×

چنانچه عمل متهم ازحیث معاونت درجعل دوپروانه رانندگی واستفاده از پروانه مجعول مقرون به ادله مثبته بزه باشدازموجبات نقض حکم برائت وی خواهد بود

چنانچه عمل متهم ازحیث معاونت درجعل دوپروانه رانندگی واستفاده از پروانه مجعول مقرون به ادله مثبته بزه باشدازموجبات نقض حکم برائت وی خواهد بود

چنانچه-عمل-متهم-ازحیث-معاونت-درجعل-دوپروانه-رانندگی-واستفاده-از-پروانه-مجعول-مقرون-به-ادله-مثبته-بزه-باشدازموجبات-نقض-حکم-برائت-وی-خواهد-بود
رای شماره : 6733-11/12/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :ازمجموع مندرجات پرونده واقاریرواظهارات خودمتهم در شهربانی ومحضربازپرس ودادگاه مستفاداین است که جهانگیرنظربسابقه ارتباط ووقوف برعمل محرم ..به جعل پروانه های رانندگی بمشارالیه مراجعه وباپرداخت مبلغ سه هزارریال درمقابل هرپروانه یک پروانه رانندگی به نام خودودیگری بنام حسن ....بدست آورده وپروانه رانندگی خودرامورداستفاده قرارداده است وچون عمل متهم ازحیث معاونت درجعل دوپروانه رانندگی و استفاده ازپروانه مجعول مقرون به ادله مثبته بزه می باشدلذاحکم فرجام - خواسته مستندابه ماده 430مکررآئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می شود.

* سابقه *
جعل
معاونت -استفاده ازسندمجعول

محرم فرزندبهرام به اتهام جعل سه فقره گواهینامه رانندگی به شماره 11712-13/12/37و11593-25/6/37و1126-4/6/37واستفاده ازاسنادمجعول وصدورچک بلامحل شماره 509149-20/3/39به مبلغ 23000ریال درخرداد39و حمل مقدار70گرم تریاک دربهمن 39ومتهم نمودن قلی نام به وسیله گذاشتن تریاک دردکان وی وجهانگیرفرزندقاسم به اتهام استفاده ازدوبرگ گواهینامه مجعول شماره 11712-13/12/37و11593-25/6/37موردتعقیب واقع شده وبازپرس مرکزقراربزهکاری آنان راصادرودادیاردادسرای شهرستان تهران بموجب کیفرخواست مورخ 5/12/40به استنادمواد98و269 مکررقانون مزبوروماده 7قانون منع کشبت خشخاش بارعایت ماده دوالحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری نسبت به مجرم وطبق ماده 98قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری راجع به جهانگیر درخواست تعیین کیفرمشارالیهماراازدادگاه جنائی تهران می نماید.
شعبه 5 دادگاه جنائی باانجام تشریفات قانونی درجلسه مقدماتی روز 15/12/41 دستورتکمیل پرونده رابه بازپرس داده وسپس درجلسه مقدماتی دیگرقراررسیدگی صادرودرجلسه علنی دادرسی راانجام داده ،
کلیه اتهامات محرم رابه قیداینکه حمل مقدار70گرم تریاک ومتهم نمودن قلی باتوجه به نحوه ارتکاب بزه فعل واحدی است که دارای دوعنوان می باشدمحرزدانسته وبارعایت ماده 31قانون مجازات عمومی وماده 2الحاقی به قانون اصول دادرسی کیفری به استنادمواد103و105قانون مجازات عمومی و بندالف ماده 238مکررقانون مزبوروماده 7قانون منع کشت خشخاش وماده 45 مکررقانون مجازات عمومی متهم یادشده رادرقسمت جعل سه فقره گواهینامه رانندگی به سه فقره سه سال حبس مجردوازلحاظ استفاده ازگواهینامه مجعول به سه فقره دوسال حبس مجردوازجهت حمل ماده افیونی به مقدار70گرم به دوسال حبس مجردوپرداخت متلغ سی وپنجهزارریال جریمه نقدی وراجع به صدورچک بلامحل به تادیه دوهزارودویست ونودوپنج ریال عشروجه چک که کیفراشد(سه سال حبس مجرد)درباره اش اجراشودمحکوم وجهانگیرراازبزههای انتسابی تبرئه کرده است .
دراثردرخواست فرجامی محرم نسبت به محکومیت خودودادسرای استان مرکزازبرائت جهانگیرشعبه 11دیوان عالی کشوردادنامه فرجامخواسته را نسبت به محرم ابرام وراجع به جهانگیرکه جناب آقای دادستان کل بادرخواست فرجامی دادسرای استان موافقت وبادرخواست رسیدگی ماهوی نقض دادنامه را درخواست نموده بودندباتوجه به دلائل وشواهدوقرائن موجوده درپرونده دادنامه فرجامخواسته رادرمورداونقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع کرده است .
شعبه 1دادگاه جنائی تهران باانجام تشریفات قانونی وعدم مشاهده نقصی درپرونده درجلسه مقدماتی سه نفری دادرسی رادرجلسه علنی انجام داده .
بعلت فقددلیل کافی براحرازدخالت جهانگیردرجعل گواهینامه هاو همچنین عالم بودن وی به مجعول بودن آنهاوی راتبرئه کرده است .
دادسرای استان مرکزمجدداازبرائت اوفرجامخواسته وجناب آقای دادستان کل قضیه راقابل طرح دانسته رای اصراری تشخیص شده وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده که باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زیررای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 51 تا 53

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6733

تاریخ تصویب : 1343/12/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.