×

چنانچه دراتهام حمل ومخفی کردن موادمخدره ،فرجامخواهی متهم ماهوی باشدقابل رسیدگی نیست

چنانچه دراتهام حمل ومخفی کردن موادمخدره ،فرجامخواهی متهم ماهوی باشدقابل رسیدگی نیست

چنانچه-دراتهام-حمل-ومخفی-کردن-موادمخدره-،فرجامخواهی-متهم-ماهوی-باشدقابل-رسیدگی-نیست

وکیل


رای شماره : 4852-18/8/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :اعتراضات وکیل احدازفرجامخواهان (منصور...)که مبنی برعدم وقوع بزه انتسابی وبیگناهی موکل است مالاماهوی وایرادوخدشه بنظروتشخیص دادگاه است که قانوناقابل اعمال نظرفرجامی نیست وچون ازحیث رعایت اصول وقوانین دادسرسی کیفری وجهات دیگرنیزاشکال موجب نقض بنظر نمی رسدحکم فرجامخواسته که برمحکومیت متهمان بوده به اکثریت ابرام می شود.

* سابقه *
حمل ومخفی کردن موادمخدره
ردفرجامخواهی ماهوی متهم

فرجامخواهان بشرح کیفرخواست شماره 146-2/2/42دادسرای شهرستان کرمان به اتهام شرکت درحمل 6550گرم موادافیونی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اندوبرطبق مواد7(قسمت اخیر)و11قانون اصلاح منع کشت خشخاش و27 قانون مجازات عمومی درخواست تعیین مجازات واستقرارمالکیت وزارت بهداری درموردجیپ حامل موادافیونی شده است .
دادگاه جنائی مازندران باوصول پرونده واحضارمتهمان وتعیین وکیل مدافع وتنظیم گزارش وتشکیل جلسات مقدماتی ودادرسی علنی به اتهام مذکور رسیدگی نموده وبااعلام ختم دادرسی ،
بااستنادبه صورت مجلس تنظیمی واظهارات افسرشهربانی ودوپاسبان وحضورمتهمان درمحل کشف وبیانات نوروزعلی متهم وتضادبیانات اوبا اظهارات نامبردگان فوق وصورت مجلس توزین ونامه بهداری شرکت متهمان رادراخفاءتریاک مکشوفه ثابت دانسته وچون تریاکهاباظرف بوده قدر متیقن ظرف راپنجاه گرم تشخیص وباانطباق موردباماده استنادی واعمال ماده 44قانون مجازات عمومی هریک ازمتهمان رابه یک سال حبس تادیبی با احتساب ایام بازداشت قبلی ومتضامن به تادیه سه میلیون ودویست وپنجاه هزارریال جریمه نقدی به ماخذهرگرم پانصدریال باضبط جنس مکشوفه محکوم نموده ونسبت به ضبط جیپ قراررددرخواست راصادرکرده است .
متهمان ازاین رای فرجامخواسته واعتراضات به خلاصه این است :"ثابت نیست که جنس مکشوفه شیره تریاک بوده ونتیجه آزمایشگاه اعلام نشده و دادگاه بدون توزین کیسه هاوزن آن را50 گرم تعیین نموده وگزارش ضابطین دادگستری درامورجنائی بایدمدلل وموجه بوده باشدودرموردمانحن فیه دلیلی اقامه نشده وفاصله محل کشف باموکل 500 متربوده واظهارات مخبرکه ذینفع درقضیه است نمی تواندمستنددادگاه قرارگیرد."
شعبه دوم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی نموده ،
ازجهت توزین کیسه های محتوی موادافیونی واینکه حکم دادگاه برمبنای صورت مجلس کشف واظهارات مامورین ومخبرقضیه بوده وهیچکدام مستند قانونی نمی تواندواقع شودومخبرقضیه هم ذینفع بوده ودلیل مثبتی برتعلق موادمکشوفه به فرجامخواهان ابرازنشده حکم فرجامخواسته رانقض وارجاع به دادگاه استان مازندران نموده است .
شعبه مرجوع الیهابااحضارمتهمان ،تعیین وکیل مدافع ،رفع نقص پرونده وتشکیل جلسات مقدماتی ودادرسی به اتهام انتسابی رسیدگی نموده ،
باتوجه به صورت مجلس کشف واظهارات مامورین کشف ومصطفی فرزند حسین (واسطه خریدتریاک )وحضورمتهمان درمحل کشف واینکه نفعی برای مخبر وجودنداشته است مجرمیت متهمان رادرارتکاب بزه مزبورثابت دانسته و برابرماده استنادیه دادسراورعایت ماده 27واعمال ماده 44قانون مذکور هریک ازآنهارابه هشت ماه حبس تادیبی ومتضامناآنهارابه تادیه سه میلیون ویکصدودوهزاروپانصدریال جریمه نقدی بابت 6205گرم موادافیونی باضبط آن موادمحکوم نموده است .
متهمان ازاین رای فرجامخواسته اندواعتراضات وکیل مدافع یکی از آنهاطبق لایحه تقدیمی برتشخیص اصراری بودن می باشدوهمان است که فوقا توصیف شده است .
چون فرجامخواهی به همان علل اولیه بوده رای اصراری تشخیص شده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده که باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته به اکثریت بشرح ذیل رای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی سال 1343چاپ 1344
صفحه 97 تا 100

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4852

تاریخ تصویب : 1343/08/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.