×

کافی نبودن دلائل در اتهام قتل عمد، موجب برائت است

کافی نبودن دلائل در اتهام قتل عمد، موجب برائت است

کافی-نبودن-دلائل-در-اتهام-قتل-عمد،-موجب-برائت-است
رای شماره : 1839-23/6/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
درخواست فرجام دادسرای استان ماهوی وخدشه برنظرواستنباط دادگاه می باشدکه مورد توجه دررسیدگی فرجامی واقع نمی شودوتقاضای فرجام جناب آقای دادستان کل نیزباتوجه به محتویات پرونده مقرون به ادله مثبته بزه نمی باشدوچون ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی وسایرجهات قانونی اشکالی مشهودنیست لذاحکم فرجامخواسته به اکثریت ابرام می گردد.

* سابقه *
کافی نبودن دلائل اتهام

1- نوحعلی اهل وساکن قریه شام اسی ازتوابع اردبیل 2- شاه حسین اهل و ساکن شام اسی ازتوابع اردبیل ،متهمان ازآذرماه هزاروسیصدوسی وهشت به اتهام قتل عمدی بانوتبرک زوجه نوحعلی متهم ردیف اول موردتعقیب دادسرای شهرستان اردبیل واقع شده باانجام تحقیقات لازم وسیله بازپرس واصدارقرار مجرمیت وتنظیم کیفرخواست وتطبیق اتهام متهم بامواد170 و 178 قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری درخواست کیفرمتهم ازدادگاه جنائی آذربایجان شرقی بعمل آمده است .
دادگاه با احراز تشریفات مقرره و تشکیل جلسه مقدماتی پنج نفری و اصداردستورتعیین وقت دادرسی وبالاخره رسیدگی درجلسه علنی هیئت پنج نفری خاتمه یافته ودادگاه به اکثریت متهمان راازبزه های منتسب بعلت فقددلیل تبرئه می نماید.
دادیاردادسرای استان بشرح لایحه مورخ 30/11/38درموعدمقررفرجام خواسته وجناب آقای دادستان کل باطرح درخواست فرجام دادسرای استان موافقت نموده اند.
شعبه 11دیوان کشورباقبول درخواست فرجام ماهوی حکم فرجامخواسته رانقض ورسیدگی رابه دادگاه جنائی آذربایجان شرقی ارجاع کرده است .
شعبه 2دادگاه جنائی آذربایجان شرقی باانجام تشریفات مقرره ازقبیل اخطارواحضارمتهمان ووکیل مدافع آنان وتشکیل جلسه مقدماتی پنج نفری وصدور دستورتعیین جلسه علنی بالنتیجه دادگاه درتاریخ 8/11/40دادرسی رادر هیئت پنج نفری خاتمه داده وبه اکثریت متهمان راازاتهامات منتسب تبرئه نموده است .
دادسرای استان درموعدمقررفرجامخواسته وجناب آقای دادستان کل نیزباطرح تقاضای فرجام دادسرای مرقوم موافقت کرده اند.
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده وبااستماع عقیده دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته ،اکثریت بشرح ذیل به ابرام حکم ممیزعنه داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 111 تا 112
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1839

تاریخ تصویب : 1342/06/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آیین-دادرسی-کیفری-بخش-2

آیین دادرسی کیفری بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.