×

رانندگی ماشین باری باگواهینامه رانندگی پایه دوم بجای پایه یکم درحکم رانندگی بدون پروانه بوده ودرصورت وقوع حادثه منتهی به فوت راننده مقصرشناخته میشود

رانندگی ماشین باری باگواهینامه رانندگی پایه دوم بجای پایه یکم درحکم رانندگی بدون پروانه بوده ودرصورت وقوع حادثه منتهی به فوت راننده مقصرشناخته میشود

رانندگی-ماشین-باری-باگواهینامه-رانندگی-پایه-دوم-بجای-پایه-یکم-درحکم-رانندگی-بدون-پروانه-بوده-ودرصورت-وقوع-حادثه-منتهی-به-فوت-راننده-مقصرشناخته-میشود
رای شماره : 6187-24/10/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :قسمتی ازاعتراضات دادسرای استان هفتم واردبنظرمی رسدچه بر حسب گفته متهم دراولین جلسه تحقیقات وبیان کیفیت تصادف وحادثه که مثبت بی احتیاطی اوست چون برحسب محتویات پرونده نامبرده باگواهینامه پایه دوم به رانندگی ماشین باری انترتاش شماره 2103-34شیرازنموده ودر حال رانندگی بادختربچه ای درزرقان تصادف که منتهی به مرگ اوشده است در اینصورت که رانندگی اوبدون گواهینامه درجه یک بوده عنوانابااین کیفیت عمل مشمول ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان بنظرمی رسدوحکم دادگاه برخلاف محتویات پرونده وقانون است بانقض حکم ممیزعنه رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه جنائی استان هفتم ارجاع می شود.

* سابقه *
رانندگی بدون پروانه
رابطه بین حادثه ونداشتن گواهینامه

صدرالله فرزندامان الله واهل مرودشت ساکن شیرازبه اتهام قتل غیر عمد فرخ تاج طفل سه ساله دراثرارنندگی کامیون باپروانه دوموردتعقیب کیفری دادسرای شهرستان شیرازواقع وباتوجه به گزارش ژاندارمری وگواهی پزشک قانونی واعتراف صریح متهم وسایرقرائن موجوده درپرونده به استناد ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان درباره وی کیفرخواست تنظیم وبه دادگاه جنائی تقدیم شده است .
دادگاه جنائی پس ازاخطارده روزه وتعیین وکیل وتشکیل جلسه مقدماتی وصدورقراررسیدگی درجلسه علنی 11/2/40،
بعلت عدم احرازبی احتیاطی یابی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی ازناحیه متهم درموردقتل غیرعمدطفل وعدم انطباق عمل نامبرده به ماده مورد استناددادسرادرموردقتل غیرعمداورابه اکثریت آراءتبرئه نموده واز جهت رانندگی کامیون بدون پروانه رانندگی مجاز(پایه یک )به استنادماده 9 قانون تشدیدمجازات رانندگان به دوماه حبس تادیبی قابل خریدروزی پنجاه ریال وپانصدریال جزای نقدی محکوم می نماید.
اقلیت باتوجه به رای هیئت عمومی که رانندگی کامیون باپروانه رانندگی درجه دوهمگانی درحکم رانندگی بدون پروانه تشخیص داده ودراین قبیل مواردرانندگی کامیون بدون پروانه مجازدلیل برعدم مهارت راننده است باتوجه به اینکه متهم درکامیونی بظرفیت تن شش تن بارزده ودرخیابان تنگ زرقان رعایت احتیاط لازمه راننموده درحدودماده دوقانون تشدید مجازات رانندگاه اظهارعقیده به مجازات متهم نموده است .
گرچه اعتراض دادسرای استان ماهوی ودراین مرحله موردرسیدگی واقع نمی شودولیکن چون دادستان کل دیوان کشوربشرح ذیل (درخصوص تقاضای رسیدگی فرجامی دادسرای استان هفتم ازرای شماره 24-11/3/40دادگاه جنائی فارس که بموجب آن صدرالله ازاتهام قتل غیرعمدفرخ طفل سه ساله براثرعدم مهارت دررانندگی تبرئه شده بشرح زیراظهارنظرمی شود.برحسب گزارش شماره 3 سیار26/11/35ژاندارمری مرودشت صدرالله فرزندامان الله که دارای گواهی نامه پایه 2همگانی به شماره 2782بوده درحال رانندگی کامیون انترناش که بیش ازظرفیت وشش تن بارداشته درخیابان زرقان بافرخ طفل سه ساله تصادف نموده وچرخ عقب ازروی اوعبوروبراثرصدمات وارده فوت می شودچون متهم بدون داشتن گواهینامه پایه یک مبادرت به رانندگی کامیون نموده ورانندگی کامیون باپروانه رانندگی ردجه دوبموجب رای هیئت عمومی درحکم رانندگی بدون پروانه ودلیل برعدم مهارت است ،بناءعلیه رای دادگاه جنائی مخدوش بوده تقاضای رسیدگی ماهوی ونقض رای فرجامخواسته رادارد)درخواست رسیدگی ونقض حکم رانموده که اعتراضات مزبورموجه بنظرمی رسدوبانقض آن رسیدگی مجددبشعبه دیگردادگاه جنائی استان فارس ارجاع می شود.
دادگاه جنائی باتعیین وکیل وانجام تشریفات لازمه ازقبیل اخطارده روزه وملاحظه گزارش تنظیمی عضومحقق وتشکیل جلسه مقدماتی سرانجام درجلسه علنی باحضورمتهم ووکیل اورسیدگی بعمل آورده وبااستماع توضیحات متهم و بیانات نماینده دادسراومدافعات وکیل وشنیدن آخرین دفاع واعلام پایان دادرسی وبعنوان اینکه :
صرف نداشتن گواهینامه رانندگی دلیل برعدم مهارت متهم نیست حکم برائت اورامی دهدولی نسبت به رانندگی کامیون باداشتن پروانه درجه دو همگانی به استنادماده 9قانون تشدیدمجازات رانندگان صدرالله رابه دوماه حبس تادیبی قابل خریداری ازقرارروزی پنجاه ریال وپرداخت پانصدریال جزای نقدی به اکثریت محکوم می نماید.
اقلیت باتوجه به رای هیئت عمومی دیوان عالی کشورنداشتن گواهینامه رابه منزله عدم مهارت دانسته وطبق ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان عقیده به محکومیت اوداشته است .
دادیاردادسرای استان هفتم بموجب لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی فرجامی کرده که جناب آقای دادستان کل باتقاضای دادسرای استان موافقت دارندورسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشورارجاع شده است .اعتراضات فرجامی دادستان استان هفتم خلاصه این است :"چون حسب اقرارمتهم و بازجوئیهای مورخه 17/11/35و1/12/35محل تصادف بعدازسرپیچ وسرعت کامیون بیست کیلومتربوده وحال آنکه طبق ماده 60آئین نامه راهنمائی و رانندگی کلیه وسایل نقلیه بایدبه آهستگی قدم انسانی حرکت کنندومتهم می بایست حرکت کامیون رادرسرپیچ کندکرده باشدواینکه گواهینامه درجه دورانندگی متهم مدت چهارسال تجدیدنشده بوده وطبق مقررات آئین نامه راهنمائی ورانندگی نامبرده موظف بوده که هرسال بامراجعه به اداره راهنمائی ودادن امتحانات لازمه گواهینامه خودراتجدیدنمایدوهمین امر خوددلیل برعدم مهارت وی دررانندگی بوده که موفق به تجدیدگواهینامه خود نگردیده مضافااینکه بانداشتن گواهینامه درجه یک اقدام به رانندگی کامیون نموده است "که چون ازحیث استدلال رای دودادگاه یکی بوده است موضوع اتهام ورسیدگی درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبااستماع بیانات جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح زیررای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 64 تا 67

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6187

تاریخ تصویب : 1343/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.