×

درقاچاق موادمخدردلائل مربوط به معاونت درجرم بایدموردتوجه قرار گیرد

درقاچاق موادمخدردلائل مربوط به معاونت درجرم بایدموردتوجه قرار گیرد

درقاچاق-موادمخدردلائل-مربوط-به-معاونت-درجرم-بایدموردتوجه-قرار-گیرد-
رای شماره : 6243-27/12/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ایرادحسن ودادستان استان باتوجه به استدلال واستنباط دادگاه جنائی واردبنظرنمی رسدوبرحکم فرجامخواسته نیزازجهت احرازارتکاب بزه ورعایت تشریفات وقواعدرسیدگی وتطبیق موردباقانون وتعیین میزان مجازات اشکالی واردنمی باشدابرام می شود.

* سابقه *
معاونت درجرم

صادق وحسن به اتهام حمل واخفاءدوکیلوتریاک تحت تعقیب دادسرای شهرستان مشهددرآمده به استنادماده 7قانون منع کشت خشخاش تقاضای تعیین مجازات آنان می شود.
شعبه اول دادگاه جنائی مشهدباانجام تشریفات قانونی ورسیدگی چنین رای داده است :
باتوجه به صورت مجلس مورخه 19/1/40واظهارات صادق درمحضردادگاه که صریحااعتراف کرده تریاک متعلق به حسن بوده که به دستوراوتریاک را برداشته که بعدادستگیرشده وباتوجه به اظهارات محمدکاظم دائی صادق و اختلافگوئی متهمین که هردومتفقاپس ازکشف به حکایت صورت مجلس بدوی قصد فرارداشته اندبزهکاری صادق بنظرکلیه دادرسان وبزهکاری حسن بنظراکثریت دادرسان دادگاه محرزاست وعمل حسن حمل موادافیونی وباقسمت اخیرازماده 7 قانون منع کشت خشخاش انطباق داردوعمل صادق معاونت درحمل قاچاق وبا ماده 8 قانون مزبورناظربه ماده 7 منطبق می باشدکه بارعایت ماده 44 قانون کیفری درباره هردومتهم وماده 29درموردمتهم ردیف 1صادق رابه یک سال حبس تادیبی وحسن رابه شش ماه حبس تادیبی وپرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی دوهزارگرم تریاک محکوم می نماید.
متهمان ازاین رای فرجامخواسته اند.حسن اعتراض کرده است که صادق متهم دیگردرموقع بازجوئی به گناه خوداعتراف کرده ونظریه اقلیت بنده (حسن )رابیگناه دانسته است .
نماینده دادستان استان نهم تقاضای رسیدگی ماهوی نموده وتوضیح داده است :بزه منتسبه به متهمان منطبق است باقسمت اخیرماده 7وتبصره ذیل ماده 17قانون منع کشت خشخاش وتقاضای شکستن آنرانموده است .
شعبه نهم دیوان عالی کشورکه مرجع رسیدگی فرجامی بوده رای داده است به اینکه :اعتراض دادسرای استان نهم ووکیل حسن برتشخیص واستنباط دادگاه دایربه اینکه تریاک مکشوفه متعلق به حسن بوده وصادق درحمل تریاک معاونت نموده واردوموجه بنظرمی رسد.چه گذشته ازاعترافات صادق مبنی براینکه تریاک مال اوبوده اساساازمحتویات پرونده عمل این معنی بخوبی استنباط می شودکه هردونفرمتهم درحمل وفروش تریاک شرکت داشته اند.بااین جریان دادنامه فرجامخواسته مخدوش بوده ،نقض می شودورسیدگی به دادگاه دیگر جنائی استان نهم ارجاع می گردد.
این بارشعبه دوم دادگاه جنائی استان خراسان به موضوع رسیدگی نموده و چنین رای داده است :
صورت مجلس مورخه 28/1/40حاکیست که به اطلاع مامورین مبارزه با موادمخدره رسیده که شخصی بنام صادق تریاک خریدوفروش می نمایدکه به وسیله مخبربانامبرده تماس حاصل وقرارمی شودروزشنبه 28/1/40تریاک درکوچه به خریدار(مخبر)تحویل شده قیمت آن دریافت گرددروی این اصل صادق به اتفاق حسن درحالی که حامل بسته تریاک بوده دمحل حاضروبسته تریاک به وسیله صادق تسلیم تاجیانی (مخبرکه بعنوان خریدارمعرفی شده بوده )که دراین موقع مامورین آنان راکه قصدفرارداشته انددستگیرمی نمایندکه باتوجه به صورت مجلس توزین مورخه 29/1/40که دوهزارگرم بوده است ونظربه اظهارات صادق دردایره بازپرسی که گفته است تریاک متعلق به حسن متهم دیگرکه مالک دکان اوست بوده واینکه صادق قبلانزدمخبرکه خودراخریدارمعرفی کرده ونمونه تریاک رانشان داده به اوگفته است فقط دوکیلوموجوداست ومال شخص دیگری است ومنهم می خواهم دراین میان چیزی بخرم واینکه صادق وحسن باهم بوده اندو درضمن تحویل جنس حسن به اوتاکیدمی کرده که جنس خوب است خاطرجمع باشید ازآن نمونه که ارائه شده بهتراست بااین ترتیب معلوم می شود،که هم جنس مکشوفه وهم نمونه ارائه شده ازناحیه صادق متعلق به حسن بوده است که ازآن تعریف نموده وهمچنین برای اخذوجه به محل تحویل جنس آمده ودربین رانیزبا صادق آهسته صحبت می کرده ومخبرهم تریاک رااحتمالامال حسن می داندکه موقع تحویل نزدصادق بوده است ومعقول نیست که آنطوری که حسن ووکیلش ادعاء می نمایندمشارالیه قدم به قدم برای وصول طلبی جزئی همراه صادق باشدوخودرا به مخاطره بیندازدمویدابه گزارش شماره 91-22/1/40دایره مبارزه بامواد مخدره واظهارات محمدکاظم دائی صادق واختلاف گوئی حسن هنگام مواجهه با صادق وقصدفرارآنان پس ازشناسائی مامورین مبارزه باموادمخدره وتوجه به وضع صادق به اینکه نمی تواندشخصاقادربه تهیه این مقدارجنس باشدوسایر اوضاع واحوال بزهکاری صادق ازنظرحمل تریاک بدون آنکه مالک آن باشدو بزهکاری حسن ازنظرمالکیت تریاک محرزومسلم است باتوجه به اینکه معامله انجام نشده عمل صادق منطبق است باماده 8ناظربه ماده 7وعمل حسن باقسمت اخیرماده 7 قانون منع کشت خشخاش ،که بارعایت ماده 44قانون مجازات عمومی درموردهردونفروماده 29قانون مزبوردرموردصادق اورابه یک سال حبس تادیبی وحسن رابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید.
حسن ازمحکومیت خودودادستان استان ازجهت عدم تعیین کیفرجریمه برای صادق وعدم رعایت تبصره ذیل ماده 17قانون مذکورفرجامخواسته اند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 92 تا 96
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6243

تاریخ تصویب : 1342/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.