×

اعتراض محکوم دایربرعدم ارتکاب بزه انتسابی و غیرمدلل بودن حکم فرجامخواسته درواقع ماهوی وایرادبرنظروتشخیص دادگاه بوده وغیر قابل رسیدگی فرجامی است

اعتراض محکوم دایربرعدم ارتکاب بزه انتسابی و غیرمدلل بودن حکم فرجامخواسته درواقع ماهوی وایرادبرنظروتشخیص دادگاه بوده وغیر قابل رسیدگی فرجامی است

اعتراض-محکوم-دایربرعدم-ارتکاب-بزه-انتسابی-و-غیرمدلل-بودن-حکم-فرجامخواسته-درواقع-ماهوی-وایرادبرنظروتشخیص-دادگاه-بوده-وغیر-قابل-رسیدگی-فرجامی-است
رای شماره : 6189-24/10/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :اعتراضات فرجامی آقای هوشنگ ووکیل مدافع وی ملخصامشعربرعدم ارتکاب بزه انتسابی وغیرمدلل بودن حکم فرجامخواسته است که ماهوی وایراد وخدشه برنظروتشخیص دادگاه است که قانوناقابل اعمال نظرفرجامی نمی باشد وچون فرجامخواهان دیگرهم اعتراض خاصی نکرده وازحیث رعایت اصول و قوانین دادرسی هم اشکال موجب نقض بنظرنمی رسدحکم به اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
ردفرجامخواهی ماهوی متهم

بموجب کیفرخواست دادسرای شهرستان شاهردو1- محمدعلی فرزندمحمد حسین 29ساله ،2- هوشنگ فرزندحسن 22ساله ،3- هوشنگ فرزندرمضان 32 ساله درتاریخ 8/7/41مرتکب حمل 35کیلوو125گرم ماده افیونی به وسیله فولگس واگن شماره 48020- ط 40شده اند.
شعبه اول دادگاه جنائی مرکزباانجام تشریفات قانونی درجلسه علنی سه نفری به موضوع رسیدگی کرده پس ازاعلام ختم دادرسی :
طبق دلائل کیفرخواست (صورتمجلس تنظیمی ازناحیه مامورین وصورت مجلس معاینه محل به وسیله آقای بازپرس واظهارات پاسبان شماره 13و پاسبان شماره 26)بزهکاری هرسه نفرارمحرزدانسته به استنادماده 27قانون کیفرعمومی ناظربه قسمت اخیرماده 7قانون منع کشت خشخاش ورعایت ماده 44 قانون کیفرهریک ازآنهارابه یک سال حبس تادیبی ومتضامنابه تادیه (375/564/17)ریال جریمه نقدی (بابت موادفوق الذکروسه گرم وهفتادوپنج سانتی گرم که ازداخل ماشین کشف شده )محکوم نموده وضمنامقررداشته فولکس واگن حامل موادمخدره به ملکیت وزارت بهداری مستقرشود.
وکیل هوشنگ ومحکوم علیهم فرجامخواسته اندودرنتیجه رسیدگی فرجامی دادنامه فرجامخواسته به واسطه موجه نبودن دلائلی که درحکم دادگاه ذکرشده نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه جنائی استان مرکزارجاع شده است .
شعبه پنجم دادگاه جنائی مرکزپس ازانجام تشریفات مقدماتی درجلسه علنی سه نفری مجددارسیدگی کرده پس ازاعلام ختم دادرسی :
به استناددلائل فوق الذکرودلائل دیگری بزهکاری هرسه نفرراطبق قسمت اخیرماده 7 قانون منع کشت خشخاش بارعایت ماده 2الحاقی و45درباره هوشنگ به لحاظ یک سابقه محکومیت غیراجراشده ورعایت ماده 44قانون کیفرعمومی نسبت به دونفردیگرهریک ازسه نفررامتضامنابه تادیه (000/564/17)ریال جریمه نقدی ومحمدعلی راطبق ماده 11قانون منع کشت خشخاش به ضبط اتومبیل فولکس واگن واستقرارمالکیت وزارت بهداری نسبت به آن محکوم نموده است .
محکوم علیهم درموقع اعلام رای فرجامخواسته واعتراضی درآن موقع بیان نکرده وهوشنگ بعدالایحه فرجامی فرستاده ومنکرارتکاب عمل اانتسابی گردیده ،وکیل کشارالیه نیزلایحه فرجامی ارسال داشته وبشرح ذیل اعتراض نموده :1- صورت مجلس مورخ 8/7/1341-24ساعت بعدتنظیم گردیده باواقع مطابق نمی باشد،2- صورت مجلس به امضاءمتهمین نرسیده ،3-آقای دادستان وبازپرس حق نداشته اندخارج ازآنچه دادگاه جنائی دستوررفع نقص داده عمل کنندوبه ضررمتهم اقدام نمایند،4- کشف تریاک اززیرخاک رودخانه دلیل اثبات اتهام انتسابی به موکل نیست ،5- اظهارات مهدی نام مخبرقضیه ضدو نقیض است بعلاوه بعدااظهارپشیمانی کرده ومتهمین رابی تقصیردانسته و مدافعات دیگری هم درماهیت قضیه کرده است .
چون فرجامخواهان به همان علل اولیه فرجامخواسته اند،مطابق ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص گردیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده ،باکسب نظریه دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اکثریت آراءبه شرح زیررای میدهند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموع رویه قضائی سال 1343چاپ 1344
صفحه 100 تا 102

13

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6189

تاریخ تصویب : 1343/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.