×

اخفاءموادافیونی که جزئی بوده وعرفاازلوازم استعمال محسوب می شودبزه جداگانه محسوب نشده وبارعایت قواعد تعدد جرم تعیین مجازات نمیشود

اخفاءموادافیونی که جزئی بوده وعرفاازلوازم استعمال محسوب می شودبزه جداگانه محسوب نشده وبارعایت قواعد تعدد جرم تعیین مجازات نمیشود

اخفاءموادافیونی-که-جزئی-بوده-وعرفاازلوازم-استعمال-محسوب-می-شودبزه-جداگانه-محسوب-نشده-وبارعایت-قواعد-تعدد-جرم-تعیین-مجازات-نمیشود
رای شماره : 6186-24/10/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :هرچندفرجامخواه اعتراض خاصی نکرده ولی اشکالی که برحکم فرجاخواسته واردبنظرمی رسداین است که دادگاه موادافیونی مکشوفه را(16 گرم ) که جزئی بوده وعرفاازلوازم استعمال محسوب می شودبزه جداگانه تشخیص داده وبارعایت قواعدتعددتعیین مجازات نموده است ،چون حکم مزبور قانونی نبوده وازحیث استنادواستدلال هم مخدوش است لذاطبق مواد430و456 قانون اصول محاکمات جزائی نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان سیستان وبلوچستان ارجاع می شود.

* سابقه *
قاچاق موادمخدره
استعمال موادمخدره
اخفاءتریاک برای استعمال

فرجامخواه درسال 40به اتهام استعمال واخفاءموادافیونی طبق مواد 7و9قانون اصلاح منع کشت خشخاش بارعایت ماده 2الحاقی تحت تعقیب قرار گرفته است .
دادگاه جنحه به اتهامات مذکوررسیدگی کرده وبااستنادبه صورت - مجلسهای تنظیمی وگزارش کلانتری واظهارات متهم بزهکاری وی رادرارتکاب اعمال انتسابی ثابت دانسته وبرابرموادمزبورواعمال ماده 45مکررو رعایت ماده 23قانون مرتکبین قاچاق اورابرای 16گرم تریاک وشیره وسوخته به یک ماه ونیم حبس تادیبی قابل ابتیاع وپرداخت بیست هزارریال جزای نقدی (هرگرم پانصدریال )وبرای استعمال موادافیونی به ششماه حبس تادیبی وبرای چراغ شیره نیزبه پنجاه ریال غرامت بااجرای مجازات اشدوضبط مواد افیونی وانهدام چراغ مکشوفه محکوم نموده است .
براثرپژوهشخواهی محکوم علیه دادگاه استان سیستان وبلوچستان به شکایت رسیدگی درقسمت محکومیت پنجاه ریال درخواست پژوهشی متهم رارد کرده ودرقسمتهای دیگرحکم پژوهشخواسته رابلااشکال تشخیص واستوارکرده است .
متهم ازاین رای فرجامخواسته وشعبه 2دیوان عالی کشوررسیدگی کرده وبه استدلال آنکه :
مقدارموادافیونی مکشوفه برای اعتیادواستعمال متهم ضرورت داشته و اعمال ماده 2الحاقی ازجهت تشدیدمجازات بی موردبوده است حکم فرجام خواسته رابراماده 430قانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی راطبق ماده 456اصلاحی آن قانون به شعبه دیگرارجاع نموده است .
شعبه مرجوع الیهابه موضوع رسیدگی کرده وبه استدلال اینکه :
بین بزه های ارتکابی متهم تلازمی وجودنداردوبرفرض وجودتلازم نسبت به آنچه مصرف واستعمال شده ممکن است ،حکم پژوهشخواسته رابااستنادبه صورت مجلس کشف وتخلیص وگزارش کلانتری واظهارات متهم صحیح وقانونی دانسته وعیناتاییدنموده است .
متهم بدون بیان اعتراض خاصی فرجامخواسته ،چون باتوجه به رای فرجام خواسته وحکم منقوض موردباماده 463قانون آئین دادرسی کیفری انطباق داشته اصراری تشخیص گردیده است ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وپس ازاستماع بیانات آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته بشرح زیررای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی سال 1343چاپ 1344
صفحه 92 تا 93

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6186

تاریخ تصویب : 1343/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.