جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


سوال :آیاارجاع پرونده به دادرس علی البدل فقط بوسیله رئیس دادگستری ومعاون وی باشدیا رئیس دادگاه نیزحق ارجاع دارد؟

شماره وتاریخ نظریه : 1321/17/7/1374

نظریه اداره حقوقی
درصورت اشتغال توام رئیس ودادرس علی البدل دریک شعبه ارجاع پرونده ازطرف رئیس دادگاه به دادرس علی البدل ازجهت تقسیم کاروجلوگیری از تراکم بارعایت اوقات مقرربلامانع است ،آنچه که درماده 17آئین نامه آمده منحصربه ارجاع پرونده به شعب است .

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1321
تاریخ تصویب :
1374/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :