×

حمل قداره وشمشیر،قاچاق اسلحه سردجنگی نیست

حمل قداره وشمشیر،قاچاق اسلحه سردجنگی نیست

حمل-قداره-وشمشیر،قاچاق-اسلحه-سردجنگی-نیست
رای شماره : 6261-11/12/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
قداره وشمشیرکه نزدمتهم بوده ازقبیل اسلحه سردجنگی که معمولامورد استعمال ارتش می باشدنیست که حمل آن قاچاق محسوب شودبنابراین حکم فرجام خواسته که بارعایت تعددبزه صادروازحیث محکومیت فرجامخواهان به جرم قاچاق اسلحه سردجنگی وتطبیق مورداتهام باماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مربوط به قاچاق اسلحه ومهمات جنگی )مخدوش می باشدبه استنادماده 430مکررقانون دادرسی کیفری کلانقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می شود.

* سابقه *
قاچاق اسلحه
حمل قداره وشمشیر

سلطانعلی وقدرت وسیفعلی وشهبازمعروف به بشیرونصرت (فرجامخواهان )به اتهام قتل عمدقدرت دودانگه ای ونگاهداری اسلحه قاچاق (قداره وشمشیر)درسال 38وشهبازونصرت علاوه براتهامات یادشده به اتهام قطع دست راست علیشاه وشکستن دست چپ اووایرادجرح به وی موردتعقیب واقع شده وجانشین بازپرس اهرقراربزهکاری آنان راصادرودادیاردادسرای شهرستان زنجان بموجب کیفرخواست مورخ 9/3/40به استنادماده 175مکرر قانون مجازات عمومی (مداخله درقتل قدرت دودانگه ای )وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق نسبت به پنج نفرمزبورومواد172و173قانون مجازات عمومی (قطع دست راست علیشاه وایرادجرح به او)راجع به شهبازو ماده 172همان قانون (شکستن دست چپ علیشاه )نسبت به نصرت بارعایت ماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری راجع به کلیه متهمین درخواست تعیین کیفرپنج نفرفوق الذکرراازدادگاه جنائی تهران می نماید.
شعبه 2دادگاه جنائی باانجام تشریفات قانونی وتشکیل جلسه مقدماتی سه نفری وعدم مشاهده نقصی درپرونده درجلسه علنی دادرسی راانجام وشهبازو نصرت راازبزه دخالت درقتل قدرت الله دودانگه ای تبرئه کرده وبااحراز بزهکاری سلطانعلی وقدرت وسیفعلی به دخالت درقتل شخص یادشده ونگاهداری اسلحه قاچاق به استنادماده 175مکررقانون مجازات عمومی وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری وماده 45 مکررقانون مجاات عمومی هریک ازسه نفرمزبورراازلحاظ مداخله درقتل (درغیرموردمنازعه )به هشت سال حبس بااعمال شاقه وازجهت نگاهداری اسلحه قاچاق به چهارماه حبس تادیبی که کیفراشددرباره آنان اجراشودمحکوم واتهامات شهبازرابه قطع مچ دست علیشاه وایرادجرح به اووداشتن اسلحه قاچاق محرزدانسته وطبق مواد172و173قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورعایت ماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری وماده 45مکررقانون مجازات عمومی متهم مزبوررادرموردقطع مچ دست علیشاه به 5 سال حبس بااعمال شاقه وراجع به ایرادجرح به علیشاه به هشت ماه حبس تادیبی وپنجاه ضربه شلاق ونسبت به نگاهداری اسلحه قاچاق به چهارماه حبس تادیبی محکوم وبه استنادماده 172قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورعایت ماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری و45مکررقانون مجازات عمومی نصرت راازحیث بزه نقض عضوبه سه سال حبس بااعمال شاقه وراجع به نگاهداری اسلحه قاچاق به چهارماه حبس تادیبی که کیفراشددرباره دونفراخیرالذکر(شهبازونصرت )اجراگرددمحکوم ومقرر داشته که اسلحه کشف شده ضبط گردد.
پنج نفرمحکومین رسیدگی فرجامی راخواستاروشعبه 11دیوان عالی کشور چنین رای داده است :
ازناحیه محکوم علیهم فرجامخواه بیان اعتراض موجهی نشده است تا موردتوجه وامعان نظرفرجامی واقع شودولیکن باتوجه به قسمتی ازاعتراضات وکیل مدافع سلطانعلی وشهبازبرحکم فرجامخواسته اشکال وارداست زیرا دادگاه جنائی بدون توجه به مدلول آئین نامه قانون اسلحه ومهمات جنگی ومواد محترقه صرف داشتن قداره وشمشیرراقاچاق اسلحه سردجنگی محسوب وبارعایت تعددبزه مبادرت به صدورحکم نموده وحال اینکه برای این نوع ازآلات حسب اشعارآئین نامه مذکورپروانه حمل صادرنمی شودوبعلاوه نسبت به اتهام نصرت وشهبازبه مداخله درایرادجرح منتهی به نقص عضوعلیشاه دادگاه اتهام منتسب رابامواد172و173قانون مجازات عمومی تطبیق نموده درصورتی که طبق محتویات پرونده واینکه بزه درمکان وزمان واحدواقع شده اتهام متهمان بر فرض صحت مداخله درایرادجرح منتهی به نقض عضومی باشدوچون عمل دادگاه از این حیث وهمچنین درمورداسلحه ونیزتعیین حبس بااعمال شاقه باوجودتطبیق بزه باماده 172قانون مجازات عمومی صحیح نبوده وحکم دادگاه جنائی ازجهات مذکوره مخدوش ومعلول بنظرمی رسدعلیهذاحکم فرجامخواسته که بارعایت تعددبزه صادرگردیده ونقض قسمتی ازحکم موثردرجزءدیگرآن می باشدمستندا به ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری درباره کلیه متهمین نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می گردد.
شعبه 3دادگاه جنائی باانجام تشریفات مقدماتی درجلسه مقدماتی سه نفری قراررسیدگی صادرودرجلسه علنی به اتهامات متهمین بالارسیدگی وبشرح مذکوردردادنامه شماره 262-22/8/41حمل اسلحه سردجنگی رابزه مشمول به ماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق دانسته وبااحرازاتهامات سلطانعلی وقدرت وسیفعلی (دخالت درقتل قدرت دودانگه ای وحمل اسلحه سردجنگی )به استنادماده 175مکررقانون مجازات عمومی وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری ورعایت ماده 45مکررقانون مجازات عمومی هریک ازسه نفریادشده راازلحاظ دخالت درقتل به چهارسال حبس بااعمال شاقه وازجهت حمل اسلحه سردجنگی به چهارماه حبس تادیبی محکوم وطبق قسمت اخیرماده 175مکررقانون مجازات عمومی ناظربه ماده 172 همان قانون (ایرادجرح به علیشاه که منجربه نقص عضواوشده )وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق (حمل اسلحه سردجنگی )وماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری وماده 45مکررقانون مجازات عمومی هریک ازشهبازونصرت را ازجهت ایرادجرح منتهی به نقص عضوعلیشاه به دوسال نیم حبس مجردوازلحاظ حمل اسله سردجنگی به چهارماه حبس تادیبی محکوم کرده که کیفراشددرباره پنج نفرمتهمین اجراءگرددوضمنارای به ضبط اسلحه کشف شده داده است وبا درخواست وکلای تسخیری سلطانعلی وقدرت هریک ازدونفرازمتهمان مزبوررا به پرداخت مبلغ سه هزارریال ازبابت حق الوکاله به وکلای یادشده محکوم کرده است .
سلطانعلی وقدرت ونصرت وسیفعلی وشهبازازرای دادگاه جنائی مرکز فرجامخواهی نموده اند،یکی ازوکلای تسخیری شرحی درذیل رای دادگاه نوشته و حق الوکاله ای راکه دادگاه تعیین کرده متناسب بازحمات خودندانسته و رسیدگی فرجامی راخواستارشده است .
رای درقسمتی اصراری تشخیص وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده که به اتفاق آراءبشرح زیررای به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 84 تا 87
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6261

تاریخ تصویب : 1342/12/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.