×

درایرادضرب منتهی بفوت اگردلائل کافی برتوجه اتهام نباشدموجب برائت است

درایرادضرب منتهی بفوت اگردلائل کافی برتوجه اتهام نباشدموجب برائت است

درایرادضرب-منتهی-بفوت-اگردلائل-کافی-برتوجه-اتهام-نباشدموجب-برائت-است
رای شماره : 222- 1/7/1349

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات فرجامی دادسرای استان باتوجه به استدلال واستنباط دادگاه ازمجموع محتویات پرونده موجه وموثردرنقض بنظرنمی رسد،وچون از حیث رعایت اصول وقواعددادرسی وجهات دیگرهم اشکالی مشهودنیست ،لذا حکم فرجامخواسته ابرام می شود.

* سابقه *
کافی نبودن دلائل

سیدصادق فرزندسیدهاشم وسیدرضافرزندشکرالله وهمچنین بانوزهرا (فرجامخوانده )زوجه سیدصادق به اتهام ایرادضرب منتهی به فوت بانوگلاب 45ساله درتاریخ اول اردیبهشت 42وهمچنین سیدصادق وزهراوامامعلی وبانو اقبال به اتهام شرکت درمنازعه درهمان تاریخ موردپیگرددادسرای شهرستان کرمانشاه واقع گردیده اند.
اجمال جریان امرحسب گزارش کلانتری بدین قراربوده که درتاریخ 1/2/42سیدصادق درمعیت زوجه اش زهرابه کلانتری آمده وشکایت کرده اندکه امامعلی مستاجرمنزلشان امروزتغییرمکان داده ،سپس نامبرده (امامعلی ) درمعیت زوجه اش بانواقبال به منزل آنهاآمده ،ونسبت به زوجه اش فحاشی کرده اند،سپس صادق برای گلایه به دردکان امامعلی می رودودرآنجاامامعلی و زن ومادرزنش اورامی زنند،اماعلی به کلانتری احضار،نامبرده منکرجریان امربوده وگفته است چون بنابه اظهارزوجه اش سیدصادق شب گذشته به بالین او(زوجه اش )رفته وقصدسوءنسبت به اوداشته نامبرده درصددتغییرمنزل برآمده وازخانه سیدصادق کوچ کرده وبه محل دیگری رفته است .سیدصادق به در دکان اوآمده ونسبت به اوفحاشی کرده است .
درخلال اجراءتحقیقات ازنامبردگان درکلانتری هوشنگ برادرزن امامعلی وبانوگلاب مادروی شخصابه کلانتری آمده ،بانوگلاب شکایت کرده است که هنگامی که ازمنزل حبیب اله بطرف منزلش می رفته سیدصادق وزوجه اش زهراوسیدرضانام که دوست سیدصادق بوده به اوبرخوردواورامضروب کرده اند
گزارش کلانتری مذکورچنین حاکی است که درکلانتری هوشنگ نسبت به سیدصادق بنای فحاشی راگذارده ودرمعیت امامعلی وبانواقبال باسیدصادق وزهراگلاویزونسبت به یکدیگرمرتکب ایرادضرب می گردندوضمناچندشیشه اتاق پاسبان می شکند،ومصدومین ازطرف کلانتری نزدپزشک اعزام ،برای بانو زهرا4تا5 روزوبرای سیدصادق دوروزوبرای اقبال پنج روزمدت درمان تعیین می شود،وفردای آنروزخبرداده اندکه درساعت شش صبح بانوگلاب فوت کرده است .
سپس باارجاع رسیدگی به بازپرس نامبرده نسبت به معاینه بانوگلاب وکسب نظرپزشک اقدام می نماید.نظریه شورای پزشکی پس ازکالبدشکافی مشعر براین بوده که علت العلل فوت ضربه وارده به پشت سرمصدوم بوده که منجربه خونریزی مغزی گردیده است .سپس بازپرس ازمتهمین وشاکیان ومطلعین قضیه تحقیق نموده وسرانجام قرارمجرمیت متهمین راصادرودادستان شهرستان بر حسب کیفرخواست شماره 19/4-19/4/42شرکت امامعلی وبانواقبال وزهراو صادق رادرمنازعه وهمچنین شرکت زهراوصادق وسیدرضادرایرادضرب منتهی به فوت بانوگلاب درغیرموردمنازعه به استناداظهارات بانوگلاب قبل ازفوت وگزارش کلانتری واظهارنظرشورای پزشکی وگواهی گواهان واظهارات متهمین اعمال انتسابی به امامعلی واقبال وزهراوسیدصادق رامنطبق باماده 175 قانون کیفرعمومی (درقسمت شرکت درمنازعه )واتهام دونفراخیروسیدرضا راازحیث ایرادضرب منتهی به فوت گلاب باماده 175مکررقانون کیفرعمومی تشخیص ودرخواست مجازاتشان رابارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری درباره صادق ورضاازدادگاه جنائی استان پنجم می نماید.
پس ازطرح موضوع دردادگاه جنائی ووصول دادخواست ضرروزیان ازناحیه امامعلی بخواسته یک ریال وقصاص وصدورقرارعدم صلاحیت درمورداتهام اماعلی وغیره به شرکت درمنازعه بعنوان جنحه بودن موضوع به اعتبارصلاحیت دادگاه جنحه ،سرانجام به موضوع اتهام جنائی وشرکت درمنازعه متهمین رسیدگی نمودوبموجب دادنامه شماره 373/372-22/11/42به اکثریت آراء درقسمتی اجمالاچنین رای داده است :
آنچه ازمجموع محتویات پرونده بالاخص اظهارات اولیه سیدصادق و وامامعلی درکلانتری استنباط می شودآنست که بین سیدصادق وسیدرضاازیک طرف وامامعلی وبانوگلاب مادروی وعیالش ازطرف دیگرمنازعه ای واقع می شودکه بانوگلاب مضروب وبالنتیجه فوت می نمایدوبعدادرکلانتری بین سیدصادق وبانوزهراعیالش ازیکطرف وامامعلی وبانواقبال وغیره ازطرف دیگرمجددانزاعی واقع می شودکه منجربه مضروب شدن طرفین می گرددودلیل کافی براینکه بانوزهرادرمنازعه اولی که منجربه فوت بانوگلاب گردیده دخالت نموده باشد،موجودنیست زیراامامعلی فرزندوی درتحقیقاتی که در کلانتری ازاوشده بانوزهراراجزءمنازعین معرفی نکرده علیهذادرمورد دخالت بانوزهرادرنزاع منتهی به فوت بانوگلاب به لحاظ فقددلیل کافی رای بربرائتش صادرمی شود.
وامادرخصوص اتهام سیدصادق وسیدرضابه دخالت درمنازعه منتهی به فوت وهمچنین درمورداتهام سیدصادق وبانوزهرابه منازعه درمحیط کلانتری باتوجه به بیانات سیدصادق وامامعلی درمراحل تحقیق وصورت جلسه معاینه جسدبانوگلاب که علت فوت مشارالیهاضربه وارده به سرتشخیص گردیده و اظهارات بانوگلاب قبل ازفوت وبیانات مطلعین واقرارسیدصادق وبانو زهرابه منازعه درکلانتری وگواهی پزشکی محرزاست که سیدصادق وسیدرضادر منازعه منتهی به فوت بانوگلاب وهمچنین سیدصادق وزهرادرمنازعه بعدی کلانتری دخالت نداشته اندوبزه آنان منطبق استباماده 175قانون کیفرعمومی وبرطبق ماده مرقوم ورعایت ماده 2ملحقه درموردسیدصادق به لحاظ تعددبزه استحقاق کیفردارند،لیکن چون سیدرضاوبانوزهراوسیدصادق معیل وفاقد سابقه محکومیت کیفری است ،استحقاق تخفیف درکیفررادارد،علیهذابا رعایت ماده 45مکررقانون کیفرعمومی درباره سیدصادق وماده 45همان قانون درمورددونفردیگردادگاه سیدصادق رادرموردمنازعه منتهی به فوت به یک سال ونیم حبس تادیبی ودرمورددخالت درمنازعه وجرح ،به سه ماه حبس تادیبی وسیدرضارابه نه ماه حبس تادیبی وبانوزهرارابه دوماه حبس تادیبی قابل خریداری به قرارروزی 50 ریال بااحتساب ایام بازداشت گذشته متهمین با قیداجرای کیفراشددرباره سیدصادق محکوم می نماید،ودرخصوص دادخواست ضرروزیان مدعی خصوصی درموردبانوزهراباصدورحکم برائت مشارالیهاموردی برای اظهارنظرنیست ونسبت به دونفردیگردادگاه نامبردگان رابه پرداخت مبلغ یکریال بالمناصفه درحق مدعی خصوصی محکوم می نماید.
نظراقلیت بااکثریت درمورداتهام متهمین به منازعه درکلانتری یکی بوده ولی درموردضرب منتهی به فوت بربرائت کلیه متهمین به لحاظ فقددلیل اعلام گردیده است .
سپس براثرفرجامخواهی دادسرای استان ازبرائت بانوزهراوفرجام خواهی سیدصادق وسیدرضاازمحکومیت خودپرونده به دیوان عالی کشورارسال و رسیدگی به شعبه 12دیوان عالی کشورارجاع گردیده است .(توضیح آنکه بدوا وکیل امامعلی مدعی خصوصی نیزفرجامخواسته بوده ولی بعدابه استناد گذشت نامه رسمی امامعلی وذینفع دیگرکه ازشکایتی که علیه سیدصادق وسیدرضا وبانوزهرانموده بوده اندگذشت کرده اندفرجامخواهی خودرامستردداشته است .)
شعبه 12دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی نموده ،
باقبول فرجامخواهی ماهوی نماینده دادسرای دیوان عالی کشوردرمورد برائت بانوزهراوردفرجامخواهی متهمان حکم دادگاه جنائی رادرمورداتهام سیدرضاوسیدصادق ابرام وآن رادرمورداتهام بانوزهراکه منتهی به برائتش شده بوده مستندابه ماده 430مکررنقض ورسیدگی مجددراباتوجه به ماده 8از مواداصلاحی قانون راجع به محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان پنجم ارجاع کرده است .
سپس دادگاه جنائی اخیرنیزپس ازرسیدگی اجمالابه استدلال زیر:
مضافابراینکه متهمه درکلیه مراحل تحقیق منکردخالت درقتل بانو گلاب گردیده ،ودلائل پرونده که عبارتست ازاظهارات بانوگلاب وامامعلی پسروی وهمچنین هوشنگ ،مفیدتوجه اتهام فوق به مشارالیهانیست زیرابانو گلاب درتحقیقات کلانتری ضمن معرفی ضاربین خودصریحانامی ازبانوزهرا نبرده واظهارات امامعلی (پسرمقتوله )وهمچنین بیانات هوشنگ که خود شاکی اززهراوشوهرش می باشدبه تنهائی موثردرمقام نیست ،گذشت نامه مدعی خصوصی دلیل کافی برتوجه اتهام به وی نیست الخ )بانوزهراراازبزه انتسابی اخیرتبرئه کرده است .
دادستان استان ازبرائت بانوی مزبورفرجامخواسته ونماینده او لایحه ای فرستاده که هنگام طرح قرائت خواهدشد،بهرحال پرونده به لحاظ سابقه برای رسیدگی به شعبه 12ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه پس ازقرائت گزارش عضوممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای دادیاردیوان عالی کشوراجمالامبنی براصراری بودن دادنامه شماره 198/46فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای داده اند:(نظربه انکه موضوع دادنامه فرجامخواسته اصراری است علیهذامستندبه ماده 462قانون آئین دادرسی کیفری قضیه قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص می گردد)
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اکثریت چنین رای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 36 تا 41
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1349 چاپ سال 1350

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 222

تاریخ تصویب : 1349/07/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.