×

درمخفی کردن موادمخدره آن مقدارعملی که متهم درانتقال بسته محتوی تریاک ازجهت عدم دسترسی مامورین انجام داده است که عرفا مخفی کردن حساب نمیشود،جرم نیست

درمخفی کردن موادمخدره آن مقدارعملی که متهم درانتقال بسته محتوی تریاک ازجهت عدم دسترسی مامورین انجام داده است که عرفا مخفی کردن حساب نمیشود،جرم نیست

درمخفی-کردن-موادمخدره-آن-مقدارعملی-که-متهم-درانتقال-بسته-محتوی-تریاک-ازجهت-عدم-دسترسی-مامورین-انجام-داده-است-که-عرفا-مخفی-کردن-حساب-نمیشود،جرم-نیست

وکیل


رای شماره : 6161-25/12/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به محتویات پرونده وصورت مجلس تنظیمی وکیفیت تحویل و کشف موادافیونی چون تریاک مزبورتعلق به غیرداشته وبه آن مقدارعملی که فرجامخواه درانتقال بسته محتوی تریاک ازجهت عدم دسترسی مامورین به آن انجام داده است اطلاق به مشارکت نامبرده بامجرم اصلی دراخفاءنمی شودلذا حکم فرجامخواسته که برمحکومیت احمدبعنوان شریک وتضامن بوده مخدوش است وبه اتفاق آراءطبق ماده 43قانون آئین دادرسی کیفری نقض و...

* سابقه *
قاچاق موادمخدره
حمل ومخفی کردن موادمخدره
شرکت درجرم

بموجب کیفرخواست شماره 828-6/10/40دادسرای شهرستان رشت محمد علی واحمدرضاومحمدمهدی به اتهام حمل واخفاء490/6کیلوتریاک مورد تعقیب واقع شده ونظریه گزارش مامورین وصورت مجلس تنظیمی واظهارات متهمین درژاندارمری ومواجهه بین متهمان ردیف 1و2مستندابه ماده 7 قانون کشت خشخاش بارعایت ماده 29قانون کیفرهمگانی درباره رضاکه معاون جرم معرفی گردیده ورعایت ماده 25قانون اخیرالذکردرباره متهم ردیف اول مجازات آنهاازدادگاه جنائی گیلان درخواست شده است .
دادگاه جنائی گیلان موافق اصول وموازین قانونی رسیدگی کرده وپس از اعلام ختم دادرسی رضاومحمدمهدی رابزهکارندانسته وحکم برائت آنهاراصادر نموده است و،
باتوجه به دلائل کیفرخواست محمدعلی واحمدراطبق قسمت اخیرماده 7 قانون منع کشت خشخاش بارعایت ماده 25قانون کیفرو45مکررآن قانون در باره محمدعلی ورعایت ماده 44درباره احمدبزهکارتشخیص داده ومحمدعلی را به دوسال ونیم حبس تادیبی واحمدرابه یک سال ونیم حبس تادیبی وهردونفررا متضامنابه تادیه (000/245/3)ریال جریمه بابت موادمخدره محکوم نموده است .
هردونفرفرجامخواسته اند،شعبه دوم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی اولاحکم فرجامخواسته رادرباره احمدنقض نموده ثانیاحکم محکومیت محمد علی رابه دوسال نیم حبس ابرام کرده ثالثاحکم محکومیت متهمان رادرمورد تادیه جریمه بنحوتضامن نقض نموده است .
رسیدگی مجددبه دادگاه جنائی گیلان ارجاع شده است ،دادگاه مرجوع الیه مطابق اصول وموازین قانونی رسیدگی نموده پس ازاعلام ختم دادرسی ،بزهکاری احمدرابرابرماده 7قانون منع کشت خشخاش وماده 27قانون مجازات عمومی با رعایت ماده 44قانون کیفرثابت دانسته مشارالیه رابه یک سال ونیم حبس تادیبی وتادیه (000/245/3)ریال جریمه نقدی بابت (6490)گرم تریاک به ماخذهرگرم پانصدریال محکوم نموده که به نحوتضامن بامحمدعلی که حکم محکومیت وی به دوسال ونیم حبس ابرام شده درمقام تادیه آن برآیند.
"اقلیت قائل به ماده 8منع کشت خشخاش وماده 29قانون کیفرعمومی با رعایت ماده 45آن قانون به چهارماه حبس تادیبی بوده است ."
درموقع اعلام رای محکوم علیه رسیدگی فرجامی درخواست نموده واعتراضی نکرده است .
چون به همان علل اولیه فرجامخواهی شده قضیه اصراری تتشخیص وموضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده که اکثریت به شرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 87 تا 89
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6161

تاریخ تصویب : 1342/12/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.