جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


سوال : آیا ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که مقررمی دارد ( قرارها واحکام دادگاهها باید مستدل بوده مستند به قانون یا شرع واصولی باشد که ...) قانون وشرع رادرعرض هم قرارداده است یاخیر؟ ( یعنی باوجودنص قانونی حاکم میتواند به متون فقهی وفتاوی استناد نماید) در این صورت آیا ماده مذکور مغایرتی با اصل یکصدوشصت و هفتم قانون اساسی دارد یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه : 7239/7 - 21/2/1374

نظریه اداره حقوقی
مفاد ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قبلا"درماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو آمده است باتوجه به عبارت آن مواد قانون وشرع درعرض هم نیستند و بعبارت دیگربا وجود نص قانونی لازم الااجراء درمورد ، استناد به منابع فقهی و فتاوی توجیهی ندارد و این مطلب در اصل 167 قانون اساسی نیزتصریح شده است .

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374

74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7239
تاریخ تصویب :
1374/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :