچه اعتراضات هریک ازدادسرای استان ونماینده گمرک ماهوی ودر مرحله تمیزی مورددقت واقع نمی شودولیکن باتوجه به اعتراضات دادیار دادسرای دیوان کشوربدین شرح :"بااینکه شعبه هشتم دیوان کشورموافق حکم شماره 200مورخ 8/2/38درباره اتهامات متهم ازجمله قاچاق سیگارو مشروبات وچگونگی ترخیص آنهاازگمرک وتحویل اشیاءترخیص شده به هریک ازسفارت خانه های ذینفع به نقص تحقیقات اشاره کرده وتذکرلازم داده است معذلک شعبه چهارم دادگاه استان مرکزبدون توجه به حکم مذکوروبدون آنکه اقدام به رفع نقص موردتذکاربنمایدانشاءرای کرده است لذابه لحاظ این که حکم دادگاه استان مخالف دلائل وشواهدوامارات موجوددرپرونده عمل می باشدبااجازه ماده 430مکررقانون اصول محاکمات جزائی درخواست رسیدگی ماهوی ونقض حکم شماره 317مورخ 27تیرماه 1338شعبه چهارم دادگاه استان مرکزمی شود."که درخواست رسیدگی ماهوی ونقض حکم ممیزعنه رانموده با مراجعه به محتویات پرونده امرواردبنظرمی رسدبنابراین به استنادماده 430و453مکررآئین دادرسی کیفری حکم ممیزعنه نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه استان مرکزصادرکننده حکم ارجاع می شود.
شعبه چهاردادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی درقسمت برائت متهم نسبت به موضوع سیگارحکم بدوی راخالی ازاشکال تشخیص وموردتاییدقرار میدهدودرموردقاچاق مشروبات الکلی خارجی بعلت فقددلیل فسخ حکم ، پژوهشخواه متهم راازاین حیث تبرئه می نماید.
وکیل اداره گمرک ازاین حکم فرجامخواهی نموده است موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وپس ازاستماع عقیده دادستان کل مبنی بر نقض حکم فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای به نقض آن داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 78 تا 81
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6242

تاریخ تصویب : 1342/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.