×

درصورت ادعای جعل ،دادگاه بایدبه این ادعارسیدگی وعنداللزوم با جلب نظرکارشناس رای مقتضی صادرنمایدودرغیراینصورت حکم صادره به علت نقص تحقیقات نقض خواهدشد

درصورت ادعای جعل ،دادگاه بایدبه این ادعارسیدگی وعنداللزوم با جلب نظرکارشناس رای مقتضی صادرنمایدودرغیراینصورت حکم صادره به علت نقص تحقیقات نقض خواهدشد

درصورت-ادعای-جعل-،دادگاه-بایدبه-این-ادعارسیدگی-وعنداللزوم-با-جلب-نظرکارشناس-رای-مقتضی-صادرنمایدودرغیراینصورت-حکم-صادره-به-علت-نقص-تحقیقات-نقض-خواهدشد

وکیل


رای شماره : 6181-24/10/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :برحکم فرجامخواسته اشکال وارداست زیرامتهم (جعفر...)مدعی است که املاک ورقبات موضوع وکالت نامه راازاعطلبی که بموجب 3فقره سفته ازعلی اصغر...موکل خودداشته باموافقت واذن موکل بابت بدهی اومنظورو احتساب کرده است چون مدعی خصوصی (علی اصغر...)ووکلاء مدافع او ضمن تکذیب مراتب وانکارطلب متهم مدعی جعلیت سفته های استنادی جعفر...شده اندو احرازاصالت یامجعول بودن سفته هادراثبات مدعای طرفین وتشخیص حقیقت امرتاثیردارد لذا همانطوری که دررای شعبه 11دیوان عالی کشورهم اشاره و اشعارشده است لازم بوده که دادگاه استان پس ازرسیدگی به دعوی جعل و لدی الاقتضاءجلب نظرکارشناس درموردسفته های ابرازشده ازناحیه متهم به صدورحکم مقتضی مبادرت نمایدکه این قسمت موردتوجه دادگاه واقع نشده است وچون تحقیقات پرونده به جهات مشروحه ناقص است حکم فرجامخواسته مستندا به ماده 430مکررآئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می شود.

* سابقه *
خیانت درامانت
خیانت وکیل - نقص رسیدگی

طبق مندرجات پرونده کارعلی اصغر....راجع به سه فقره سفته های تنظیمی مدیون جعفربوده وازجهت اینکه مدیون قادربه پرداخت بدهی خود نبوده بموجب وکالت نامه رسمی مورخ 15/3/27به دائن (جعفر...)اختیار می دهدکه املاک اورابه فروش برساند و بعدا جعفر...ادعاکرده که ازجهت پیدانشدن مشتری املاک راطبق سندرسمی بخودانتقال داده ودرسندتنظیمی قید می کندکه ثمن موردمعامله به موکل رسیده است وعلی اصغر...شکایت می کندکه چون جعفر...ثمن معامله رابه وی مستردنداشته مرتکب بزه خیانت درامانت شده وسپس بین شاکی ومتهم پرونده حقوقی دردادگاه صالحه تنظیم وشاکی نسبت بسندانتقال دعوی جعل کرده وازجهت تعیین جاعل پرونده به دادسرای شهرستان ارسال وبازپرس مربوطه نسبت به دعوی جعل قرارمنع تعقیب صادرواظهارنظر می نمایدچنانچه عمل (جعفر..)خیانت درامانت تلقی گرددبعلت شمول مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادرمی گرددوشاکی ازقراربازپرس پژوهشخواسته و دادگاه استان مرکزقرارپژوهشخواسته رادرموردجعل استوارونسبت به بزه خیانت درامانت بازپرسی رافسخ وپرونده به دادسرااعاده می شودوسپس دادسرای شهرستان تهران طبق کیفرخواست مورخ 27/5/37به استنادماده 241 قانون مجازات عمومی درخواست تعیین کیفراوراازدادگاه جنحه تهران می نماید.
دادرس دادگاه مزبورطبق ماده 241قانون مجازات عمومی متهم رابه ششماه حبس تادیبی محکوم ونسبت به دادخواست ضرروزیان شاکی جعفر...متهم رابه تادیه مبلغ 000/444ریال بابت اصل و31676ریال بابت خسارت تاخیر تادیه و2240ریال بابت هزینه دادرسی دروجه مدعی خصوصی محکوم ودائره اجراء رامکلف ساخته خسارت تاخیرتادیه راازتاریخ صدورحکم تاتاریخ صدور اجرائیه احتساب وازمحکوم وصول وبه مدعی خصوصی بپردازدوعلی اصغر...را نسبت به مبلغ 56000 ریال ازخواسته که بدون مدرک بوده محکوم به بی حقی کرده است .
متهم نسبت به رای دادگاه جنحه رسیدگی پژوهشی راخواستارشده است . شعبه 11دادگاه استان مرکزازجهت اینکه : متهم مرتکب بزه خیانت درامانت نشده دادنامه دادگاه جنحه رافسخ واوراتبرئه می کندوبه لحاظ صدورحکم برائت خودرافارغ ازرسیدگی به دعوی ضرروزیان دانسته است .
شعبه 11دیوان عالی کشورطبق رای مورخ 9/3/39دادنامه فرجامخواسته را نقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می نماید.
عبه 2 دادگاه استان مرکز(شعبه مرجوع الیها)ضمن فسخ دادنامه دادگاه جنحه برائت متهم رااعلام ونسبت به دعوی مدعی خصوصی رای داده اند:
موردی جهت اظهارنظرباقی نیست .
دادسرای استان مرکزازرای اخیردادگاه استان مرکزفرجامخواسته و وکیل فرجامخوانده شرحی نوشته است .
حکم دادگاه اصراری وپرونده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 54 تا 56

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6181

تاریخ تصویب : 1343/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.