×

اگراعتراضات ماهوی وخدشه برنظرواستنباط دادگاه باشد ، غیرقابل رسیدگی دردیوان عالی کشوراست

اگراعتراضات ماهوی وخدشه برنظرواستنباط دادگاه باشد ، غیرقابل رسیدگی دردیوان عالی کشوراست

اگراعتراضات-ماهوی-وخدشه-برنظرواستنباط-دادگاه-باشد-،-غیرقابل-رسیدگی-دردیوان-عالی-کشوراست

وکیل


رای شماره : 6828-17/12/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :اعتراضات دادسرای استان مرکزامارات ونشانیهائی است که دادگاه آن مراتب راموردنظرودقت قرارداده ومعذلک دلائل وشواهدمذکوره راکافی برثبوت تقصیرواحرازبزه انتسابی ندانسته وحکم برائت اوراصادر کرده وچون اینگونه اعتراضات ماهوی وخدشه برنظرواستنباط دادگاه است که دراین مرحله منشاءاثرواقع نمی شودوبامراجعه به پرونده کاروسایرجهات اشکال موثرموجب نقض مشهودنیست حکم ممیزعنه به اتفاق آراءابرام می شود.

* سابقه *
کافی نبودن دلائل برای بی احتیاطی

مرتضی فرزنداسمعیل 26ساله به اتهام ایرادضرب وجرح عمدی منتهی به نقص عضودراثربی احتیاطی موردتعقیب دادسرای استان تهران واقع وبا استنادبه ماده 5 قانون تشدیدمجازات رانندگان ازدادگاه جنحه شهرستان تهران تقاضای مجازات وصدورحکم برمحکومیت اوشده است .
دادگاه جنحه شمیران تهران پس ازرسیدگی های لازم بموجب دادنامه شماره 172-7/5/41باتوجه به مجموع محتویات پرونده وگزارش ژاندارمری و گواهی گواهانی که ناظرواقعه بوده اندومعاینه پزشگی بزه ارتکابی متهم را ثابت دانسته وباانطباق عمل باماده 5 قانون تشدیدمجازات رانندگان و رعایت ماده 45قانون کیفرعمومی مشارالیه رابه دوماه حبس تادیبی قابل ابتیاع به قرارروزی دویست ریال وپرداخت مبلغ پنجهزارریال غرامت نقدی محکوم نموده است .
آقای دادستان شهرستان حین اعلام رای ازقلت کیفرووکیل متهم ضمن لایحه ازمحکومیت اودرخواست رسیدگی پژوهشی نموده اند.
شعبه اول دادگاه استان مرکزبارسیدگیهای لازم بموجب دادنامه شماره 454-19/7/42به استدلال اینکه :
ایرادات متهم ووکیل وی موجه بنظرمی رسدزیراصرفنظرازگذشت شاکی خصوصی که درتاریخ موخرموردایرادوی قرارگرفته مجموع محتویات پرونده دلالت برثبوت بی احتیاطی متهم درتصادف نداردازجمله شاکی خصوصی بشرح برگ اول پرونده درتحقیقات معموله درژاندارمری نتوانسته علت تصادف را بگویدواینکه کاردان فنی درخصوص تصادف اظهارنظرننموده ،بزه ارتکابی متهم راثابت ندیده بافسخ حکم بدوی مرتضی راازبزه انتسابی تبرئه کرده است .
آقای دادستان استان مرکزدرمهلت قانونی ازحکم تبرئه متهم درخواست رسیدگی فرجامی نموده ووکیل محکوم علیه نیزلایحه داده جناب آقای دادستان کل کشورباطرح پرونده ودرخواست فرجام دادسرای استان مرکزموافقت نموده ولایحه هم آقای دکترهوشنگ ....مدعی خصوصی ارسال داشته است .
شعبه هفت دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی به این استدلال :
....چون نماینده دادستان کل کشوربشرح زیر"باتوجه به دلائل زیرین 1-اعتراف متهم دربرگ بازجوئی اولیه ژاندارمری به اینکه باسرعت 30 کیلومترازشمیران عازم شهربوده مقابل باغ وحش ماشین دیگری می خواست از من سبقت بگیردکه یک دفعه ستوان شهربانی هوشنگ ....برای اینکه خودرااز خطرتصادف ماشین مزبوربرهاندخودراروی گلگیرماشین من انداخت ، 2-اعتراف متهم بنحومذکوردرژاندارمری درحضوربازپرس ،3- گواهینامه های شماره 1800-4/2/39و11625-9/6/39پزشکی قانونی دادگستری مبنی برشکستگی استخوان پای چپ وسقوط دندانهای فوقانی که هوشنگ ...دچار نقص عضوشده است ،4- مودای گواهی گواهان درمحضربازپرس به اینکه متهم در اثرسرعت تصادم نموده وتردیدشاکی نسبت به گذشت خودواخذمبلغی ازمتهم ، مسلم می گرددکه متهم براثربی مبالاتی وبی احتیاطی وعدم رعایت نظامات دولتی مرتکب بزه شده ومستنددادگاه حاکمه دراستنباط بی تقصیری متهم صحیح بنظرنمی رسدوحکم صادره برخلاف دلائل ومحتویات پرونده وقرائن وشواهد منعکسه درآن صادرگردیده همچنانکه دادستان استان درخواست رسیدگی فرجامی کرده وبادرنظرگرفتن ماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری استدعای رسیدگی فرجامی ماهوی ونقض حکم فرجامخواسته رادارم ."درخواست رسیدگی فرجامی ماهوی رانموده اندوبامراجعه به پرونده هم موجه بنظرمی رسدحکم ممیزعنه نقض ورسیدگی مجددرابه شعبه دیگردادگاه استان مرکزمحول کرده است .
شعبه دودادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی مجددبه این استدلال :
ملاک حکم دادگاه جنحه برای محکومیت متهم گزارش ژاندارمری وقرائن وامارات ومعاینات پزشکی ،گواهی مطلعین ناظرحادثه است ،که گزارش ژاندارمری ومامورین انتظامی حکایتی ازتخلف وبزهکاری متهم نداردشاکی درتحقیق اولیه اظهارداشته نفهمیده چطورشدخودرادربیمارستان دیده ودر درتحقیق بعدی هم اظهاری دال برتخلف متهم ننموده پس ازدوسال واندی استشهادی به امضای چهارنفربازپرس ازطرف شاکی ارائه شده که گواهی کتبی داده اندمتهم باسرعت می آمدکه موجب حادثه شده وهرچهارنفرخودراناظر واقعه اعلام کرده اندسه نفرآنان به نامهای عبدمحمد،مهدی وغلامرضادر بازپرسی حاضرشده اندغلامرضابرخلاف استشهاداظهارداشته صدای ترمزباعث آمدن اوبه محل شده ومی رساندناظرنبوده ومهدی برخلاف اظهارمصدوم که گفته قصدعبورازعرض خیابان راداشته (مفاداستشهادمغایراین معنی است )اظهار نموده مصدوم منتظراتوبوس ایستاده بوده است بعداآقای عبدمحمددردادگاه استان مفاداستشهادراتکذیب کرده وخلاف آن اظهاراتی نموده باتوجه به محتویات پرونده تنهاملاک اتهام ظاهرااظهارات مخدوش این چهارگواه است که نهایتاصرفنظرازاختلافگوئی باهم واختلافگوئی آنان بامصدوم خواسته اندبگویندعلت وقوع حادثه بی احتیاطی متهم بعلت سرعت خارج ازحد مقرربوده که درکیفرخواست اشاره به سرعت نشده وظاهرانظردادسرابراتهام بی احتیاطی وتخلف ،غیرازتجاوزازحدمقررسرعت بوده که این ادعااساساهیچ دلیلی نداردونمی توان گفت صرف وقوع حادثه مثبت بی احتیاطی وبی مبالاتی یا عدم مهارت یاتخلف ازمقررات متهم راننده است بخصوص که محتویات پرونده جزاظهاراین چهارنفرمطلع ابدامستندی نداردایراددیگرواردبر حکم دادگاه این است که ضابطه وموجی برای احرازرابطه علیت وسببیت بین وقوع حادثه وعمل یاترک عمل متهم ذکرنکرده چه پس ازثبوت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یاعدم مهارت یاتخلف ازمقررات ولوداشتن سرعت (که ازطرف دادسراطرح نشده )بایدمحرزشودکه جرح وصدمه وارده ارتباط مستقیم با خطاهای راننده داشته وموجب دیگرنداشته است به عبارت دیگردرپرونده دلیلی وجودنداردکه اولامتهم مرتکب اتهام انتسابی شده وثانیابه فرض ثبوت بی احتیاطی ومواردمذکوردربالادلیل واماره جمع آوری نشده ووجود نداردکه رابطه علیت بین فعل یاترک فعل متهم راباحادثه ثابت ومحرزکند درنتیجه بنابه شرح مذکوروفقددلیل کافی حکم دادگاه جنحه مخدوش وفسخ می شود وبرائت متهم ازبزه انتسابی اعلام می گردد.
دادیاردادسرای استان حین اعلام رای فرجامخواهی وطی لایحه 21056 29/7/42چنین اعتراض کرده است :
"دادگاه استان بدین استدلال که دلائل برای اثبات بزه منتسب کافی نیست وبرفرض اینکه متهم مرتکب بی احتیاطی شده باشدرابطه علیت وسببیت بین عمل انتسابی به متهم ووقوع حادثه وجودنداردواین استدلال موجه نمی باشد زیراتوجه به اعتراف متهم درژاندارمری واظهارنظرپزشک قانونی مشعربر نقص عضووگواهی گواهان ومجموع محتویات پرونده مجرمیت متهم محرزاست " جناب آقای دادستان کل کشوربااین تقاضاموافقت نموده اند.
چون جهات استدلال بربرائت متهم یکسان بوده ،قضیه اصراری بنظررسیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبااستماع بیانات دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح زیر رای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 59 تا 64

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6828

تاریخ تصویب : 1343/12/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.