جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


سوال : باعنایت بصلاحیت دادگاههای عمومی که اعم ازحقوقی یک ودوو.. می باشد میزان هزینه دادرسی درمواردیکه خواسته آنهامالی نمیباشد چقدراست ؟

شماره وتاریخ نظریه : 8310/217/12/1373

نظریه اداره حقوقی
باتوجه باینکه درقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب غیرازتبصره 3 ذیل ماده 28 که مربوط به هزینه دادرسی درامورکیفری ومدنی میباشد مقررات خاصی وجودنداردمقررات قانون آئین دادرسی مدنی درباب هزینه دادرسی لازم الرعایه میباشد ودرمورد دعاوی غیرمالی نیزکه هزینه دادرسی بصورت ثابت ومشخص دریافت میگرددتازمانیکه ضوابط ومقررات خاصی وضع نگردیده بایدبراساس ضوابطی که دردادگاههای حقوقی عمل میگرددهزینه دادرسی دعوی غیرمالی دریافت گردد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8310
تاریخ تصویب :
1373/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :