×

درقاچاق موادمخدرکافی نبودن دلائل اتهام ازموجبات برائت است

درقاچاق موادمخدرکافی نبودن دلائل اتهام ازموجبات برائت است

درقاچاق-موادمخدرکافی-نبودن-دلائل-اتهام-ازموجبات-برائت-است
رای شماره : 6230-26/12/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
باملاحظه محتویات پرونده واستدلال دادگاه اعتراض دادستان موثر نبوده وچون ازحیث رعایت اصول وقوانین دادرسی وجهات دیگرنیزاشکال موجب نقض بنظرنمی رسدحکم فرجامخواسته به اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
کافی نبودن دلائل اتهام

علی اصغرفرجامخواه ورمضان فرجامخوانده به اتهام حمل واخفاءمقدار یکهزاروسیصدوده گرم تریاک درسال 1340درمازندران موردتعقیب کیفری واقع وبه موجب حکم شماره 412-26/10/40دادگاه جنائی استان ،
علی اصغرمتهم به اخفاءتریاک درمنزلش بزهکارتشخیص وطبق ماده ، قانون منع کشت خشخاش وبارعایت ماده 44قانون مجازات عمومی به ششماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغ شصت وپنجاه هزارریال جریمه (هرگرم پانصد ریال )وضبط تریاک دربهداری محکوم ورمضان بعلت عدم کفایت ادله تبرئه شده است .
محکوم علیه ازمحکومیت خود ودادستان استان مازندران ازبرائت رمضان فرجامخواسته اند.دادسرای دیوان عالی کشورنیزرسیدگی فرجامی ماهوی درخواست نموده است .
بموجب رای شماره 2366-8/6/41شعبه دوم دیوان عالی کشور،حکم برائت رمضان وبالملازمه حکم محکومیت علی اصغرنقض گردیده است .
رسیدگی به اتهام هردومتهم به دادگاه جنائی استان مازندران ارجاع شده ودادگاه مرجوع الیه بااجرای تشریفات مقرره واصدارقراردادرسی درجلسه مقدماتی وانجام آن واعلام پایان دادرسی خلاصه رای داده است به اینکه :
باردادعای علی اصغربه تعلق تریاک به رمضان به استنادصورت مجلس تنظیمی مامورین وکشف تریاک درانتهای حیاط زیرهیزم درداخل گونی که روی آن بطرزخاص بخاک پوشیده بوده ،به شکل تریاک لول وچونه که پس ازتوزیع یکهزاروسیصدوده گرم بوده ،بزهکاری اوباتوجه به اظهارات مطلعین و مامورین واختلافگوئی متهم محرزوطبق قسمت اخیرماده 7قانون منع کشت خشخاش وماده 44قانون مجازات عمومی به اتفاق آراءعلی اصغربه ششماه حبس تادیبی وپرداخت مبلغ ششصدوپنجاه وپنج هزارریال جریمه نقدی به میزان هر گرم پانصدریال محکوم می شودودرمورداتهام رمضان به حمل تریاک باتوجه به انکارمتهم وعدم تاثیراقرارش نزدزندانیان که دلیل توجه اتهام منتسب به اونبوده بعلت فقددلیل کافی به اتفاق آراءازبزه انتسابی تبرئه می گردد.
دادگاه دستورضبط تریاک رادراداره بهداری نیزداده است .
علی اصغرنسبت به محکومیت خودبدون اعتراض ونماینده دادسرای استان مازندران نسبت به برائت رمضان فرجامخواهی نموده اند.
اعتراض دادسراآنست که :"رمضان دارای سوابق خریدوفروش ونگهداری موادافیونی بوده وتریاکهای مکشوفه رادرزمین علی اصغرکه فامیل نزدیک اوست مخفی نموده وعلی اصغرحین دستگیری تعلق تریاک رابه رمضان عنوان کرده وبیانات بانوفاطمه عیال رمضان نیزمویداین امراست و نقض حکم برائت قبلی رمضان درشعبه 2دیوان عالی کشورنیزبراین مبنابوده است ." چون فرجامخواهی ازطرف دادستان ازهمان علل اولیه بوده ،بنابراین به دستورماده 463قانون آئین دادرسی کیفری قضیه اصراری وقابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح زیر رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع : آرشیوحقوقی کیهان مجموعه رویه قضائی صفحه 89 تا 91 آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1342 چاپ سال 1343
14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6230

تاریخ تصویب : 1342/12/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آیین-دادرسی-کیفری-بخش-2

آیین دادرسی کیفری بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.