×

متهم قاچاق مجازاست ازدومهلت قانونی برای مراجعه به دادگاه وتقدیم دادخواست برائت استفاده نماید یکی ازآنهاتاده روز پس از تاریخ بازداشت ودیگری تاده روزپس ازپرداخت جریمه است

متهم قاچاق مجازاست ازدومهلت قانونی برای مراجعه به دادگاه وتقدیم دادخواست برائت استفاده نماید یکی ازآنهاتاده روز پس از تاریخ بازداشت ودیگری تاده روزپس ازپرداخت جریمه است

متهم-قاچاق-مجازاست-ازدومهلت-قانونی-برای-مراجعه-به-دادگاه-وتقدیم-دادخواست-برائت-استفاده-نماید-یکی-ازآنهاتاده-روز-پس-از-تاریخ-بازداشت-ودیگری-تاده-روزپس-ازپرداخت-جریمه-است
رای شماره : 4847-17/8/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :چون بطوری که شعبه 2دیوان کشورهم تشخیص داده واستدلال نموده مطابق ماده 8قانون کیفرمرتکبین قاچاق شخصی که متهم به ارتکاب قاچاق بوده وازطرف بازپرس درباره اوقراربازداشت بدل ازجریمه صادرشده است می تواندازدومهلت قانونی برای مراجعه به دادگاه وتقدیم دادخواست برائت استفاده نمایدیکی ازآنهاتاده روزپس ازتاریخ بازداشت ودیگری تاده روزپس ازپرداخت جریمه است وچون دراین پرونده فرجامخواه مبلغ 12390پرداخته وبقیه راتعهدنموده ووثیقه ملکی داده که بموجب سندرسمی شماره 40274-22/12/40به اقساط تادیه نمایدواداره گمرک نیزاین تعهدرا قبول وبه لوازم آن عمل کرده ودادخواست برائت ازطرف متهم مزبورهم در24 اسفندماه 1340که درخلال مدت ده روزازتاریخ پرداخت جریمه می باشدبه دفتر دادگاه شهرستان رسیده وبه شماره 928-24/12/40ثبت شده است بنابراین دادخواست برائت مطابق ماده 8 قانون سابق الذکردرمهلت قانونی تقدیم شده وقابل قبول بوده ورای فرجامخواسته به دستورماده 430قانون آئین دادرسی کیفری به اکثریت آراءنقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان پنجم ارجاع می شود.

* سابقه *
قاچاق
دادخواست برائت ازاتهام قاچاق
مبداءمهلت تقدیم دادخواست

بنابه گزارش ژاندارمری همدان درتاریخ 3/2/40کامیون کمپرسی محتوی چای وپارچه وصابون وکت مستعمل خارجی ازسیدعزیز....بشرح صورت مجلس تنظیمی وقبض کالای قاچاق ضبطی کشف وتحویل اداره گمرک همدان وسیدعزیزو همچنین راننده کامیون بنام توکل نیزدستگیروبامبلغ هشتهزارریال وجه نقد موجوددرجیب سیدعزیزکه به صاحبش مستردشده ،تحویل گردیده است .ضمن تقاضانامه شماره 244-5/2/40اداره انحصارات شهرستان همدان ازدادسرای آن شهرستان به استنادقانون مجازات مرتکبین قاچاق صدورقراربازداشت بدل ازجریمه معادل مبلغ 241671ریال سیدعزیزنامبرده درخواست شده ودرهمان تاریخ به استنادماده 7قانون مجازات مرتکبین کالای قاچاق وتقاضای اداره گمرک قراربازداشت متهم ازطرف آقای بازپرس شعبه اول همدان صادروابلاغ گردیده است .
متهم درتاریخ 6/2/40ازاداره گمرکات وانحصارات همدان ضمن اعلام برائت خودوعجزازپرداخت جریمه تقاضای قبول کفیل وآزادی خودرانموده تا اسنادومدارک خریداجناس راظرف دوماه تهیه نموده وبه آن اداره تسلیم کند.ازطرف اداره مزبورجواباطی شماره 258-6/2/40به نماینده قضائی خود آقای ....نوشته شده که ازمتهم اخذکفیل شودولی چون آقای دادستان تبدیل قرار بازداشت رابه کفیل غیرمقدوردانسته علیهذاآقای ....به نمایندگی آن اداره دریکی ازدفترخانه های اسنادرسمی حضوریافته وازکفیل معتبری که متهم معرفی می کندبااخذوثیقه ضمن سندرسمی قبول کفالت کننددرصورتی که متهم به علت دیگری بازداشت نباشداززندان شهربانی آزادفرمائیدودستورآزادی متهم ازطرف رئیس اداره انحصارات همدان طی شماره 260-6/2/40به دائره زندان شهربانی آن شهرستان صادرگردیده ودرهمان روزسندرسمی شماره 37949 6/2/40دفترخانه اسنادرسمی همدان بااخذوثیقه وحق فروش ششدانگ عمارت شماره 4فرعی از791اصلی بخش یک همدان به نفع اداره گمرکات تنظیم گردیده وصورت مدارک واسنادخریدکالاهای نامبرده درتاریخ 25/2/40ازطرف متهم به اداره انحصارات تقدیم شده وتحت رسیدگی قرارگرفته است .
درخلال تحقیقات ورسیدگیهای معموله اداره گمرک متهم بطرفیت اداره دارائی ودادسرای شهرستان همدان دادخواست برائت ،نسبت به پرداخت جریمه 28صندوق چای به دادگاه آن شهرستان طی شماره 928-24/12/40تقدیم داشته است .
شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان پس ازانجام رسیدگی جلسات عدیده به موجب رای شماره 609-28/7/41"باتوجه به مدافعات مدعی برائت ومعرفی ید ماقبل خودمویدابه اظهارات حسین ...فروشنده چای واظهارات ابوالقاسم .. واسطه معامله ومنطبق بودن علامت صندوقهای چای غزال توفیقی باعلامت چایهای قراردادی گمرک غرب به فروشنده وسایرمحتویات پرونده وعدم احراز بزهکاری سیدعزیز...به ارتکاب قاچاق 28صندوق چای برائت مشارالیه اعلام گردیده وبه استنادماده 8قانون مجازات مرتکبین قاچاق حکم به رد28صندوق چای ضبطی واستردادکلیه وجوهی که بابت جریمه اخذشده درحق خواهان صادرشده است ."
اداره دارائی همدان به حکم معترض گردیده وشعبه سوم دادگاه استان پنجم پس ازرسیدگی وحصول اختلاف عقیده بین دونفرمستشاران وشرکت مستشار سوم بموجب رای شماره 831-18/12/41به اکثریت آراء،
به استناداینکه متهم طبق قراربازپرس درتاریخ 5/2/40بازداشت شده وبموجب قراردادرسمی 37949-6/2/40دفترخانه اسنادرسمی همدان به استناد ماده 7قانون مجازات مرتکبین قاچاق اززندان باتامین وثیقه جریمه مقرر آزادگردیده ومهلت مقرربرای تقدیم عرضحال برائت ازتاریخ بازداشت وی شروع شده وقراربه اقساط نقدی درخصوص ترتیب پرداخت جریمه به استناد سندشماره 40274-22/12/40تاثیری درمهلت تقدیم عرضحال ازناحیه متهم نداشته وملاک موقعیت دادخواست برائت نمی تواندباشدوچون باتوجه به مراتب مذکوربدوبازداشت متهم روز5/2/40بوده ودادخواست برائت در تاریخ 24/12/40خارج ازموعدقانونی تقدیم شده بافسخ دادنامه بدوی قراررد درخواست برائت خواهان صادرگردیده است .
رای اقلیت - نظربه اطلاق ماده 8قانون مجازات مرتکبین قاچاق که مهلت تقدیم عرضحال برائت رااززمان بازداشت یاتاریخ پرداخت جریمه تا ده روزمعین نموده ،بهیچوجه صراحتی نداردکه پس ازتاریخ بازداشت وگذشت ده روزدرصورت پرداخت جریمه متهم ازحق تقدیم عرضحال برائت محروم باشدو باتوجه به اینکه قوانین جزائی رانمی توان مخصوصابه ضررمتهم تفسیروتعبیر نمودعرضحال برائت درمهلت قانونی تقدیم شده وقابل رسیدگی است .
خواهان برائت ووکیلش فرجامخواهی نموده وشعبه دوم دیوان عالی کشور رسیدگی نموده چنین رای داده است :
چون مطابق ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم می توانددرمدت ده روزازتاریخ بازداشت یاده روزپس ازتاریخ پرداخت جریمه به دادگاه مراجعه نمایدوچون فرجامخواه مطابق سندرسمی شماره 40274-22/12/40تعهد نموده که مبلغ 68250ریال جریمه 28صندوق چای رادرمدت 24ماه بپردازدودر تاریخ 24اسفندماه 40مبادرت به تقدیم دادخواست برائت نموده بنابراین تقدیم دادخواست درمهلت قانونی بوده ورای فرجامخواسته طبق ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به همان دادگاه صادرکننده آن رای ارجاع می شود.
پس ازارجاع ورسیدگی مجددشعبه سوم دادگاه استان پنجم بموجب رای فرجامخواسته به اکثریت آراء،
حکم بدوی راقابل فسخ تشخیص داده وباهمان استدلال اولیه واینکه موارد پسش بینی شده درماده 8قانون نامبرده دوحق مستقل ومتوازی یکدیگرازنظر تقدیم دادخواست برائت نیست وچون متهم بدوابرای پرداخت جریمه بازداشت شده ملاک وموقعیت تقدیم دادخواست برائت ازتاریخ بازداشت محسوب است وترتیب اقساط بعدی درپرداخت جریمه پس ازبازداشت ایجاد مهلت جدیدی برای متهم نمی نمایدوتقدیم دادخواست برائت درتاریخ 24/12/40خارج ازموعدمقررقانونی است بافسخ حکم پژوهشخواسته قراررد دادخواست برائت خواهان صادرگردیده است .
رای اقلیت برقبول رای دیوان عالی کشوروقبول دادخواست ومخالفت با ردآن است .
وکیل خواهان برائت طی تلگراف فرجامخواهی نموده واعتراضات اوخلاصه آنست که : "درپرونده دوسندموجوداست یکی شماره 37949-6/2/40که سند تنظیمی است که موکل یدماقبل رامعرفی نمایدوپس ازتنظیم سندوآزادی ید ماقبل رامعرفی نموده وبعضی ازکالاهای مضبوطه به موکل مستردگردیده وفقط 28صندوق چای حسب ادعاقاچاق شناخته شده که پس ازتعیین جریمه طبق سندشماره 40274-22/12/40مقسطاقبول نموده که جریمه رابپردازدودرخلال ده روزاز بعدازپرداخت اولین قسط عرضحال برائت تقدیم داشته ودادگاه استان نباید قرارردصادرنماید.چون رای فرجام خواسته خلاف قانون وحق است نقض مجدد قرارفرجامخواسته استدعاشده است ."
ازطرف سیدعزیز...نیزضمن لایحه اعتراض شده که :"سنداول جهت ابراز دلائل ومدارک خریداری کالاهاومعرفی یدماقبل بوده وبه عنوان علی الحساب مبلغی ازطرف اداره دارائی همدان تعیین وبه همان مقدارتامین اخذگردیده تا ماخذواقعی جریمه راپس ازاستردادبعضی کالاهامعین وسنددوم براساس آن تنظیم شده که اثرات سنداول واقدامات قبلی به لحاظ استردادبعضی کالاهای ضبطی منتفی گردیده وچون اداره دارائی مدعی گردیده که 28صندوق چای قاچاق و بایستی جریمه آن پرداخت شودلذاسنددوم تنظیم ودرهمان تاریخ مبلغی بعنوان قسط نقدی یعنی 22/12/40می باشدنه 6/2/40موردنظردادگاه استان باوجود تفاوت فاحش بین مبلغ دوفقره اسنادرسمی هرگاه جریمه ادعائی دادگاه استان همان مبلغ مندرج درسنداول می بودلزومی به تنظیم سندرسمی دوم نبودوقضیه از مواداصراری است واستدعای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروفسخ قراروصدوردستوررسیدگی ماهوی نموده است ."
اداره گمرگ استان پنجم جواباابرام رای فرجامخواسته راخواستار گردیده است .
چون فرجامخواه به همان علت اولیه درخواست فرجام کرده موردطبق ماده 463قانون آئین دادرسی کیفری اصراری وقابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام بشرح زیر:"طبق ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق هرگاه مرتکب جریمه مقرره درقانون ویابهای مال ازبین رفته را نپردازدبازداشت می شودومطابق ماده 8 همان قانون متهمی که جریمه ازاو گرفته شده ویابرای وصول آن بازداشت گردیده می تواندتاده روزپس از پرداخت جریمه یاده روزپس ازتاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه کند.از امعان نظربردوماده فوق معلوم می گرددکه وضع متهمی که درمعرض اتهام قاچاق قرارگرفته ازدوحال خارج نیست یامتهم برای اینکه بازداشت نشودجریمه را بپردازددراین صورت می تواندتاده روزدادخواست برائت به دادگاه تسلیم کندویااینکه ازپرداخت جریمه اعراض می کندوبازداشت می شودودراین صورت می تواندتاده روزبه دادگاه شکایت کندوچنانچه عرضحال برائت تسلیم نکردحق شکایت اوطبق تبصره 3ماده 8قانون مرتکبین قاچاق بکلی ساقط می گردد."تبصره 3ادارات ماموروصول درآمدمکلفندبه کسی که برای اخذجریمه بازداشت می شوندکتباابلاغ کنندکه درصورت انکارارتکاب تاده روزبا رعایت مسافت قانونی می توانندبه دادگستری مراجعه کندوالاحق شکایت او ساقط خواهدشد."بنابراین مسلم می گرددکه طبق دوماده 7و8 قانون مرتکبین قاچاق مدت تقدیم دادخواست برائت فقط یک ده روزبیش نیست زیراهرگاه متهم جریمه رابپردازدفرض بازداست موضوعامنتفی است تامقررشودکه از لحاظ بازداشت هم درظرف ده روزحق مجددتقدیم دادخواست برائت رادارا می باشدوبرعکس اگرمتهم بازداشت شودودرظرف ده روزبه دادگاه مراجعه نکندشکایت اوطبق تبصره 3ماده 8بکلی ساقط می گردد.
درقضیه مانحن فیه متهم درتاریخ 5/2/40بازداشت شده واقدام به تسلیم عرضحال برائت نکرده است وبعداطبق سندمورخ 22/12/40تعهدنموده که مبلغ جریمه رادرمدت 24ماه بپردازددرتاریخ 24/12/40یعنی تقریبادهماه بعد ازبازداشت مبادرت تقدیم دادخواست برائت نموده است نتیجه قبول این قبیل عرضحالهای برائت این خواهدبودکه مدت ده روزکه منجزاازطرف مقنن تعیین گردیده رعایت نشودودرازاءمدت تسلیم عرضحال برائت منوط بمیل اشخاص کیفیت تقسیط باشد.درصورتی که اصولامواعدپیش بینی شده ازطرف قانونگذارازقواعدآمره بوده وهیچیک ازاصحاب دعوی نمی تواندازآن تخلف نمایند.
مدت کوتاه ده روزمقرردرماده 8برای این است که متهم چنانچه واقعا دلائلی دارددرظرف مدت مزبورابرازداردنه اینکه هروقت توانست تصنعا دلائلی تهیه نمایدآن موقع رابرای تسلیم عرضحال برائت برگزیندوبدین وسیله پرداخت جریمه راکه یکی ازوسائل حمایت صنایع داخلی است خنثی سازد.بنا به مراتب فوق بخوبی مسلم می گرددکه تقدم دادخواست برائت ده ماه بعداز تاریخ بازداشت یک روزه قابل قبول نبوده ودادگاه نمی توانسته خارج ازمدت ده روزکه ازقواعدآمره است چنین عرضحالی رابپذیردبنابراین معتقدبه ابرام رای دادگاه استیناف می باشم ."
مشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای می دهند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی سال 1343چاپ 1344
صفحه 80 تا 87

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4847

تاریخ تصویب : 1343/08/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.