جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


سوال :دردعوی اعسارکه طبق ماده 697قانون آئین دادرسی مدنی ،به طرفیت دادستان ودر دادگاههای بخش سابق بطرفیت مدیر دفتر دادگاه باسمت نمایندگی دادستان اقامه میشد،باعنایت به اجراءقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ،فعلا"به طرفیت چه کسی یاکسانی بایستی اقامه شود؟

شماره وتاریخ نظریه :8310/217/12/1373

نظریه اداره حقوقی
باالتفات بماده 12 و تبصره ذیل از آن قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب کلیه اختیارات دادستان در قوانین موجودبه رئیس دادگستری محول گردیده طرح دعوی بطرفیت دادستان موضوع ماده 697قانون آئین دادرسی مدنی درباب اعسار از هزینه دادرسی از جمله اختیارات دادستان محسوب نمیگردد بلکه دعوت دادستان به منظور حفظ حقوق دولت درمورد هزینه دادرسی است بنابراین باحذف دادستان درقانون جدیدالتصویب طرح دعوی بطرفیت خوانده بارعایت مقررات مواد 698و699قانون آئین دادرسی مدنی کافی می باشد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8310
تاریخ تصویب :
1373/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :