×

توجه اتهام جعل و معاونت درجعل و استفاده از سند مجعول مستلزم دلایل لازم است و در غیراینصورت موجب برائت است

توجه اتهام جعل و معاونت درجعل و استفاده از سند مجعول مستلزم دلایل لازم است و در غیراینصورت موجب برائت است

توجه-اتهام-جعل-و-معاونت-درجعل-و-استفاده-از-سند-مجعول-مستلزم-دلایل-لازم-است-و-در-غیراینصورت-موجب-برائت-است

وکیل


رای شماره : 235-9/10/49

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات دادسرای استان باتوجه به مندرجات پرونده واصولی که مستنداستنباط دادگاه جنائی بر برائت فرجامخوانده بوده موجه نیست وچون از جهات دیگر نیز اشکالی موجب نقض بنظرنمی رسدحکم فرجامخواسته مبرم است .

* سابقه *
کافی نبودن دلائل
1 - عزیزاله ،2 - اردشیر،3 - حسین ،4 - ابوالقاسم به اتهام ارتکاب جعل و معاونت در جعل و استفاده ازسند مجعول درسال 1338مورد تعقیب دادسرای شهرستان اصفهان واقع ، (بدین توضیح که عزیزالله وکالتنامه ای به نام عبدی محمد که 14سال قبل ازتاریخ تنظیم وکالتنامه فوت شده ، جعل نموده ،که بموجب وکالتنامه مذکور، اردشیرمتهم ردیف دوم ، به وکالت ازعبدی محمد27حبه از املاک ورثه مرحوم عبدی محمد را به عزیزمتهم ردیف یک انتقال می دهد، و آقایان حسین و ابوالقاسم متهمان سوم و چهارم صحت وکالتنامه و اعتراف عبدی محمد راگواهی می نمایند) با صدورقرارمجرمیت و تنظیم کیفرخواست و تطبیق اتهامات متهمین با مواد105 و 106 و 28 قانون کیفری و ماده 8 قانون انتقال مال غیر ، درخواست کیفرآنان ازدادگاه جنائی اصفهان بعمل آمده است
دادگاه با اجرای تشریفات مقرره وانجام دادرسی ، متهمین رابه علت فقد دلیل تبرئه نموده است .
دادیاردادسرای استان دهم فرجامخواسته ، شعبه 11دیوان کشور، طی دادنامه شماره 2530-28/6/38 ، ماهیتا به موضوع رسیدگی ، و حکم فرجامخواسته رانقض ، و رسیدگی را طبق ماده 8 قانون راجع به محاکم جنائی ،به دادگاه جنائی اصفهان ارجاع نموده است .
دادگاه باانجام تشریفات قانونی وتشکیل جلسه مقدماتی ، چون حسین احد از متهمین فوت شده ، قرارتوقیف تعقیب مشارالیه راصادر ، ونسبت به عزیز و اردشیردر جلسه علنی مورخ 9/11/45 ، و در مورد ابوالقاسم درجلسه 7/2/46 دادرسی راخاتمه داده ، و به موجب دوفقره رای ، متهمین را به علت عدم کفایت دلیل تبرئه می نماید.
دادسرای استان بموجب لایحه که طی شماره 9861-12/11/45 ثبت گردیده از برائت عزیز واردشیر و ضمن لایحه شماره 18-11/2/46 ازتبرئه ابوالقاسم فرجامخواسته وجانشین آقای دادستان کل کشورنبزبادرخواستهای فرجام دادسرای استان اصفهان موافقت نموده ورسیدگی به شعبه 11دیوان کشورارجاع گردیده است .
هیئت شعبه ، چنین نظرداده اند: (رای اصراری محسوب ، وپرونده برای رسیدگی به هیئت عمومی دیوان عالی کشورتقدیم می شود.)
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح وپس ازبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته به این شرح رای صادرنموده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 42 تا 43
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1349 چاپ سال 1350

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 235

تاریخ تصویب : 1349/10/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.