×

خواست تجدیدنظرازرای هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون جنگلهای ومراتع ازدعاوی غیرمالی محسوب است

خواست تجدیدنظرازرای هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون جنگلهای ومراتع ازدعاوی غیرمالی محسوب است

خواست-تجدیدنظرازرای-هیات-موضوع-ماده-واحده-قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-موضوع-ماده-56-قانون-جنگلهای-ومراتع-ازدعاوی-غیرمالی-محسوب-است
سوال باتوجه به اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73مرجع رسیدگی به اعتراضات آراءصادره ازناحیه هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگها ومراتع چه مرجعی است ؟وآیادعوی مذکورمالی است ؟

شماره وتاریخ نظریه : 8161/7 16/12/1373

نظریه اداره حقوقی
مرجع تجدیدنظرازآراءصادره ازناحیه هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56قانون جنگهاومراتع کشوردادگاه حقوقی یک بوده ودرجاهایی که دادگاه عمومی تاسیس شدهاست دادگاه عمومی میباشدکه کمیسیون مذکوردرحوزه قضائی آن انجام وظیفه مینماید این دعوی هم غیرمالی است .

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 8161

تاریخ تصویب : 1373/12/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.