×

چون شناسنامه ازاسنادرسمی است دادگاه برای تشخیص سن متهم بایدبه مفادشناسنامه توجه نموده وترتیب اثردادن به نظرپزشک بجای مفاد شناسنامه ازموجبات نقض حکم است

چون شناسنامه ازاسنادرسمی است دادگاه برای تشخیص سن متهم بایدبه مفادشناسنامه توجه نموده وترتیب اثردادن به نظرپزشک بجای مفاد شناسنامه ازموجبات نقض حکم است

چون-شناسنامه-ازاسنادرسمی-است-دادگاه-برای-تشخیص-سن-متهم-بایدبه-مفادشناسنامه-توجه-نموده-وترتیب-اثردادن-به-نظرپزشک-بجای-مفاد-شناسنامه-ازموجبات-نقض-حکم-است

وکیل


رای شماره : 6731-11/12/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :چون دادگاه جنائی قبل ازتحقیق دراطراف صحت وسقم ادعای متهم مبنی براینکه شناسنامه متعلق به برادرمتوفای اوبوده که به اوتخصیص داده اندبصرف ادعای وی اکتفاکرده وبه تاریخ تولدمندرج درشناسنامه ابرازی که درفرجه قانونی صادرودردفترموالیدثبت گردیده وازاسنادرسمی است ترتیب اثرنداده وباجلب نظرپزشک وباوجودنقض مزبورمبادرت به صدورحکم فرجامخواسته کرده است حکم مزبورازجهت نقص درتحقیقات مخدوش بنظرمی رسدلذابه استنادماده 430مکررآئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه استنادماده 454قانون مزبوربه دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد

* سابقه *
تشخیص سن متهم
کافی نبودن نظرپزشک برای ترتیب اثرندادن به شناسنامه

فرجامخوانده به اتهام ارتکاب لواط به عنف باحسین فرزندحسن دوازده ساله درتاریخ 13/7/35تحت پیگرددادسرای شهرستان شاهرودواقع گردیده است .اجمال جریان امرحسب شکایت طفل که موردتاییدولی اش واقع شده ازاین قراربوده که طفل مزبوردرآن تاریخ به لحاظ تعطیل شدن دبستان در خارج قریه حیدرآبادبه چرانیدن گوسفندان پدرش درداخل باغی اشتغال داشته ، فرجامخوانده ازدیوارباغ به داخل آمده وطفل مزبوررابه زمین زده وبااو مرتکب لواط شده وفرارمی نماید.پس ازچندروزنامبرده رادرقریه دیگری درحالی که نزدشخص دیگری اجیرشده بوددستگیرمی کنند.بهرحال دادستان شاهرودبه استنادشکایت طفل وپدرش وگزارشهای دهبان حیدرآبادوشهربانی دامغان ونظریه پزشک وفرارواختلاف گوئیهای متهم پس ازدستگیری عمل انتسابی به اورامحرزومنطبق باماده 207قانون مجازات عمومی دانسته ، تقاضای مجازات وی رابارعایت شقوق 2و7ماده مزبوروماده 212مکرراز دادگاه جنائی مرکزکرده است .
پس ازارجاع رسیدگی به شعبه دوم دادگاه جنائی وانجام تشریفات مقرره سرانجام دادگاه درحلسه سری به موضوع رسیدگی وبه موجب حکم مورخ 20/11/35،
ضمن احرازاتهام اوازحیث شروع به لواط به استنادنظریه پزشک قانونی که دردادگاه کسب شده بودونامبرده سن متهم رابین 15و18سال تعیین کرده بوده وباتطبیق موردباماده 207و20قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 36آن قانون اورابه چهارماه حبس دردارالتادیب محکوم نموده است .
براثرفرجامخواهی دادستان پرونده به شعبه سوم دیوان عالی کشورارجاع وشعبه مزبوربموجب حکم شماره 1257-8/3/37حکم مزبوررابه این استدلال :
چون باملاحظه شناسنامه متهم که درآن تاریخ تولداو21/3/16قید گردیده وتاریخ صدورشناسنامه مزبور27/3/16می باشدوملاحظه تاریخ وقوع جرم که مشارالیه درتاریخ اخیر(13/7/35)ازهیجده سال تمام بیشترداشته مجازات حبس دردارالتادیب برای اوخلاف قانون است .
نقض ورسیدگی مجدد را به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع نموده است .
پس ازاعاده پرونده به دادگاههای استان وارجاع آن به شعبه سوم دادگاه جنائی وانجام تشریفات مقرره سرانجام دادگاه درتاریخ 25/12/41باحضور نماینده دادستان استان ومتهم ووکیل مدافع وی تشکیل گردیده وپس ازرسیدگی بموجب حکم فرجامخواسته ،
شروع به ارتکاب لواط راازناحیه وی به استنادادله منعکسه درکیفر- محرزدانسته ولی درموردسن وی به استنادنظریه پزشک قانونی که سن اورابین پانزده و18سال تعیین کرده بودواظهارات متهم درمراحل مقدماتی که گفته بوده است شناسنامه متعلق به برادرمتوفی اوبوده که بعدابه وی اختصاص داده اندباقیداینکه درپرونده دلیلی برسقم بودن اظهارات اومشهودنیست قدرمتیقن سن اورادرزمان حادثه کمترازهیجده سال تشخیص کرده وباتطبیق موردباماده 207و20قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 36آن قانون اورابه اکثریت آراءبه چهارماه حبس دردارالتادیب محکوم کرده است .
دادیاردادسرای استان درتاریخ 26/12/42ازآن حکم فرجامخواسته وبه استنادجهات اشعاری دررای دیوان عالی کشورتقاضای نقض حکم راکرده است .
بااصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده که باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجام - خواسته بشرح زیررای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 48 تا 51

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6731

تاریخ تصویب : 1343/12/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.