×

سوارنمودن مسافردرکناردست راننده که موجب تنگی محل وفشاربه در اتومبیل وبازشدن آن وسقوط شاگردراننده گردیده باشددراینصورت چون بین حادثه وعمل راننده رابطه سببیت وجودداردلذاراننده مسئولیت کیفری دارد

سوارنمودن مسافردرکناردست راننده که موجب تنگی محل وفشاربه در اتومبیل وبازشدن آن وسقوط شاگردراننده گردیده باشددراینصورت چون بین حادثه وعمل راننده رابطه سببیت وجودداردلذاراننده مسئولیت کیفری دارد

سوارنمودن-مسافردرکناردست-راننده-که-موجب-تنگی-محل-وفشاربه-در-اتومبیل-وبازشدن-آن-وسقوط-شاگردراننده-گردیده-باشددراینصورت-چون-بین-حادثه-وعمل-راننده-رابطه-سببیت-وجودداردلذاراننده-مسئولیت-کیفری-دارد
رای شماره : 6175-24/10/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :درخواست فرجام ماهوی جناب آقای دادستان کل بشرح زیر(سوار نمودن مسافردرکناردست خودکه موجب تنگی محل وفشاربه دراتومبیل وباز شدن آن وسقوط شاگردراننده گردیده ونیزاظهارنظرکاردان فنی واینکه با داشتن پروانه درجه دومبادرت به راندن کامیون نموده )چون دلائل وقرائن و نشانیهای موجوددرپرونده موجودمقرون به ادله مثبت بزه می باشدمخالف اصول وکیفیاتی است که دادگاه مستنداستنباط خودبرتبرئه متهم قرارداده است ،بنابراین بااجازحاصل ازماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری حکم فرجامخواسته نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان هفتم شیرازارجاع می گردد.

* سابقه *
رانندگی
رابطه بین حادثه وعمل راننده
سوارکردن مسافردرکامیون

جهانشیرفرزندمحمدرضا26ساله شغل راننده اهل کازرون فاقدپیشینه محکومیت کیفری درسال 38به اتهام اینکه باسوارکردن مسافرجلووروی بار مبادرت به رانندگی اتومبیل باری نموده ودراثربی احتیاطی وبی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی ونداشتن گواهینامه شایسته مرتکب قتل غیرعمد شاگردخودبنام مصطفی گردیده تحت تعقیب دادسرای کازرون واقع وبه استناد ماده 2ازقانون تشدیدمجازات رانندگان تقاضای مجازاتش بعمل آمده است .
دادگاه جنائی استان 7پس ازجری تشریفات قانونی وانجام دادرسی ،
باتوجه به گواهی سکینه دخترماشاءالله که درقسمت جلوی ماشین بین راننده وشاگردراننده مقتول نشسته بوده است وعلی شوهراووابراهیم زارع و علی نازوابراهیم ونظریه کاردان فنی که پس ازمعاینه محل وماشین اظهار داشته که مصطفی متوفی درقسمت جلوماشین سواربوده ودربین راه بعلت خواب آلودگی وفشارتنه اوبه دری که بغل دستش بوده قفل درب که اجمالابعلت عدم مراقبت خودشاگردراننده کاملابسته نشده بوده بازوازماشین به خارج پرت ودراثرتصادف به زمین درفاصله یک دوساعت مرده است واینکه ماشین مزبوردارای عیب ونقص مکانیکی نبوده ووظیفه شاگردمتوفی بوده که درورودی وجنب خودراکاملاقفل کرده باشدوهمچنین تحقیقاتی که ازمسافرین ماشین بعمل آمده هیچگونه تخلفی که مستوجب واقعه مزبورباشدازطرف راننده بعمل نیامده مخصوصااظهارات ابراهیم احدازمسافرین که می گویدمتوفی پس از سقوط ازماشین وقبل ازمرگ بی تقصیری راننده راشخصامتذکرشده باتوجه به این نکته هیچگونه رابطه علیتی بین مرگ مصطفی باعمل راننده وجودندارد دادگاه به اکثریت آراءحکم برائت اوراازنظرقتل غیرعمدصادرونسبت به دادخواست ضرروزیان بانونرگس مادرمتوفی بخواسته مبلغ بیست هزارریال مشارالیهارابه دادگاه مدنی هدایت کرده است .
دادستان استان ازحکم برائت فرجامخواسته وجناب آقای دادستان کل درخواست رسیدگی ماهوی نموده است .
شعبه 11دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی :
سوارنمودن آنهارادرکناردست خودکه همین موضوع موجب شده که شاگرد راننده جای مناسب نداشته باشدوفشارتنه اوموجب بازشدن دراتومبیل وسقوط مجنی علیه شده ونظریه کارشناسی که بی احتیاطی متهم راموجب قبل غیرعمدی شاگردراننده دانسته ،استنباط دادگاه رابربرائت متهم مخالف اصول و کیفیاتی که دادگاه مستندحکم قرارداده تشخیص کرده ازآن جهت حکم فرجام - خواسته رانقض ورسیدگی امررابارعایت ماده 8قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان هفتم ارجاع می نماید.
دادگاه مزبورپس ازانجام تشریفات قانونی وتشکیل جلسه مقدماتی در تاریخ 6/3/41بشرح دادنامه 98-21/7/41،
بااتکاءبه دلائل مندرج دردادنامه قبلی حکم برائت وی راازاتهام قتل غیرعمدصادرولی ازنظراینکه متهم باداشتن گواهی نامه درجه 2مبادرت به رانندگی کامیون نموده ورانندگی کامیون مستلزم داشتن گواهینامه درجه یک می باشدازآن جهت اورامقصرتشخیص وبه استنادماده 9قانون تشدیدمجازات رانندگان مشارالیه رابه دوماه حبس قابل ابتیاع به قرارروزی 50 ریال و پرداخت یک هزارریال جزای نقدی محکوم وچون شاکی خصوصی درمحضردادگاه از شکایت خودبه کلی صرفنظرکرده لذابه استنادماده 298قانون آئین دادرسی کیفری قرارسقوط دعوی مدعی خصوصی راصادرکرده است .
دادنامه اصراری تشخیص شده وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده است که باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته اکثریت بشرح زیررای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 56 تا 59

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6175

تاریخ تصویب : 1343/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.