×

اتهام راننده برای ربودن شخصی برای عمل منافی عفت اگرمقرون به دلایل باشددراینصورت ازموجبات نقض حکم برائت متهم میباشد

اتهام راننده برای ربودن شخصی برای عمل منافی عفت اگرمقرون به دلایل باشددراینصورت ازموجبات نقض حکم برائت متهم میباشد

اتهام-راننده-برای-ربودن-شخصی-برای-عمل-منافی-عفت-اگرمقرون-به-دلایل-باشددراینصورت-ازموجبات-نقض-حکم-برائت-متهم-میباشد
رای شماره : 6838-18/12/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :ازمجموع محتویات پرونده اقاریرمتهم دائربراینکه پس ازسوار شدن بانومهین درتاکسی مشارالیهم راازخط سیرمقصدش منحرف وبه محل دیگری برده ونیزباپرداخت چهارهزارریال به وی سازش نموده وازاومطالبه نکرده وگواهی منصورراننده مبنی براینکه تاکسی رادرحالی که یک نفرزن در داخل آن دادوفریادمی کردوماشین به سرعت می رفت ودرعقب آن بازویک پای زن ازماشین بیرون بوده وگواه باملاحظه این وضعیت تاکسی خودرادرعقب ماشین متهم ترمزوآنرامتوقف ساخته که دراین هنگام شاکیه خودراازتاکسی بیرون انداخته ومتهم باتاکسی فراراختیارومنصوروشاکیه ورحیم شاگردراننده او راتعقیب ودستگیرمی نمایدورحیم شاگردراننده کلیه اظهارات منصور راننده راتاییدوتصدیق نموده واظهارات پاسبان شماره 208دربازپرسی مبنی براینکه باسوت تاکسی فراری رامتوقف واورابه کلانتری جلب نموده و سایراوضاع واحوال موجودچون مستفادمی شودکه متهم شروع به ربودن بانو مهین ...به منظورعمل منافی عفت نموده است بنابراین باتوجه به دلائل و مدارک درخواست فرجام ماهوی جناب آقای دادستان کل موجه ومقرون به ادله مثبته بزه می باشدوچون دلائل وقرائن ونشانیهای موجوددرپرونده مخالف اصول وکیفیاتی است که دادگاه مستنداستنباط خودبرتبرئه متهم قرارداده علیهذابااجازه حاصل ازماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری حکم فرجام خواسته نقض ورسیدگی طبق ماده 8قانون راجع به تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان هفتم ارجاع می گردد.

* سابقه *
ربودن بانوان به قصدعمل منافی عفت باوسیله نقلیه
کافی بودن دلائل

علی فرزندکاکاجان 28ساله شغل راننده اهل وساکن شیرازدراردیبهشت 1340به اتهامشروع به ربودن مهین وسیله اتومبیل به منظورعمل منافی عفت موردتعقیب دادسرای شهرستان شیرازواقع بااجرای تحقیقات لازم وسیله بازپرس واصدارقرارمجرمیت وتنظیم کیفرخواست وتطبیق اتهام متهم با قسمت اخیرماده واحده قانون تشدیدمجازات رانندگان بارعایت ماده 25 قانون مجازات درخواست مجازات مشارالیه ازدادگاه جنائی استان 7بعمل آمده است .
دادگاه جنائی پس ازاجرای تشریفات مقرره وتشکیل جلسه مقدماتی و انجام بررسی بالاخره دادگاه متهم رابعلت فقددلائل به اکثریت تبرئه نموده است .
دادیاردادسرای استان درخواست فرجام ماهوی نموده وشعبه 11دیوان کشورحکم فرجامخواسته رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه جنائی استان هفتم ارجاع کرده است .
شعبه اول دادگاه جنائی استان مذکوربااجرای تشریفات مقرره وتشکیل جلسه مقدماتی واصداردستورتعیین وقت دادرسی بالاخره رسیدگی طبق مقررات خاتمه یافته ودادگاه به اکثریت متهم رابه لحاظ نبودن دلائل کافی تبرئه نموده است .
دادیاردادسرای استان بشرح لایحه مورخ 27/9/42فرجامخواسته ورسیدگی به شعبه 11ارجاع گردیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده باکسب عقیده آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته به اکثریت بشرح زیررای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی سال 1343چاپ 1344
صفحه 76 تا 78

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6838

تاریخ تصویب : 1343/12/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.