×

کافی نبودن دلائل اتهام دراتهام اخفاءوفروش موادمخدر،موجب برائت است

کافی نبودن دلائل اتهام دراتهام اخفاءوفروش موادمخدر،موجب برائت است

کافی-نبودن-دلائل-اتهام-دراتهام-اخفاءوفروش-موادمخدر،موجب-برائت-است

وکیل


رای شماره : 6251-27/12/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون اعتراض موثری برحکم فرجامخواسته بعمل نیامده به اتفاق آراء ابرام می شود.

* سابقه *
کافی نبودن دلائل اتهام

حمید26ساله ورضاعلی 34ساله به اتهام نگاهداری واخفاءوفروش مواد مخدره وخالق 37ساله وعلی اکبر43ساله به اتهام معاونت درفروش موادمخدره واحمد21ساله به اتهام استعمال وخریدتریاک تحت تعقیب قرارگرفته اند.
دادگاه جنائی استان هفتم که برطبق اصول وقواعدمقرره درجلسه علنی سه نفری رسیدگی کرده بزهکاری آنهاراثابت ندانسته حکم بربرائت مشارالیهم صادرنموده است .
درنتیجه فرجامخواهی ماهوی دادسرای دیوان کشور،حکم برائت متهمین درشعبه 2دیوان مزبورنقض ورسیدگی مجددبه دادگاه جنائی استان هفتم ارجاع شده است .
دادگاه نامبرده به لحاظ فقددلیل کافی بربرائت حمیدورضاعلی وخالق واحمدراازبزه انتسابی اعلام نموده است وبموجب دادنامه دیگری که بعدا صادرگردیده علی اکبررانیزتبرئه کرده است .
دادستان استان نسبت به برائت چهارنفرمتهم اول درمقام شکایت فرجامی برآمده وحکم برائت آنان راباتوجه به دلائل کیفرخواست قابل نقض دانسته وتقاضای نقض آنراکرده است .
چون فرجامخواه به همان علت اولی درخواست فرجام نموده وموردباماده 463قانون آئین دادرسی کیفری انطباق داشته قضیه اصراری تشخیص شده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده به اتفاق چنین رای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 91 تا 92
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6251

تاریخ تصویب : 1342/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.