×

قاچاق مسلحانه درصلاحیت دادرسی ارتش بوده ودادگاه راجع به مالکیت جنس قاچاق نیزبایدتحقیق نماید

قاچاق مسلحانه درصلاحیت دادرسی ارتش بوده ودادگاه راجع به مالکیت جنس قاچاق نیزبایدتحقیق نماید

قاچاق-مسلحانه-درصلاحیت-دادرسی-ارتش-بوده-ودادگاه-راجع-به-مالکیت-جنس-قاچاق-نیزبایدتحقیق-نماید

وکیل


رای شماره : 6252-27/12/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
مندرجات صورت مجلس تنظیمی وپرونده حکایت ازاتهام قاچاق مسلحانه وتعقیب موضوع دادرسی ارتش نیزداردلیکن تحقیقات دادگاه استان درباب نتیجه رسیدگی دادرسی ارتش وکیفیت آن باتاثیری که درقضیه مانحن فیه داردناقص است ،حکم فرجامخواسته ازاین حیث مخدوش بوده طبق مواد430 و456قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض ورسیدگی به همان دادگاه صادرکننده حکم منقوض ارجاع می شود.

* سابقه *
قاچاق مسلحانه - لزوم تحقیق راجع به مالکیت کالای قاچاق

فرجامخواه دادخواستی بخواسته صدورحکم برائت ازاتهام قاچاق تقدیم دادگاه شهرستان کرمانشاه نموده که پس ازرسیدگی حکم برائت وی صادرگردیده است .
براثرپژوهشخواهی دادسراواداره گمرک شعبه سوم دادگاه استان کرمانشاه بافسخ حکم برائت خواهان بموجب حکم شماره 814-14/12/41خواهان رابزهکارتشخیص نموده است وبه استنادماده 1و8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق بارعایت ماده 45قانون مجازات عمومی فرجامخواه رابه اکثریت آراء به شصت ویکروزحبس تادیبی وتادیه مبلغ 600/105ریال معادل صدی سی علاوه بر جریمه مقرره (352000ریال )وضبط چای مورداتهام قاچاق محکوم کرده است .
نظراقلیت به لحاظ مسلحانه بودن قاچاق برصلاحیت دادرسی ارتش بوده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه شعبه 2دیوان عالی کشوررسیدگی نموده و بموجب حکم شماره 1925-31/6/42به این استدلال :
چون فرجامخواه به اتفاق چندنفردیگرحامل چای مکشوفه بوده ومالک آن شخص دیگری می باشدوبااینکه فرجامخواه مالک آنرامعرفی نموده وبخصوص که حامل آن اشخاص متعددی بوده اندومحکومیت وی به تنهائی به پرداخت جریمه ومجازات حبس برخلاف ماده 5 قانون مجازات مرتکبین قاچاق واصول کلی می باشد،حکم رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان پنجم ارجاع می نماید.
شعبه اول دادگاه استان پنجم پس ازرسیدگی بموجب رای فرجامخواسته ، حکم بدوی رامخدوش وقابل فسخ دانسته ،بشرح واستدلال زیرحکم به محکومیت متهم صادرنموده است .
برفرض موضوع موردبحث قاچاق مسلحانه ودرحدودصلاحیت رسیدگی محاکم نظامی باشدمانعی برای مطالبه جریمه ازطرف اداره گمرک بنظرنمی رسدوبا فسخ حکم بدوی وتوجه به صورت مجلس مورخ 22دیماه 41مامورین ژاندارمری به اینکه باعده ای حامل کالای قاچاق برخوردنموده وبه لحاظ عدم اعتناءآن عده به دستورایست مامورین شروع به تیراندازی کرده وعده ای ازقاچاقچیان متواری وبقیه درحالی که براثراصابت گلوله مجروح وقادربه فرارنبوده اند با64صندوق چای دستگیروباتوجه به محل واقعه که درحدودمرزعراق بوده و دلیلی برتعلق کالابه دیگران ازناحیه متهم ابرازنشده وباتوجه به سایرقرائن وامارات مندرجه درپرونده ارتکاب حمل عمل قاچاق ازناحیه متهم بنظر دادگاه محرزودرحدودمواد1و8قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده 45قانون مجازات عمومی فرجامخواه به شصت ویکروزحبس تادیبی وپرداخت مبلغ 105600معادل صدی سی جریمه علاوه برجریمه مقرره (000/352)ریال وضبط کالای مکشوفه محکوم می شود....
محکوم علیه مجدداحین اعلام رای فرجامخواهی واعتراض نموده :"1- با وجودنقض حکم سابق شعبه سوم دادگاه استان پنجم ازطرف دیوان عالی کشورو دستوررسیدگی مجددمعذالک طبق دستورماده 5اقدام ورسیدگی بعمل نیامده است ،2- باوجوددرخواست انجام تحقیقات محلی دراطراف مالکیت کالاو تعلق آن به دیگران که بنام ومشخصات ونشانی کامل معرفی وبه دادگاه عرضه شده است دادگاه استان التفاتی نکرده ،3- حکم دوم همان حکم اولی است که نقض شده وباوجوداینکه متهمین اصلی معرفی شده اندوپرونده آنهادربازپرسی نظامی دادسرای ارتش کرمانشاه موجودوبه مالکیت چای موردبحث هم اقرار نموده اندوتقاضای مطالبه ومراجعه به پرونده ارتش هم شده واستشهادضمیمه فرجامخواهی اخیرمتهم حاکی ازتعلق چای مکشوفه به آقایان فیض اله وهادی است ،که موردتحقیق ورسیدگی قرارنگرفته است .
ازطرف اداره گمرک استان پنجم نیزجواباوجودپرونده اتهامی مشارالیه دردادسرای نظامی بعنوان جرم قاچاق مسلحانه تصدیق وایرادات و استنادمتهم به ماده 5 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ردوتقاضای ابرام حکم گردیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده ،به اتفاق بشرح ذیل به نقض دادنامه فرجامخواسته رای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 81 تا 83
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6252

تاریخ تصویب : 1342/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.